بررسی نگرشهای متفاوت دربارة حملات تروریستی علیه غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه گیلان

چکیده

مقـاله حاضر کنکاشی دربارة دیدگاههای مختلف راجع به علل بروز خشونت علیـه دنیـای غـرب می‌باشد. رخداد 11 سپتامبر به عنوان نقطه عطفی بنیادین در این موضوع محسوب می‌شود. در بسیاری از تحلیلها این رخداد ترجمان تقابل جهان اسلام و نظام غرب دانسته می‌شود که در سالهای اخیر نظام بین‌الملل را به شدت تحت تاثیر قرار داده است‌. دنیای غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا با متمسک قرار دادن این رخدادها و عمده کردن پدیدة تروریسم در موضعی تهاجمی واقع شد و  به واکنشی نظامی و خشونت‌آمیز علیه بسیاری از گروهها و کشورهای اسلامی دست زد کـه بـه نـوبـه خـود عکس العملهایی را به وجود آورد‌. این کنش و واکنشهای متقابل موجد چرخه‌ای از خشونت در صحنه جهانی شده است که به نوبه خود صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره انداخته است. بسیاری از مسلمانان در کشورهای غربی به همین بهانه مورد تعرض، بازجویی، تعقیب و تهمتهای گوناگون قرار گرفته‌اند. نوشتار حاضر به بررسی پنج دسته از تحلیلها و دیدگاه‌های گوناگون در این باره می‌پردازد که عمدتاً  از جمع‌بندی نوشته‌ها و نظرات ارایه شده در مطبوعات و مکتوبات غربی و بعضاً غیر غربی حاصل آمده است. این نظرات عبارتند از نظریه امپریالیسم، واکنش معکوس، کاهش نقش دولتها، اسلام‌گرایی و برخورد تمدنها که پس از توصیف و تشریح هریک، عمده انتقاداتی که بر آنها وارد است نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. ایده مقاله حاضر این است که تحلیلگران غربی نتوانسته‌اند به یک رهیافت جامع و کامل دربارة علل بروز خشونتها بپردازند. در عین حالیکه هرکدام از آنها می‌توانند گوشه‌ای از دلایل مربوط به وقوع این رخدادها باشند. مجموع این دیدگاهها می‌تواند توسط دانشگاهیان و صاحبنظران مورد استفاده قرار گیرد تا با ترکیب مناسب متغیرهای مختلف در رشته‌های گوناگون و مرتبط از آن برای توضیح چرایی وقوع خشونتها استفاده شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Different Approaches Toward Terrorist Operations Against the West

نویسنده [English]

  • R. Simbar
چکیده [English]

This  paper argues  different  viewpoints  about the  outbreak of violence against Western countries.Terrorist action on  September 11, 2001  against  the  American  State  supposed to be a  vocal point. Many Western  analysts  believe  that  there  is a  serious confrontation  between the  West  and  Islam. The Western  countries, specially  the US,  with  reference to  these  terrorist  attacks, have  executed  violent  and  military  responses  against  many  Islamic  groups and Islamic  countries. In  turn, these  operations  created  counter-attacks  against  the US  and  some  other  Western  allies.
This article  presents  five  different perspectives  which  want to  explain the  incidents. These  perspectives  which are  mainly  collected  from  Western sources,  include  Imperialism, counter- response,  decreasing the  role  of  States, Islamism and  the  clash  of  civilizations. All of  them  would be  explained  and  criticized. The  paper  argues that the  West has  failed to  reach  a  comprehensive  and   conclusive  theory;  but each  prespective  provide  some  explanation  for the  violent  incidents.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Islamic world
  • Imperialism
  • Blowback
  • Decreasing Governments' Role
  • Islamism
  • Clash of Civilizations