توسعه علمی و فناوری در کشور و تأثیر آن بر افزایش قدرت منطقه‌ای ؛ مطالعه تطبیقی جمهوری اسلامی ایران و هند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در قرن بیستم، عوامل گوناگونی در شکل‌گیری قدرت‌های جدید جهانی نقش داشته‌اند که شناخت این عوامل و بررسی چگونگی اثرگذاری آنها بسیار با اهمیت است. به‌طور قطع، یکی از این عوامل قدرت‌زا فناوری می‌باشد که با تأثیرگذاری بر حوزه‌های مختلف نظامی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجب افزایش قدرت ملی و فاصله‌گیری چند کشور از بقیه شده است. قدرت ملی در هر کشوری جایگاه آن را در سلسله مراتب قدرت جهانی یا ساختار ژئوپلیتیکی جهانی تعیین می‌کند که امروزه، ارتباط مستقیمی با درک مفاهیم اقتصاد ملی دارد. تأثیر مثبت و اساسی فعالیت در زمینه‌های اقتصادی بر رشد و توسعه قدرت ملی را می‌توان در بازسازی و برتری کشور‌های شکست‌خورده آلمان و ژاپن به‌دلیل بهره‌مندی از اقتصاد و فناوری و متقابلاً بهره‌مندی کمتر روسیه در صحنه جهانی با وجود دارا بودن قدرت نظامی مشاهده کرد.پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخ به این سوال است که علم و فناوری چگونه می‌تواند در تعامل با اقتصاد، موجب ارتقاء جایگاه منطقه‌ای و جهانی کشور شود. به همین جهت روش توصیفی – تحلیلی به‌عنوان روش تحقیق انتخاب شده و از چارچوب نظری «نظام ملی نوآوری» استفاده گردید، گردآوری اطلاعات مورد نیاز نیز به روش کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته است. برای مطالعه تطبیقی نیز کشور هند انتخاب گردید. یافته‌ها نشان داد که در کشورمان علی‌رغم وجود زیرساخت‌های لازم، نیروی انسانی کارآمد و تأکید و برنامه‌ریزی در سطح ملی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین فناوری زیستی، این دو بخش فناوری، تأثیر قابل توجهی در اقتصاد ملی نداشته‌اند در حالی‌که در هند، علی‌رغم جمعیت فقیر زیاد، بوروکراسی پیچیده، فساد اداری و مشکلاتی از این دست، با مدیریت مؤثر دو بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیست ‌فناوری، اقتصاد ملی قدرتمندی شکل گرفته و اشتغال و ثروت قابل توجهی تولید شده است. اقتصاد مبتنی بر فناوری در کنار سایر مؤلفه‌های قدرت همچون جمعیت، سرزمین پهناور و تسلیحات استراتژیک نظامی موجب ارتقاء جایگاه جهانی هند تا سطح قدرت‌های نوظهور شده است.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific and Technological Development and its Impact on the Rising of Regional Power (Comparative Study: I.R. Iran and India)

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Farajirad 1
  • Masoud Abdi 2
1 Associate Professor of Political Geography, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 M.A of Political Geography, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
In the twentieth century, various factors can play a role in the empowerment of some countries at the global arena. It is of prominent importance to discover these factors and assess their relative significance. One of these factors which have distanced these empowered countries from the rest of the world is definitely that of technology impacting different military, economical, social and political fields. This research investigates the impact of scientific and technological developments on economy hence empowering those countries.
 
 
Research Methodology
The research methodology adopted is descriptive - analytic and the data - gathering procedure is based on library finding,International websites reviews and interviewing elites.
 
Results and discussion
The analysis of the compiled information indicated that in spite of its massive poor population, time wasting bureaucracy, administrative corruption and likewise problems, India has been able to achieve a notable employment and wealth taking advantage of effective management in the two sectors of “Information & communication technology” and “Biotechnology”.  Presently, this country is reputed as a emerging power in the global arena. In comparison the organizations in charge of economic and industrial affairs have not been able to fully enjoy the economy based on innovation and technology despite the entire affluent infrastructure in the country.
 
Conclusion
The economy based on technology and innovation holds various advantages like establishing job opportunities for the high educated and preserving them inside the country, attaining revenues, improvement and surpass of economy, development and growth of science and ultimately rising national power in the country which will result in raising the country power in the region and even the world. Accordingly, India can produce a good example for Iran to obtain this target.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Power
  • Scientific Development
  • InformationTechnology
  • India
  • Iran