گذار از کمربند شکننده: بازسازی امنیت همیارانه در خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ـ استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

نشانه‌های ژئوپلیتیکی خلیج فارس در دوران بعد از جنگ سرد حاکی از این است که این منطقه دچار بی‌ثباتی و بحران امنیتی فزاینده‌ای شده است. جنگ دوم خلیج فارس (1991)، جنگ آمریکا علیه افغانستان (2001) و اشغال عراق (2003) نشان می‌دهد که در این حوزه جغرافیایی تمامی شاخص‌های مربوط به تئوری کمربند شکننده «سائل کوهن» وجود دارد. برای گذار از چنین محیطی، کشورهای منطقه‌ای خلیج فارس نیازمند ایجاد جامعه امنیتی تکثرگرا هستند، به گونه‌ای که بتوانند امنیت منطقه‌ای پایدارتری را ایجاد نمایند. تحقق این امر نیازمند رژیم‌های اعتمادساز و گذار از ناسازه‌های امنیتی می‌باشد. سوال اصلی آن است که چگونه می‌توان از چالش‌های کمربند شکننده عبور کرد؟ فرضیه مقاله عبارتست از اینکه: از طریق سازماندهی الگوی امنیت همیارانه می‌توان به چنین هدفی نایل شد. تبیین آن از طریق به کارگیری روش تحلیل داده‌ها انجام می‌گیرد. در این رابطه، شاخص‌های تئوری کمربند شکننده مطرح می‌شود و برای عبور از چنین شرایطی، چگونگی اجرایی‌سازی امنیت همیارانه بررسی می‌گردد. انجام این امر از طریق مشارکت چندجانبه بازیگران منطقه‌ای، تحقق امنیت سازه‌انگارانه، افزایش ظرفیت تلافی‌جویی‌، ارتقاء دیپلماسی پیشگیرانه و افزایش همکاری‌های امنیت منطقه‌ای امکان‌پذیر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transition from Shatter Belt: Remaking of the Cooperative Security in the Persian Gulf

نویسنده [English]

  • Zohreh Poustinchi
- Assistant Professor of International relations, Azad-e Islami University
چکیده [English]

With the Cold War winding, the signs of geopolitics have demonstrated that instability and security crisis in the Persian Gulf have increased. The breakout of the Second War in the Persian Gulf (1991), the US war against Afghanistan (2001) and occupation of Iraq (2003) have demonstrated that Saul Cohen’s shatter belt theory can be applied to the region. The countries in the Persian Gulf have faced this situation. These countries need building pluralistic security community, confidence-building regimes and transition from security deconstructions to make a stable regional security. The main question of the present paper is: How can the region pass through the challenges of shatter belt? The hypothesis of the present paper is: The region can pass through the challenges of shatter belt through developing a cooperative security pattern.
Besides reviewing the materialization of cooperative security, attempts have been made in the present paper to come up with indicators of shatter belt theory. Hence, it is proposed that multilateral participation of regional actors, increasing the capacity of reciprocation and evaluation of preventive diplomacy should be established among the region.
    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative Security
  • Confidence-Building Regimes
  • Preventive Diplomacy
  • Shatter Belt
  • Rules of Game