بررسی انتقادی گفتمان جهان بدون مرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

- استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور، کرمانشاه

چکیده

جهانی شدن در حال پیشروی و ایجاد تحول و دگرگونسازی فضای جغرافیایی- سیاسی دنیای فراروی ماست. درحالی که ما هر روز شاهد سرزمینزدایی و مرززدائی حوزههای زندگیمان هستیم؛ بهنظر میرسد که جریانهایی فرامرزی به واسطه پیشرفتهای تکنولوژیکی اخیر بیش از پیش ما را به رویای قالیچة پرنده نزدیک کرده است. فشردگی فضا- زمان، دهکده جهانی، لامکانیها، جهان بدون مرز و بسیاری از مفاهیم دیگر که بیانگر جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ، امنیت و البته اطلاعات هست زمانی تحقق مییابد که مرزها و موانع مختلف بیاهمیت و کمرنگ شده باشند. اما بهنظر میرسد که آدمی همیشه شیفتة ایجاد گلوگاههای جدید بوده و در این دنیایی که به آلیس در سرزمین عجایب شباهت دارد رویای قالیچه پرنده را به یاس و ناامیدی مبدل ساخته است. این مقاله با رویکردی نو واقعگرایی تلاش دارد تا اثبات نماید که نه تنها موانع و مرزها در مقابل جریانهای فراسرزمینی همانند اطلاعاتی شدن روزافزون فضای جهانی وجود دارد بلکه بهدلیل ماهیت ژئوپلیتیکی و امنیتی جریانهای مختلف اجتماعی – انسانی همانند اطلاعات، تبادل افکار، اندیشه و کالا ایجاد مرزها امری ذاتی میباشد. همچنین ذکر این نکته مهم است که منظور از مرز صرفاً مرزهای فیزیکی نبوده بلکه وجود محدودیتها و موانع ساختاری در فضای اطلاعات، اینترنت و غیره کلیت مرزها، حاکمیت و کنترل سرزمینی را به ذهن متبادر میسازد.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of the Discourse of Borderless World

نویسنده [English]

  • Mohammad Rauf Heidarifar
- Assistant Professor of Political Geography, Payame Nour University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Globalization is progressing and is creating changes in geographical-political spaces of our world. While we are witnessing de-territorialization and removal of borders in our life, it seems that trans-border currents due to the recent developments have brought us closer to the flying carpet. The condensation of space-time, global village, borderless world and many other universal concepts, expressing globalization of economy, culture, security and information, will materialize when borders and other obstacles become immaterial. Through a neo-realisitic approach, the present paper is an attempt to prove that not only obstacles and borders exist in front of extra-territorial currents such as informationization of global space, but also due to the geopolitical and security nature of different social-humane currents such as information, exchange of information and goods, borders are natural issues. It is pertinent to mention that by borders we do not mean mere physical borders but the existence of structural limitations and obstacles in the information space, Internet, etc. which constitute the borders, sovereignty and territorial control.
    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • Geo-economics
  • Globalization
  • Border
  • Territory