نظریه ساختار ژئوپلیتیکی در حال ظهور جهان

سخن سردبیر

نویسنده

- استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ساختار ژئوپلیتیکی مفهومی است که از دو بُعد برخوردار می‌باشد، یکی بُعد روابط قدرت و دیگری بُعد فضایی(حافظ‌نیا، 1385:‌131و135). از حیث روابط قدرت، ساختار ژئوپلیتیکی مبیین ترکیبات قدرت، نظامهای قدرت، روابط ساختارها و سطوح قدرت با یکدیگر می‌باشد. 
از این منظر در مقیاسهای جهانی و منطقه‌ای ساختارهای گوناگون قدرت نظیر تک قدرتی، دوقدرتی، چند قدرتی، چند سطحی متوازن، چند سطحی نامتوازن و غیره قابل تصورند(همان: 142). در هریک از این ساختارها روابط سلسله‌مراتبی و سطح‌بندی قدرت وجود دارد و روابط و اجزای ساختار و نیز سطوح سلسله مراتبی ساختار از وضعیت خاصی برخوردار می‌باشد

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • M.R Hafeznia