ژئوپلیتیک هویت و سیاستگذاری امنیتی در موازنة منطقه‌ای خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

- استاد علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

تنش‌های موجود میان ایران، عربستان، ترکیه و مصر را باید تلاش بی‌وقفه برای اثرگذاری بر مؤلفه‌های امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه دانست. ارزیابی تحولات خاورمیانه نشان می‌دهد که جدال‌های امنیتی در این حوزه ژئوپلیتیکی از سال 2006 به بعد افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. علت آن را باید در هویتی‌شدن رقابت‌های ژئوپلیتیکی در منطقه دانست. در این شرایط کشورهایی همانند ایران و عربستان در سال‌های دهة 1990 به بعد موقعیت خود را در امنیت منطقه‌ای افزایش داده و هر یک تلاش دارد تا شکل جدیدی از معادلة قدرت، امنیت و سیاست ژئوپلیتیکی را کنترل نماید. راهبرد امنیتی آمریکا نیز معطوف به تصاعد بحران و تهدیداتی که ماهیت هویتی دارد، می‌باشد.در این مقاله تلاش می‌شود رابطة بین هویت با موازنة منطقه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد. تبیین این موضوع در شرایطی امکان‌پذیر است که بتوان نتیجة تضادهای هویتی را در بحران‌های منطقه‌ای مورد ملاحظه قرار داد. این مقاله با  «روش تحلیل محتوا» و همچنین «روش تحلیل داده‌ها» و تکیه بر منابع کتابخانه‌ای در پی پاسخگویی به سؤال اصلی مقاله با عنوان موضوعات هویتی چه تأثیری در ماهیت رقابت‌های منطقه‌ای به‌جا می‌گذارد، می‌باشد. فرضیة اصلی مقاله نیز بر این موضوع تأکید دارد که هویت و منازعات هویت​محور اصلی شکل‌بندی جدید امنیت در خاورمیانه می‌باشد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که هویت ماهیت قدرت و موازنة قدرت منطقه‌ای را در سال‌های 2006 به بعد دگرگون نموده است. نشانه‌های تغییر در موازنة قدرت در قالب جدال‌های هویتی را می‌توان در منازعات سوریه، عراق و یمن مورد ملاحظه قرار داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitics of Identity and Security Policy in the Regional Balance of the Middle East

نویسنده [English]

  • Abbas Mossalanejad
-Full Professor of Political Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Interodaction
Tensions between Iran, Saudi Arabia, Turkey and Egypt should be known as uninterrupted affords to affect components of regional security in the Middle East. Evaluation of Middle East's transformation represents that security controversy, in this geopolitical field, significantly has increased since year 2006. Its cause should be known in identified geopolitical competitions in the region. In this condition, countries such as Iran and Saudi Arabia have increased their status in the regional security and each of them tries to control new form of power, security and geopolitical policy's equation. America's security approach also focuses on the crisis progression and threats which have identity nature.
 
Methodology
This article with "content analysis method" and also "data analysis method" and relying on library resources is following to answer the article's main question with the title "what is the effect of identity topics on the nature of regional competitions?” The main hypothesis of article also emphasizes this issue that nature and identity disputes are the main axis of security's new formation in the Middle East.
 
Discussion
Different approaches have been expressed about continuing dispute reasons in the Middle East and America's risky venturous security policy in this geographical field. Although evidences represent that always America's foreign policy has been encountered security challenges in the Middle East. But quality of these challenges has changed after coming Obama to power. Obama tried to put confronting with authoritarian states' policy on the agenda. Such a process began from Egypt and Tunes. But it transferred to another field of regional countries where have a radical power's structure and benefit from resistance politics against America's geopolitical threats.
 
Result and Conclusion
Since the early 2011, stability in Syria and the role of Syria stability in security-regional policies have changed to a complex issue. Syria's crisis has formed effected by social forces' interaction and protection of international players. United States tried to use, the process which have been used in Libya, in Syria. In such a situation we can see signs of crisis progression in Syria. The main reason of crisis progression in Syria should be known in transnational factors' combination due to the great powers' interference in Syria and also inefficiency of the internal structure for convincing and controlling social forces. America's political and security behavior in the years after cold war represent that United States tries to organize its behavioral pattern based on signs according to hegemonic system While Syria, China and Franc have totally different attitude. They prefer to focus on the international system's structure which has a balance characteristic. Most of the strategic issues' theorists of United States believe in a structure based on power balance to create a more utility security for America.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Geopolitical identity
  • Security policy
  • Regional crisis
  • Regional balance