تبیین نسبت جغرافیا و انتخابات(جغرافیای انتخابات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

2 ـ دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

دموکراسی فلسفه اجتماعی و جغرافیایی‌ترین شکل حکومت است که در آن مردم در نقش حکمیت دارنده قدرت نهایی برای تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به سیاست هستند. طی چهار دهه گذشته اثربخشی دموکراسی و توسعه دموکراسی در سراسر جهان جغرافیای انتخابات را شکوفاترین گرایش جغرافیای سیاسی قرار داده است. از آنجا که سیاست پدیده­ای متکثّر و پدیده‌های جغرافیایی نیز متأثر از فرایندهای مکانی- فضایی، سرشتی پویا و دگرگون‌پذیر دارند الگوهای فضایی که از این فرایند تکثّر و پویایی حاصل می‌شود، مورد مطالعه جغرافیای سیاسی و به​تبع آن جغرافیای انتخابات قرار می­گیرند. با وجود مطالعات فراوان در زمینه جغرافیای انتخابات، پژوهش‌های اندکی درباره ماهیت و فلسفه وجودی این موضوع انجام شده است. پژوهش حاضر که ماهیتی بنیادی دارد با رویکردی تبیینی بر این فرض استوار است که توضیح علمی جغرافیای انتخابات در قالب مفهومی ترکیبی امکان‌پذیر است. داده‌های مورد نیاز پژوهش حاضر به‌شیوه کتابخانه‌ای گردآوری شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که جغرافیای انتخابات به‌عنوان زیر مجموعه جغرافیای سیاسی،الگوی توزیع فضایی قدرت را در چارچوب روابط متقابل جغرافیا، انتخابات و قدرت مطالعه می‌کند.
    
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of relationship between Geography and Elections (Electoral Geography)

نویسندگان [English]

  • Morad Kavianirad 1
  • Majid Rasouli 2
1 -Assistant Professor of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 - PhD Student of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 

Democracy is a social philosophy and the most geographic form of government in which people in role of arbitration hold the ultimate power to make decisions about issues of politics. Effectiveness of democracy and the development of democracy around the world have made the electoral geography the most flourishing trend of political geography over the past four decade. Since the politics is a plural phenomenon and geographic phenomena which are influenced by location- space processes, have dynamic and changeable nature, the spatial patterns obtained from the plurality and dynamism are studied in political geography and consequently in the electoral geography. Despite of many researches in the area of ​​electoral geography, fewer researches have been conducted on the nature and existential philosophy of the topic. This research is a fundamental study which through an explanatory approach assumed that the scientific description of electoral geography is possible in a combine conceptual form. Required data is collected by library research methods. The results showed that electoral geography as a subset of political geography studies the spatial distribution pattern of power in the context of mutual relations between geography, election and power.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geography
  • Election
  • Politics
  • Democracy
  • Electoral Geography