تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری مطالعه موردی: شهرستانهای استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 - کارشناس ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظام سازماندهی سیاسی کشور که در قالب تقسیمات کشوری به مرحلة اجرا در می‌آید، یکی از مهمترین و ضروری‌ترین بخش نظام اداری کشور به حساب می‌آید. این اصطلاح به معنی ناحیه‌بندی مناطق جغرافیایی یا به عبارت دیگر شناسایی مناطق و نواحی همگنِ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و سازمان‌دهی آنها در قالب واحدهای سیاسی جهت اعمال حاکمیت سیاسی می‌باشد و بدین ترتیب واحدهای سیاسی - اداری علاوه بر کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، اداری، دارای کارکردهای سیاسی نیز می‌باشند.
نظام سیاسی و شکل آن، نظام اداری، فضای جغرافیایی، پیوندهای عاطفی و سیاسی میان مردم و مکان، شبکة مناسبات اجتماعی و جمعیت و پراکنش جغرافیایی آن از شاخصهای تأثیرگذار در فرایند تقسیمات کشوری به شمار می‌آیند. در ایران در اعصار طول تاریخی گذشته همواره نحوة دریافت مالیات، دفاع از مرزهای کشور در مقابل حملات احتمالی قدرتهای بیگانه، مسائل قومی، فرهنگی و نظامی به منظور کنترل بیشتر دولت بر رفتار خوانین و ایالات مختلف کشور، بر نحوة آرایش سیاسی فضا مؤثر بوده‌اند. در استان فارس نیز عواملی نظیر وسعت زیاد استان، محرومیت مناطق جنوبی استان، تفاوتهای فرهنگی - مذهبی و قومی، رقابتهای مکانی و ... در تقسیمات سرزمینی نقش داشته‌اند. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری در استان فارس کدامند؟ روش تحقیق این پژوهش تحلیلی - توصیفی بوده که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of effective ingredient on the preferment, levels of country’s divisions; Case study: Fars province

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadipour 1
  • Ghasem Ghanbari 2
  • Atefeh Ameli 3
1 - Assistant of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran
2 - MA Studen of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran
3 - MA Studen of GIS & Remote Sensing, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Political organization system of the country, executed in the form of sub national entities, is considered as one of the most important and essential parts of the official system. This tern means the regionalization of geographical areas, or identification of homogenous natural, social and economical regions and then organizing them in political units to exert the political control. Political- official units therefore, have political functions, in addition to their economical, social and official functions.
Political system and its form, official system, geographical space, emotional and political links between human and place, social relations network, together with the population and its geographical distribution influence the process of determining sub national entities. For a long time, the way of taking taxes, defending the boundaries against the possible attacks of foreign powers, ethnical and cultural problems, and martial considerations for further states control over the Khans and provinces have been effective factors on the political configuration of the space. In Fars province, some factors such as the great area, privation of the southern regions, as well as the cultural, religious and ethnical differences, and competitions over the places have also affected the formation of sub national entities. Based on these facts, the present study seeks an answer to the question which factors influence the elevation of levels of the sub national entities. This study employs the analytical - descriptive research method using documentation and literature review.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political organization of space
  • regionalization
  • Levels of country’s divisions
  • Fars province