مفهوم مقیاس جغرافیایی و اهمیت آن در جغرافیای سیاسی پست مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

2 ـ دانش آموخته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

مقیاس یکی از مفاهیم اساسی جغرافیای سیاسی است که اندیشه‌های بنیادین مربوط به آن در دهه‌ی 1990 پدیدار شد تا تفکرات غالب از فرایندهای سیاسی و اجتماعی را به چالش بکشد. مفهوم مزبور در سه معنی متفاوت کارتوگرافیکی، روش‌شناختی و جغرافیایی به‌کار می-رود که برداشت اخیر از آن دارای کاربرد بیشتر و نیز در ژئوپلیتیک انتقادی اهمیت زیادی دارد. مقیاس‌های جغرافیایی همزمان «رابطه»، «استعاره»، «سطوح بازنمایی»، «سکوی اعمال ژئوپلیتیکی و اجتماعی» و «سلسله مراتب نامنسجمی از فضاهای تودرتو» می‌باشند. همه‌ی مقیاس‌های جغرافیایی محلی، ناحیه‌ای، ملی، منطقه‌ای، جهانی و غیره در جغرافیای سیاسی پست مدرن و ژئوپلیتیک انتقادی مورد توجه و تأکید جغرافیدانان سیاسی قرار می‌گیرند و آنها برای درک بهتر سیاست فضایی ضمن در نظر‌گرفتن مقیاس‌های فضایی مختلف در تحلیل-های خود، سعی می‌نمایند بر روابط و همبستگی درونی مقیاس‌ها تمرکز نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Geographical Scale and Its Significance in Postmodern Political Geography

نویسندگان [English]

  • Dorreh Mirheidar 1
  • Yashar Zaki 2
1 - Full Professor of Political Geography, Tehran University, Tehran
2 - Ph.D Graduated of Political Geography, Tehran University, Tehran
چکیده [English]

Scale is one of the basic concepts of political geography whose main ideas emerged in 1990s to challenge the dominant ideas in the political and social processes. The said concept implies three different meanings, that is, cartographical, methodological and geographical. The latter has wider application and is more important in critical geopolitics. Geographical sales are simultaneously "relations", "metaphor", "representative layers", and a "heterogeneous hierarchy of labyrinthine spaces". All the local, regional, national, global…geographical scales are the focus of attention of the political geographers in the postmodern political geography and critical geopolitics. In order to have a better understanding of spatial politics, while taking into account the spatial scales in their analysis, the political geographers focus on the interrelationship and interdependence of the scales.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scale
  • Scale Theory
  • Metaphors of scale
  • Postmodern Political Geography