تاثیر ژئوپلیتیک در رخوت همگرایی اکو و بالندگی آ. سه.آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان

چکیده

رقابتهای ژئوپلیتیک نقش بسیار مهمی در همگرایی و واگرایی گروهبندیهای منطقه‌ای ایفا می‌کند. فلسفه ایجاد آ. سه. آن و اکو بسیار به یکدیگر شبیه است، هر دو سازمان با هدف دوری جستن از کمونیسم و با تشویق غرب تأسیس و تداوم یافتند. ولی پویایی این دو سازمان در طول زمان تا حدودی متفاوت بوده است. در مجموع کارنامه آ.سه. آن در ابعاد مختلف خصوصاً بعد اقتصادی درخشان‌تر از اکو است. به دلیل تفاوت موقعیت ژئوپلیتیک این دو منطقه، قدرتهای بزرگ گرایش بیشتری به مداخله در منطقه اکو از خود نشان داده اند. منافع قدرتهای بزرگ جهان با منافع ایران در افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز همخوانی ندارد و این امر عامل منفی در فرایند همگرایی اکو ایفا می‌نماید. علی ا‌یحال، اگر اکو در برنامه‌های اقتصادی خود موفق عمل کند دخالت منفی قدرتهای خارجی تحت الشعاع آن قرار خواهد گرفت. ژئوپلیتیک آ.سه.آن به گونه‌ای است که قدرتهای بزرگ در آنجا دچار درگیری منافع نیستند. از طرف دیگر، کشورهای آ.سه.آن نیز با منافع قدرتهای بزرگ رقابت و تضاد ندارند و این امر نقش قدرتهای بزرگ را در همگرایی آ.سه.آن  مثبت کرده است. مقاله حاضر، در تلاش است، به روش تحلیلی و مقایسه‌ای زمینه‌های همگرایی و واگرایی را در میان اعضای اکو و اتحادیه آ.سه.آن مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Geopolitics Impacts on ECO and ASEAN

نویسنده [English]

  • Ali Omidi
چکیده [English]

Recently, geopolitical competitions have very important role in convergence and divergence of economic blocks because states have learned that they lack all requisites for economic prosperity and having a flourishing economy needs to form economic-political institutions. History proved that economy is not an independent issue rather it is closely interlinked to politics and culture.
Economic Cooperation Organization (ECO) and Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) are two major politico economic blocks, which in spite of common history have produced different results. Both organizations are alike and were established with the aim to have distance from communism, under western encouragement. ECO member-states have been lacking the necessary political and economic coordination thus has not proved a dynamic organization, whereas ASEAN has taken lead on many fronts.
Through applying geopolitical and international political theories especially the model of Cantori, Louis J. and Steven L. Spiegel, this article tries to study and comparatively analyze the weaknesses and potentials of both organizations. The findings show that ASEAN benefits more than ECO in economic, political, cultural, organizational and communicational coordination. Furthermore, the role of major powers and geopolitical factors in ASEAN has been more constructive than ECO. Geopolitics in ECO has made this region as vulnerable for great powers interference, and therefore the integrity of the region cannot be shaped properly. In sum, ASEAN economic integration has been more developed than ECO.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convergence
  • Geopolitics
  • ECO
  • ASEAN
  • and Regional order