نقدی بر گفتمان جهانی ‏شدن و تبیین گفتمان بوم ـ جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ دانشیار جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد

2 ـ دانشجوی دکترای جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

جهانی‏ شدن به عنوان فرایندی در حال تکوین (که خود معلول دگرگونیها و تحولات بی‏سابقه در عرصه ارتباطهای جهان‏ شمول، اطلاعات‏گرایی و دانش ـ محوری است) امروزه با رشدی فزاینده، عرصه‏های گوناگونِ زندگی اجتماعی را درنوردیده و مانند واقعیتی گریزناپذیر، فراراهِ جوامع بشری، جلوه ‏گر شده است. این مقاله بر آن است که ادبیات گستردة جهانی شدن و اشاعة ناصواب آن را که هم اکنون پس از گذشت حدود سه دهه از آغاز فرایند جهانی شدن، هنوز به تعریف جامع و کاملی از این فرایند نائل نیامده و گرایشها مختلف فکری در تحدید و تعریف آن (جهانی شدن) از نگاه دوسویه به بوم و جهان عاجز مانده‌اند، بررسی کند؛ به‌طوری‌که عده‌ای با پافشاری بر خصیصة همگون‌ساز آن و با امید وافی بر تحقق آرمانهای سیاسی خودشان، صرفاً به سویه جهانی و بین‌المللی جهانی شدن نظر می‌کنند و عده‌ای دیگر با محصور ماندن در فضاهای کوچک و نفس‌گیر بومها به مخالفت با جهان گرایان بر می‌خیزند. 
بسط و تشریح گفتمان بوم ـ جهان در روابط جاری حاکم بر کشورهای جهان از یکسو و مناسبات جدید میان بومها (شهرها و روستاها) در داخل کشورهای جهان از سوی دیگر رهیافت نظری نوینی است که از چشم‌انداز جغرافیایی می‌تواند به نحو مطلوبتری گویای آرایش جدید فضایی جهان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique on the Globalization Discourse and Explanation of the Local-Global Discourse

نویسندگان [English]

  • Jafar Javan 1
  • Abdallah Abdollahi 2
1 - Associate Professor, Department of Geography, University of Mashhad
2 - Ph.D. Student of Geography, University of Mashhad
چکیده [English]

The emerging process of globalization, which itself is shaped by unprecedented alterations in universal communications and information-based transformations that are experiencing immense growth, have transformed communal human life. No consensus on the concept of globalization has been reached nearly three decades since the start of the process of globalization. Adherents to differing schools of thought have not been able to define the process of globalization from the local and global vantage points.  Some overemphasize the harmonization trait of globalization to envisage realization of a fictional globe inline with their political wishes; others are stuck in small local spheres resisting/denying globalization. Defining and in depth elaborations on the local-global discourse in international trends and new features in locals (urban-rural) relations in domestic realm would result in a theoretical framework that will better capture the geographic complexity of our world.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Local-Global Discourse
  • Theoretical Approach
  • Urban-Rural Relations