قومیت و سازماندهی سیاسی فضا مورد: غرب و شمال غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشگاه تهران

4 دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

بررسی سازماندهی سیاسی فضا بویژه در جوامع متنوع فرهنگی (زبانی- مذهبی) از مباحث قابل توجه در حوزه مطالعات جغرافیای سیاسی به حساب می آید. علیرغم آنکه کارکرد اصلی تقسیمات کشوری، تمرکززدائی در اداره سرزمینی و سهولت در اعمال اراده ملی است، ولی وجود تهدیدات درونی و بیرونی برای هر جامعه و تاثیرگذاری آن بر مولفه‌های امنیت ملی به عنوان هدف پایدار و دائمی دولتها، به کارکردهای امنیتی در مقابل سایر کارکردهای تقسیمات کشوری، جایگاه خاصی می‌بخشد.
آزمون فرضیه "عدم وجود رابطه بین این مولفه ها با چگونگی سازماندهی سیاسی فضا در شمال غرب و غرب کشور ایران" علیرغم وجود سوابق یا تجارب تاریخی آن، از مسیر تحلیل آراء خبرگان کشور که دارای سابقه ممتد حضور و مسئولیت در آن مناطق بوده‌اند، مورد نظر بود که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و آزمونهای مختلف آماری انجام پذیرفت و مشخص گردید که کارکردهای امنیتی سازماندهی سیاسی فضا نه تنها نسبت به گذشته کاهش نیافته است بلکه با توجه به شرایط جدید محیطی و بین‌المللی افزایش داشته است، لذا می‌توان گفت که این مولفه‌ها در استانهای کشور بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از الگوی حاکم بر تقسیمات کشوری اثرپذیری داشته است. این اثرپذیری در مناطق کردنشین بویژه جنوب آذربایجان غربی و کردستان در راستای استحکام امنیت و پایداری ملی کشور عمل نموده ولی در مناطق آذری نشین و کردنشین کرمانشاه و ایلام بدلیل همبستگی بیشتر مذهبی، از آثار کمتری برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Racial and organizing atmosphere political: Case study:West and north – west of Iran

نویسندگان [English]

  • M. R. Hafeznia 1
  • Mohamad ghasri 2
  • Hamid Ahmadi 3
  • Hosein Hoseini 4
چکیده [English]

Considering different functions of organized atmosphere political,specifically in multi cultural communities(linguistic-religious) is regarded as one of the most important subjects in political geography studies.
However main functions of the country divisions , is titled as decentralization of governing country and easing of conducting national intention , but existing internal and external threats for each community especially state the elements of national security which are stable and unchangeable goals of government,  as dependent variable from functions of country divisions in form of a question and related hypothesis.
Evaluation of hypothesis "lack of relationship between these elements with kind of organizing atmosphere political in west and north – west of iran" (in spite of evidence with its historical experiences) is based on analyzing the votes of countries experts Which have the long record of presence and responsibility at that areas that by implementing of descriptive-analytic method and different statistical tests. The results of these tests indicate that not only these functions of organized atmosphere political in compare with past have not decreased but also increased with regarded to new environmental and international conditions. so we can say that These elements in different states after the Islamic revolution have had effectiveness from the framework of country divisions. These effects on stability of kordish areas of west specifically in south of west Azerbayjan and Kurdistan but have the low effects on torkish and kordish areas in Kermanshah and Eelam cities because of more religious correlation.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizing Atmosphere political
  • Country Divisions
  • Racial
  • political contribution
  • Azari’s
  • Kord’s