مدیریت بحران آمریکا در مناطق ژئوپلیتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ـ استادیار علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

ایالات متحده را می‌توان به عنوان تنها کشوری به حساب آورد، که به واسطه برتری‌های مختلف و انگیزه‌های قوی خود می‌تواند نقش موثری را در مسائل سیاسی امنیتی و در زمینه‌ بحرانها ایفا کند. نقش امنیتی ایالات متحده در خاورمیانه به جنگ جهانی دوم بر می‌گردد. سیاستهای منطقه‌ای ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری‌های مختلف برمبنای رویاروی با اتحاد جماهیر شوروی سازماتدهی می‌شد. نقش آمریکا در این منطقه از زمان جنگ سرد به بعد فوق‌العاده مهم شده است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فضای امن‌تری را برای امریکا در جهت کنترل کشمکش‌های منطقه‌ای بر مبنای مدیریت بحران فراهم آورده است. افزایش مداخلات آمریکا منجر به پیچیدگی مسائل امنیتی در خاورمیانه شده واین مداخلات نقش ژئوپلیتیکی موثری در سیاست جهانی دارد.
مدل مدیریت بحران در آمریکا بر مبنای رویارویی است و نه بر مبنای فرایند دیپلماتیک و مدل تعادل. هدف ایالات متحده  از مدیریت  بحران در خاورمیانه را نمی‌توان در جهت برقراری تعادل و پایداری در  نظرگرفت. آمریکا شیوه اشغال‌گری را در جهت مدیریت بحران برگزیده است که این امر خود منجر به ناپایداری‌ها و درگیری‌های بیشتری در خاورمیانه شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

U.S. Crisis Management in Geopolitical Regions

نویسنده [English]

  • Abbas Mossalanejad
- Associate Professor of Political Science, Tehran University, Iran
چکیده [English]


The United States can be considered as a country that enjoys strong motivation, different instruments, effective structural position to play the security and political role in critical fields. This country has started to play security role in Middle East since the World War 2. Many of U.S presidents had organized their regional policies based on confrontation with the Soviet Union.
The U.S role has become especially significant since the Cold War. The collapse of the Soviet Union could have made a safer atmosphere for the U.S to control regional conflicts on the basis of crisis management. But the U.S interventions have led to an increase of security complications in Middle East which has an effective geopolitical role in world politics.
The U.S crisis management model is based on confrontational indexes rather than diplomatic process and balancing model. The United States’ goal of crisis management in M.E can not be considered to be providing equilibrium and stability. Americans prefer to apply the engagement method and this has led to more instability and conflicts in M.E.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold War
  • crisis management
  • Regional conflict
  • Engagement
  • Enlargement
  • Instability
  • Regional equilibrium
  • Great Middle East (GME)