عوامل موثر بر واگرایی کردها و بحران در کردستان ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 ـ دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

وجود یک جامعة همگنِ قومی از نقاط قوت و بالابرندة وزن ژئوپلیتیک هر کشوری است. اما عدم تحقق چنین حالتی، کشور و جامعه را به پرتگاه نابودی نخواهد کشاند، بلکه نوع تعامل سازة حاکم با گروه اقلیت(چه از نظر کمّی و چه از نظر مشارکت در قدرت سیاسی) تعیین‌کننده خواهد بود، که در این میان تعامل سازنده به بالابردن وزن ژئوپلیتیک منتهی شده و سیاست هویت‌زدایی از اقلیت و همانند‌سازی در موارد مختلف نتیجه‌ای جز بحران ژئوپلیتیک به بار نیاورده است؛ به نحوی که تعامل هرچند مثبت و سازنده در دوره‌هایی از امپراتوری عثمانی به همگرایی سیاسی، افزایش وزن ژئوپولیتیک و تقویت اقتدار امپراتوری منتج گردید، در حالی که برونداد تعامل غیرسازنده جهت تمرکز قدرت و تشکیل حکومت ملتی در ترکیه متکثر به لحاظ قومی نسبت به کردها، درگیری‌های قومی، ناحیه‌گرایی سیاسی و در نهایت واگرایی سیاسی را سبب شده است‌.
اهمیت مسئله فوق در این است که بین نوع تعامل وکاهش یا افزایش وزن ژئوپلیتیک یک سازه ناهمگن قومی همبستگی، مستقیمی وجود دارد. 
با این رهیافت، شناسایی عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر بحران و تبیین زمینه‌های واگرایی کردها در کردستان ترکیه هدف اصلی تحقیق حاضر می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Geopolitical factors of Kurdish divergence and Crisis in Turkey's Kurdistan

نویسندگان [English]

  • Alireza Mehrabi 1
  • Ahmad Ghamparvar 2
1 Assistant professor of political Geography, Shahid Beheshti University
2 M.Sc. students of political Geography, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Being a homogeneous ethnical community considered as strength points and promoting geopolitical value in etch country, but it such a state cannot be achieved, country and society won't be devastated; but the interaction type of ruling construct about minority group (whether in terms of quantitative or in outlook of their participation in political power) would be determining; which construct interaction in this manner would lead to improve geopolitical value But in the hand, in different cases de-identification policy and assimilation from minority have not any result but geopolitical crisis, which ethnic conflicts – political divergence are obvious symbols of such a situation.
By the above approach, this study are sought to answer the question of what are the affective geopolitical factors and the crisis of Turkey's Kurdistan. Considering analytical and explaining method, and experience of heterogeneous countries in dealing with forming minorities of country's geography, lauding to that which racial and linguistic discrimination, it's managed properly, not only results to political divergence; But also strengthen the country's political unity. Thus type of interaction and policy of ruling construct to Kurdish minority in Turkey will determine Kurdish behavior construct.
 
So that the positive interaction of Ottoman Empire leads to political divergence and strengthen imperial authority, But non –making extrovert – interaction for centralization of power and establishment, of nation – state in Turkey, which have a lot of minorities, towards Kurdish People have been cursed to ethnic conflicts, political regional–orientation, and ultimately to political divergence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minority
  • Political Regional–Orientation
  • Political Divergence
  • Geopolitical Crisis