الگوی شبکه ای ترسیم نقشه فرهنگی مبتنی بر ارتقاء موقعیت ژئوکالچر مطالعه موردی: کلان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 - دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

مهندسی فرهنگی از ضروریات ارتقای موقعیت ژئوکالچر ایران اسلامی است که مبدع نظریه حکومتی در دنیای معاصر یعنی مردم‌سالاری دینی بر پایه ولایت فقیه است. مهندسی فرهنگی و نقشه فرهنگی کشور میتواند ارائهکننده الگویی بومی و کارآمد برای تهیه نقشه فرهنگی باشد. 
کلان شهر تهران بهعنوان امالقرای جهان اسلام از جایگاه ویژهای در زمینه مسائل فرهنگی برخوردار است. در نتیجه تهیه نقشة فرهنگی میتواند بهعنوان نقشة راهنما و مبنای اطلاعاتی و ابزار سنجش، جهتهای کلی توسعة تهران را بهعنوان شهر نمونة اسلامی مشخص و بهعنوان راهنمای عمل مدیریت شهری عمل کند. 
روش تحقیق این پژوهش توصیفی و موردی- زمینهای است و امید میرود که با گسترش مقیاس تحقیق از کلانشهر تهران به سطح کشور و تبدیل گزینه شهروندان به هم‌میهنان، الگوی مذکور بهعنوان الگوی راهبردی تدوین نقشه فرهنگی ایران بر اساس ارزشهای اسلامی بهمنظور ارتقای موقعیت ژئوکالچر کشورمان تبدیل گردد. 
در نهایت از مقایسه نتایج آماری آزمونها با مقادیر استاندارد، فرضیههای تحقیق تأیید شد و الگوی شبکهای جامعهنگر، مناسب طراحی الگوی نقشه فرهنگی شهر تهران برای ارتقای موقعیت ژئوکالچر کشور قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Network Model of Preparation of Cultural Map Based on Promotion of Geo-Cultural Position Case Study: Tehran Metropolitan City

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akhbari 1
  • Mohammad Hadi Moazen Jami 2
1 - Associate Professor of Political Geography, Azad-e Islami University, Tehran
2 - Ph.D Graduated of Strategic Management, National Defense University, Tehran
چکیده [English]

Cultural engineering is among the necessities of promotion of geo-cultural position of Islamic Iran which is the creator of the most superior theory of government, that is, religious democracy. Cultural engineering and preparation of the cultural map of the world can offer an indigenous and effective model for the cultural map. The metropolitan city of Tehran as the metropolis of the Islamic world enjoys a special place in the field of cultural issues. As a result, the preparation of the cultural map can offer as a guide map and a database and measurement tool for major directions of development of the city of Tehran as a model of Islamic city as well as practical guide for urban management.
The present study tries to offer a model for the preparation of the cultural map of the country on the basis of Islamic values to promote the geo-cultural position of the country. The findings of the research substantiated the hypotheses of the research indicating that societal network model is a suitable model for the preparation of the cultural map of Tehran in order to promote the geo-cultural position of the country.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Model of Cultural Map
  • Geo-culture
  • Islamic values
  • Tehran