چالشهای ژئوپلیتیکی مواد مخدر درجنوب غرب آسیا (با تأکید بر ایران، پاکستان و افغانستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سیاسی جغرافیای استادیار بهشتی شهید دانشگاه،-

2 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

چکیده

مواد مخدر تأثیر عمیقی بر تمامی افراد و جوامع سراسرجهان دارد. در بعد فردی، مواد مخدر سلامت، زندگی و امنیت افراد را با خطر روبر کرده است. در بعد ملی، رابطة مواد مخدر با جرایم باعث بروز مناقشات، معضلات اجتماعی، تضعیف دولتها و عقب ماندگی کشورها شده است. کشورهای فقیر به شدت در برابر مواد مخدر آسیب پذیر بوده و نیازمند کمک هستند، زیرا آنها فاقد منابع کافی برای مقابله با چرخة جرم و جنایت می‌باشند. در بعد جهانی نیز مسئلة مواد مخدر اهمیت مشابهی دارد: بازارهای مواد مخدر هیچ مرزی ندارند و ماهیت فراملی آنها موجب می‌شود که هیچ دولت واحدی، چه فقیر و چه غنی نتواند به مرزهای این بازارها دست یابد.
مواد مخدر در تقسیم بندی اولیه از دو نوع خارج نیست، یامنشاء آن طبیعی است، که از خشخاش، شاهدانه و کوکا به دست می‌آید. و یا مصنوعی است که به طریق آزمایشگاهی استحصال می‌شود، مانند متاآمفتامین و آمفتامین (اکستاسی). مخربترین مادة مخدر در جهان، مواد افیونی خصوصاً هروئین است که بزرگترین کانون تولید آن درجنوب غرب آسیا به ویژه در افغانستان است. تولید و قاچاق آن، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است. 
سودآوری و ارزش افزودة قاچاق مواد مخدر موجب شکل‌گیری گروهها و شبکه‌های مافیایی قاچاق شده است. گروهی بودن، برنامه‌ریزی پیچیده، اغراض مالی بسیار قوی با هدف رسیدن به بالاترین سود، فعالیت در سطوح ملی، فراملی و بین‌المللی، برخورداری از سیستم اطلاعاتی قوی، تمایل به نفوذ در قدرتهای رسمی سیاسی برای برقراری ارتباط با عوامل دولتی، تلاش برای تحت نفوذ درآوردن قدرت رسمی و دخالت در تصمیم‌گیریها، فرهنگ سازمانی سخت و خشن و ... همگی از ویژگیهای قاچاقچیان سازمان یافته است. این مقاله با توصیف وضعیت کنونی مواد مخدر در منطقه، چالشهای ژئوپلیتیکی آن را در جنوب غرب آسیا بررسی می‌نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Challenges of Narcotics in Southwest Asia:Case Studies; Iran, Afghanistan and Pakistan

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Mohammadi 1
  • Ali Ghonji 2
1
2
چکیده [English]

The Narcotics has a profound effect on individual and the world communities. While, individually, they endanger health and personal security, nationally the narcotics crimes cause brawling, social intricacies, weakness of the states and backwardness of the country. The poor countries are highly vulnerable to narcotics and need cooperation because they lack the necessary resources to counter the cycles of crimes and delinquency. Internationally, narcotics problems have important significance. The narcotics markets have no boundaries or limitations and their transnational nature shows that none of the states whether rich or poor could gain access to the boundaries of these markets.
From their initial classification, narcotics are of two kinds i.e. their natural origin are from poppy seeds, coca, and if manufactured in laboratory these are Meta amphetamine/ Amphetamine, which are the most destructive narcotics. Opium and especially heroine is the narcotics, which has its largest production in Southwest Asia especially Afghanistan. Narcotics production and smuggling has seriously affected Iran, Pakistan as well as Central Asian countries.
The lucrative and profitable smuggling has caused the formation of groups and mafia networks. The collective nature of smugglers requires sophisticated programs with the ambitious objectives to accumulate enormous money, complex programming, active at national, transnational and international levels, use of strong information networks, inclination to influence political system, intervene in policy- making, organizational culture etc.
This paper tries to describe the present conditions of narcotics in the southwest Asia and their geopolitical challenges.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • Narcotics
  • Smuggler
  • and Southwest Asia