نقش ژئوپلیتیکی قفقاز در تعیین مرزهای هویتی ایران با انیران در شمال غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

- استادیار تاریخ، دانشگاه ارومیه

چکیده

اگر چه مطالعة علمی تأثیرگذاری جغرافیا بر سیاست عمر چندانی ندارد، ولی بهره‌برداری از پدیده‌های طبیعی به منظور اهداف سیاسی، عمری به قدمت زندگی اجتماعی انسان دارد. با تشکیل واحدهای سیاسی به نام کشور در جهان و تهدیداتی که از این ناحیه متوجه این واحدها بود، دولتمردان را بر آن داشت مرزهای خود را که بدون آن کشور مفهوم خود را از دست می داد، در چهار سوی جغرافیا به پدیده‌های طبیعی که از نقش بازدارندگی مناسب برخوردار بودند، محدود کنند تا بتوانند امنیت ملی خود را تا حد مقدور و با هزینة کمتر تأمین نمایند. بدین ترتیب یکی از رشته‌های پیوند بین جغرافیا و سیاست برای دولتمردان برقرار شد. 
با تشکیل حکومت‌های بزرگ در ایران از عهد ماد به بعد و با عنایت به قرار داشتن ایران در یک موقعیت برّی (خشکی) کوههای قفقاز بزرگ به طول 1200 کیلومتر در شمال غربی، گزینة مناسبی برای حکومت‌های ایرانی جهت انتخاب مرز طبیعی بود. این مقاله در پی پاسخگویی به سؤالات زیر است: 
1- کوههای قفقاز در طول تاریخ از چه موقعیت ژئوپلیتیکی برای حکومتهای ایرانی برخوردار بوده است؟ 
2- نسبت محدود شدن مرزهای ایران در یک زمان طولانی به قفقاز و تشکیل هویت تاریخی در جنوب آن کدام است؟ 
مقالة حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش تاریخی به پرسش‌های یاد شده پاسخ دهد. بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص گردید که وجود مرزهای ایران در یک مدت طولانی در کوههای قفقاز موجب تشکیل هویت ایرانی در مناطق جنوبی آن گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Caucasian Mountains in Determining Identity Border in the North West of Iran

نویسنده [English]

  • Masoud Bayat
- Assistant Professor of History, Urmia University, Urmia - Iran
چکیده [English]

Although scientific study of the influence of the geography on the policy is not that much old, exploitation of natural phenomenon for political aims is as old as humans' social life. By formation of social units called country in the world and the threat of this part for these units, politicians were forced to join their frontiers - which were meaningless without that country – to the natural phenomenon which had a suitable preventing role to protect their national security, with less expenses, as much as possible, therefore, one of the chains of the connection between geography and politics was found for the politicians.
By formation of the big government in Iran from Mad era thereafter, and with the advantage of Iran being situated in the land (dryness) of the great Caucasian Mountains of about 1200 kilometers length in the northwest, it was an appropriate option for the Iranian governments to choose the natural frontier. This study aims to answer these questions:

What political situation do Caucasian Mountains have during history?
What is the portion of the limitation of the frontiers of Iran to Caucasian Mountains during a long time and formation of its historical identity in the south? 

In the present study, it was tried to utilize a historical method to answer the proposed questions. According to the obtained results, it was clear that the presence of Iran frontiers during a long time in Caucasian Mountains caused Iranian identity to be formed in southern areas.
 
    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caucasian Mountains
  • Geopolitical Role
  • Historical Identity