تحلیل ژئوپلیتیک و ژئواکونومی خط لوله گاز ایران ـ هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 ـ دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در ده آغازین قرن بیست و یکم، تقاضا برای گاز طبیعی دارای بالاترین رشد می باشد. رشد فزاینده اقتصادی هند، نیازمندی این کشور به انرژی بویژه گاز طبیعی را افزایش داده است. از میان انتخابهای متعدد برای واردات گاز طبیعی، گزینه خط لوله زمینی ایران ـ هند مورد توجه زمامداران این کشور قرار گرفته است که با این روش انتقال خط لوله از سرزمین پاکستان در این پروژه ضرورتی انکارناپذیر است. اما مسأله این است که آیا همکاریهای اقتصادی ایران، هند و پاکستان در قالب پروژه خط لوله گاز می‌تواند چالشهای ژئوپلیتیکی میان سه دولت را به نفع منافع اقتصادی حل و یا تضعیف کند؟ برای پاسخ به این مسأله از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که دستاوردهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی هند، ایران و پاکستان در احداث پروژه خط لوله زمینی یکسان نیست و همکاریهای اقتصادی بتنهایی نمی‌تواند بازدارنده چالشهای ژئوپلیتیکی میان سه دولت باشد. بنابراین ناامنی، بزرگترین چالش پیش روی خط لوله گاز در سرزمین پاکستان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Geopolitics and Geo-Economy of Iran – India Gas Pipeline

نویسندگان [English]

  • Ezzatollah Ezzati 1
  • Hadi Veicy 2
1 - Associate Professor of Political Geography, Azad-e Islami University, Unit of Science & Researches, Tehran
2 – Ph.D. Student of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

In the beginning of 21th century, the request for natural gas has the highest growth. Most economical progress of India has caused that needing it to energy and natural gas is increasing. Between varieties of choices for gas import, Indian government choosing land gas pipeline of Iran – India. Therefore transiting gas pipeline through Pakistan territory is a necessity. But there is problem that, whether economical cooperations of three states of India, Pakistan and Iran in project of gas pipeline, can resolve geopolitics conflicts to the economical benefits? For reply to the problem, in this research has been used descriptive - analytic method. The results of the research have confirmed that geopolitical and geoeconomical aims of India, Pakistan and Iran in land pipeline project is not equal and economical cooperations can not resolve geopolitics conflicts of between three states. Therefore insecurity is the biggest challenge for gas pipeline in Pakistan territory. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geoeconomy
  • Geopolitics
  • Iran – India
  • Gas Pipeline
  • Pakistan