مدل ژئوپلیتیکی امنیت منطقه ای: مطالعه موردی خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ـ استادیار روابط بین الملل، دانشگاه شیراز

چکیده

منطقه گرایی از اواخر دهه 1980 در سیاست جهانی و تئوریهای روابط بین الملل نمود بارزی یافت اما ادبیات مطالعات منطقهای و بویژه امنیت منطقه ای مدل مورد نیاز را برای تحلیل امنیت منطقه ای ارائه نمی نماید. از این منظر هدف مقاله ارائه چارچوب یا مدل تحلیلی امنیت منطقه ای است. اصولاً در سیستم پیچیده درک امنیت واحدها بدون توجه به شبکه منطقه ای امکانپذیر نمیباشد. به این دلیل مقاله بر اساس تئوری شبکه و همچنین  پارادیم ژئوپلیتیک، مدلی را طراحی می‌نماید که درک پیچیدگیهای امنیت منطقهای را امکانپذیر ساخته و چگونگی ارتباط اجزاء متفاوت آن با یکدیگر را نشان میدهد. سرانجام نیز شبکه خاورمیانه بهعنوان یک نمونه موردی تجزیه و تحلیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Model of Regional Security Case Study: the Middle East

نویسنده [English]

  • Farhad Ghasemi
- Assistant Professor of International Relations, Shiraz University, Iran
چکیده [English]

Regionalism has become very prominent in the global politics and theories of international relations since 1980, but the literature of regional studies, particularly model of regional security, do not offer the needed model for the analysis of regional security. Hence, the objective of the present paper is to offer a framework or an analytical model for the analysis of regional security. In fact, in the complicated system of analysis of security, the understanding of the security of units is not possible without understanding the regional network. Attempts have been made to offer a model based on network theory and geopolitical paradigm to make the understanding of the regional security and connection of different components possible. The Middle East network has been studies as a case.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Network
  • Regional security
  • Geopolitics
  • Geopolitical Model
  • Middle East