تبیین مؤلفه های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی روابط در مناطق ژئوپلیتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

- دانش آموخته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در سالهای اخیر، اغلب، نقش بنیان های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در روابط بین دولتها و ملتها نادیده انگاشته شده و یا کم‌اهمیت تصور می شود. این در حالی است که بنا به استدلال های پژوهش حاضر، روابط در مناطق ژئوپلیتیکی در ابعاد  منطقه ای، پیرامونی و جهانی حداقل از سیزده متغیر و عامل محیطی، جغرافیایی و ژئوپلیتیکی شامل: موقعیت جغرافیایی، عامل همسایگی، تعداد همسایگان، کدهای ژئوپلیتیکی، حکومت های ایدئولوژیکی، بار استراتژیک مکان ها و فضاها، بار استراتژیک منطقه، درجه ثبات و امنیت منطقه ای، اتحادیه-های منطقه ای (درجه استحکام و پیوندهای درونی)، فضاهای امن/ناامن (بحرانی)، منابع جغرافیایی منازعات/همکاری ها (پتانسیل های جغرافیایی همگرایی و واگرایی)، سطوح متوازن/نامتوازن قدرت درون منطقه ای، وزن ژئوپلیتیکی (سطح قدرت ملی) کشورها، تأثیرپذیر است.مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی درصدد است تا از جنبه نظری، مؤلفه های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی روابط در مناطق ژئوپلیتیکی، براساس علل و زمینه‌های مناسبات و روابط دولتها و ملتها در نظریه-های بررسی شده را ارائه نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expounding Geographical and Geopolitical Factors of Relations in Geopolitical Regions

نویسنده [English]

  • Reza Hosseinpour Pouyan
- PhD in Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
In recent years, influence of Geographical and Geopolitical basis (factors) have been ignored in international and nations relations or has not been worthily considered. Relations in geopolitical regions are affected by 13 geographical and geopolitical factors in three facets of interregional, periphery system and world system that include: Geographical location, neighborhood factor, geopolitical cods, marginal ideological states, strategic spaces, strategic region, degree of regional security and stability, regional unions, secure/insecure spaces (crisis spaces), geographical sources of conflict/cooperation, balance/imbalance of Interregional power, geopolitical weight (national power) of states. This study tries to present geographical and geopolitical factors in the geopolitical regions, which affect international relations by using descriptive- analytic method and analysis of theories.
Geography has always played an important role in human affairs. It has shaped the identity, character, and history of nation-states; it has helped and hindered their social, political, and economic development, and it has played an important role in their international relations. Geopolitics is the study of the influence of geographical factors on states behavior. In other words, how do location, climate, natural resources, population, and physical terrain determine a state’s foreign policy options and its position in the hierarchy of states?
 
Results and discussion
The most important factors that affect geopolitical relations are divided into two groups:
Geographical location, neighborhood factor, geopolitical cods, marginal ideological states, strategic spaces, strategic region, degree of regional security and stability, regional unions, secure/insecure spaces (crisis spaces), geographical sources of conflict/cooperation, balance/imbalance of Interregional power, geopolitical weight (national power) of states.
Based on studied theories and identification of geographical and geopolitical factors in the geopolitical regions it can be said that pattern of relations in the geopolitical regions and structure of spatial relationships in geopolitical regions are affected by geographical and geopolitical factors in different facets of interregional, periphery system and world system.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Geographical and geopolitical factors
  • Geopolitical Relations
  • Geopolitical region
  • World geopolitical system
  • Regional geopolitical structure
  • Peripheral geopolitical structure
  • Global geopolitical structure