گفتمان نامگذاری خیابانهای تهران پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ـ استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

سامی خیابانها، مباحث سیاسی تاریخ و جغرافیای سیاسی شهرها را در هما می‌آمیزند. تغییر نام خیابانها نقش عمده‌ای در تغییرات انقلابی یک رژیم سیاسی دارند به‌طوری که تغییر نامهای صورت گرفته، بازتابی از تغییر شکل قدرت سیاسی جدید نیز به شمار می‌رود. این مقاله فرایند تغییر نام صورت گرفته در خیابانهای شهر تهران را به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران به جای پایتخت کشور شاهنشاهی ایران در بعد از انقلاب و نیز پیامد این تغییرات را به عنوان ویژگی بارز جمهوری اسلامی بیان می‌دارد. در این مقاله تلاش شده است تا به این موضوع که چرا و چگونه نامگذاری و تغییر نام معابر در تهران پس از انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته است، بپردازد. در این راستا نقش عواملی مانند خواست ایدئولوژیکی، ساخت سیاسی، جنگ، مذهب و ... به عنوان عوامل کنترل کننده و هدایت گر فرایند تغییر نام و نامگذاری خیابانها مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله از نوع کاربردی بوده که با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای – آرشیوی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهندکه پایدارترین اسامی خیابانهای تغییر نام یافته پس از انقلاب اسلامی ناشی از جنگ بوده است به بیان دیگر اسامی خیابانها به نام شهدا همچنان با قدرت بر روی معابر تهران از سوی مردم به کار گرفته می‌شود. اما در عین حال ناپایدارترین اسامی خیابانها آنهایی هستند که بدون ارتباط با ایدئولوژی سیاسی انقلاب می‌باشند.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Discourse of Streets' Naming in Tehran after Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • Marjan Badie Azandehi
- Assistant Professor of Political Geography, Tehran University, Tehran
چکیده [English]

The streets' names bear combine the political questions of the cities' history and political geography. Any move to change the names of the streets openly leaves a major impact on the revolutionary changes a political regime undergoes, so changing or replacing the streets' previous names reflects the new or current political power structure.
The present article displays the process by which the previous names of  streets in Tehran, as the capital city of the Islamic Republic of Iran -instead of the capital city of Iran under Monarchy Dynasty- have changed into new ones after the Islamic Revolution. It also echoes the ramifications of the transformation as the shining example of the Islamic Republic. This paper has attempted to review why and how streets’ naming occurred in Tehran after Islamic revolution.
The article has also looked into the role factors such as ideological will, political structure, war, religion, etc can play as controller and director factors in the process of changing the streets' names in Tehran. The present article is kind of applied papers and accomplish through analytical-descriptive method by using library and archive resources. The findings show the names of streets due to war (names of shohada) are the steadier names after revolution whereas the most instable names are disrelation to political ideological of revolution.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Street name change
  • Streets’ naming
  • Naming identity
  • Ideological will
  • war
  • Foreign Policy