نگرش شبکه‌ای به مناطق و تحلیل فرآیند‌های آن از دیدگاه تئوری‌های سیکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ـ استادیار روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه شیراز

چکیده

در چند سال گذشته، کشف و طراحی مدل جهان کوچک و فاقد معیار از شبکه علاقه‌مندی زیادی در مطالعه شبکه‌های پیچیده ایجاد کرده است که منجر به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این حوزه فعال و رو به رشد پژوهشی گردیده است. از این بُعد، شبکه‌ها روشی از ترسیم به هم پیوندی موضوعات می‌باشند که در روابط بین‌الملل مناطق از جمله این موضوعات خواهند بود. بنابر این چارچوب مذکور می‌تواند بینش کلی‌تری را نسبت به تکامل مطالعات منطقه‌ای ارائه کند. از این بعد مناطق تنها یکی از گره‌ها و حلقه‌هایی محسوب می‌گردند که بر اساس ارتباطات به هم پیوند خورده‌اند و شبکه را شکل خواهند داد. اصولا مطالعات منطقه‌ای نیز که مناطق را در دستور کار پژوهشی خود قرار داده است یکی از حوزه‌های نوین در روابط بین‌الملل می‌باشد که به طور فزاینده‌ای بر اهمیت آن افزوده می‌شود اما بر اساس مدل‌های مذکور از جمله پرسش‌های محوری چگونگی مطالعه منطقه و تحلیل فرآیند‌های آن می‌باشد، موضوعی که به عنوان پرسش اصلی پژوهش حاضر مطرح بوده و بر این اساس مقاله حاضر با توجه به اهمیت یافتن عنصر ارتباطات و ناکارآمدی نگرش‌های سنتی سعی در ارائه نگرشی نوین تحت عنوان نگرش شبکه‌ای به مناطق  دارد و همچنین با توجه به سیکل‌های سیستمی و تأثیر آن بر شبکه‌های موجود، تئوری‌های سیکلی از جمله تئوری سیکل اقتصاد جهانی، گذار قدرت، سیکل بلند و ثبات هژمونیک جهت تحلیل مسائل شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Network Approach to Regions and Analysis of its Processes by Cyclical Theories

نویسنده [English]

  • Farhad Ghasemi
- Assistant Professor of International Relations, Shiraz university, Iran
چکیده [English]

In the past few years, the discovery and designing of small world and scale free  model of networks has stimulated a great deal of interest in studying complex networks which has led to dramatic advances in this emerging and active field of research. In this regard networks are a way of mapping the interconnectivity of objects. In international relations these objects are regions. Therefore this framework can provide new and more general insight into the evolution of regional studies. In this regard regions are only one of the nodes that are linked to each other by communication and constitute a network. Principally regional study is one of the new issue areas in international relations that incrementally increase its importance. But regional order has been changed by density of communication in new international system. In new era, actors and elements of system are connected to each other by communication. Therefore the central issue is as to how we can analyze region and its processes. The present article addresses regional order in new international system and maintains that traditional paradigms are dysfunctional and should be substituted by network approach. Second section of article  analyzes the network by cyclical theories: including world economy, transition of power, long cycle and hegemonic stability. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Studies
  • international system
  • network
  • Ccyclical Theories