نابرابری‌های شهری تهدیدی برای امنیت اجتماعی تهران، رویکردی در جغرافیای سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای شهری، دانشگاه تربیت مدرس – مرکز مطالعات آفریقا

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس - مرکز مطالعات آفریقا

چکیده

نویسنده در این مقاله به بررسی یکی از مهمترین عوامل تهدید امنیت ملی یعنی – نابرابری‌های شهری – می‌پردازد. موقعیت کنونی کشور ایران که مراحل گذار تاریخی خود را می‌گذراند، سبب رشد بیرویه جمعیت شهری و افزایش نابرابری‌ها در مناطق مختلف آن گردیده و مدل خاصی از جغرافیای سیاسی شهری را ایجاد کرده است. این بررسی کوششی برای ارزیابی وجوه  نابرابری با استفاده از  شاخصهای اشتغال و مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در مناطق 22 گانه تهران تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای از نظر فرصت‌های شغلی وجود دارد. به طوری که گروه شغلی کارگران ساده در بخش‌های جنوبی شهر بیش از نیمه شمالی آن متراکم هستند. همچنین بررسی‌های انجام شده راجع به پراکندگی فقر با استفاده از ساکنان چهارنفر به بالا ساکن در یک اتاق حکایت از آن دارد که مناطق متراکم فقر نیز به طور یکسان در شهر پراکنده نشده‌اند.چنانکه مناطق جنوب شهر، حوزه‌های متمرکز فقر را تشکیل می‌دهند. با توجه به شاخص‌های مورد بررسی، یکی از مهمترین منابع تهدید امنیت اجتماعی و ملی در تهران،  نابرابری درپراکندگی  مشاغل ابتدایی و فقر و تمرکز آن در جنوب شهر می‌باشد.  با توجه به نکات مذکور باید اذعان کرد که نابرابری و محرومیت شهری، خطری مستقیم برای امنیت اجتماعی بشمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Disparities, a Threat to Social Security of Tehran: From Political Geography Perspective

نویسندگان [English]

  • Masumeh Nasiri 1
  • Hadi Aazami 2
1
2
چکیده [English]

The present article attempts to study one of the key factors of national security threat i.e. urban disparity. The present Iranian condition that is passing through its historical stages cause the irregular growth of urban population and increase of inequalities in its various zones and thus, have create a particular model for urban political geography. This study is an attempt to assess those disproportionate phases through the help of employment and dwellings indicators of 22 zonal units of Tehran. The result of the current research shows that there is considerable variation in 22 zones of Tehran with reference to the job opportunities. As a matter of fact, major concentration of ordinary work force is in the southern parts in comparison to northern half of the city. Thus, with reference to the scattered poverty, the studies were conducted by using the sample of four and more people living in one-room highlights that poor concentrated zones are also not scattered on equal footing. As such, southern zones form the concentrated domain of the poor. With due attention to the indicators of the proposed study, one of the important sources of social and national security threat in Tehran is inequality in dispersion of initial employment and poverty and their concentration in the southern city. With attention to the above points, it must be acknowledged that inequality and urban deprivation are counted as the direct threat to social security.
 
 
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disparity
  • City
  • deprivation
  • Tehran
  • and Security