وزن ژئوپلیتیکی و نظام قدرت منطقه‌ای (بررسی موردی: جنوب غرب آسیا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ـ استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سنجش قدرت ملّی کشورها مستلزم ارزیابی و محاسبة مؤلفه‌ها و عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی، نظامی، فرهنگی، علمی ‌و فرامرزی کشورهاست که محاسبة مجموع امتیازات ‌این عوامل نشانگر میزان و سطح قدرت ملّی و تعیین جایگاه آنها در کشورها و در سطح منطقه‌ای و قاره‌ای است. با مشخص شدن وزن و جایگاه ژئوپلیتیکی کشورها، آنها می‌توانند برای رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی‌شده، در راستای تأمین توسعه، رفاه، امنیت و منزلت درخور‌توجه در مقایسه با کشورهای پیرامونی خود، تدابیر لازم را بیندیشند. اگرچه سنجش قدرت ملّی کشورها کار ساده‌ای نبوده و از آن به‌عنوان معضلی در جغرافیای سیاسی یاد می‌شود، اما در مقالة حاضر سعی شده با ارائه نوعی روش و مدل، گامی ‌در راستای ‌این مهم برداشته شود.
در ‌این تحقیق، از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده و با طراحی مدل سنجش ماتریسی، وزن ژئوپلیتیکی کشورها بر‌اساس شاخص‌ها و عناصر مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سرزمینی و غیره محاسبه و پس از آن کشورها در سطوح مختلف قدرت طبقه‌بندی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Weight and Regional Power System (Case Study: SouthWest of Asia)

نویسنده [English]

  • Hadi Azami
- Assistant Professor of Political Geography, Ferdowsi university, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Evaluation of the countries national power requires the assessment of different factors including economical, social, political, territorial, military, cultural, scientific, and international. The total scores of these factors could be used to assess the degree and level of national power of a given country. The calculation of geopolitical weight could help the authorities for policy making in variety of different issues. From a geopolitical approach, the evaluation of national power is usually considered as a challenging problem. Yet this paper attempts to propose a new model to calculate and to classify the geopolitical weight of the countries according to their social, political, cultural, and territorial, and other factors and indicators.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • Political Geography
  • National Power
  • Iran
  • South west of Asia