نگرشی ژئوپلیتیکی- ژئواکونومیکی برمنطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 - کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مناطق آزاد، علیرغم داشتن گستره جغرافیایی محدود، با توجه به فلسفه وجودی متمایز و نوع مدیریت ویژه، در صورت بهکارگیری سیاست‌های کارآمد و اصولی می‌توانند به‌عنوان کانون‌هایی کوچک، اما با نقش‌آفرینی‌های اقتصادی کلان در عرصه معادلات ژئواکونومیکی ظاهر شوند. البته، نقش‌آفرینی اقتصادی کلان این مناطق در معادلات ژئواکونومیکی، تا حد زیادی تحت تأثیر موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه می‌باشد. در همین راستا، در این مقاله، سعی شده است، نقش منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در شمال غرب ایران، با توجه به واقعیت-های ژئوپلیتیکی منطقه (پیوستگی‌ها و وحدت فضایی، زبانی، فرهنگی و بهعبارتی پیوستگی‌های ژئوپلیتیکی منطقه آذربایجان ایران با حوزه‌های ژئوپلیتیکی قفقاز، آسیای مرکزی و آناتولی) به‌عنوان دروازه ورودی و ارتباطی ایران با کشورهای CIS و نقش و پتانسیل‌های ژئواکونومیکی آن در بطن این منطقه به‌عنوان گره‌گاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. بنابراین، سئوال اصلی این مقاله، این است که نقش منطقه آزاد ارس، بهلحاظ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در عرصه مبادلات تجارتی ایران چگونه است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Geopolitical-Geo-economical Approach to Aras Free Commercial-Industrial Zone

نویسندگان [English]

  • Ali Valigholizadeh 1
  • Reza Allahveridizadeh 2
1 - Ph.D Student of Political Geography, Trbiat Modares University, Tehran
2 - MA of Political Geography, Trbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Despite their limited geographical areas, free zones, in the light of their existential philosophy and different management systems, can be turned into small centers with great roles in macroeconomic systems in the arena of geoeconomic equations.  However the economic role of these regions in geoeconomic equations is to a great extent under the influence of geopolitical position of the region. Attempts have been made in the present article to study the role of Aras Free Commercial-Industrial Zone in northwest Iran as an entry gate and connection with the CIS countries. Also attempts have been made to study the role of Aras Free Commercial-Industrial Zone in Iran’s trade exchanges.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free zone
  • Aras
  • Geopolitics
  • Geo-economics