الگوی مداخله بازیگران جهانی در بحران ساحل شرقی مدیترانه (نمونه لبنان و فلسطین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد مدعو، گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تنش فلسطینی، لبنانی- اسرائیلی، یکی از پیچیده ترین الگوهای  دخالت بازیگران جهانی و منطقه ای،و شاید تنها نمونه از تنش­هایی باشد که در آن شیوه های دخالت و راه های برون رفت از آن  به دلیل امتداد یافتنش طی دهه های طولانی و دشواری اجرای آنان  متعدد و ناکارآمد بوده است. چرا که این تنش، تنشی بر سرحق بقا و سرنوشت­ هویت ملتهای فلسطینی و لبنانی است.
اما با وجود این دشواری­ها می­توان بر اساس تجربه­های تاریخی و مطالعه­ی خصیصه های مکانی و جایگاه ژئوپلیتیکی این مناطق مبانی نسبتا روشنی برای این دخالت­ها جهت حاصل کردن یک الگو ارائه کرد. در این نوشتار سعی خواهدشد تا بر بازیگران اصلی شیوه ها و اهداف آنان  نظر افکنیم.
پرسش اصلی مقاله این است که 1- چرا بحران ساحل شرقى مدیترانه  تا به حال قابل حل نبوده است؟
2-  مداخله بازیکران جهانی ومنطقه ای از چه فرایند و الگویی برخوردار است ؟
  3-رابطه­ی الگوی مداخله­ی بازیگران و خصیصه­های مکانی نمونه­ها چگونه است ؟
همچنین بازیگران را بر پایه نامگذاری­های متداول، به دو بخش تقسیم خواهیم کرد؛ اردوگاه شرق و اردوگاه غرب. تلاش کردیم با استناد بر برداشت­های موجود در این خصوص، تصویری از شبکه ارتباطات بازی قدرت ارائه دهیم که در آن به شکلی گذرا نگاهی کلی به تاریخ بحران کرده و پس از آن به تحولات بین المللی در اوایل قرن بیست و یکم که در آن آشکارا از خواست بین المللی و به خصوص آمریکا برای ساخت خاورمیانه بزرگ و جدید سخن گفته شد، خواهیم پرداخت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern of Intervention by Global players in the Eastern Mediterranean Crisis

نویسندگان [English]

 • Line Balaghi 1
 • Pirooz Mojthedzade 2
 • Ezatolah Ezati 3
1 Graduated from Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Visiting Professor, Department of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The unparalleled Palestinian, Lebanese, and “Israeli” conflict has proven to be an extremely complex and difficult problem to intervene in by the international and regional players. Numerous solutions have been presented to try to solve this issue, of which all proved ineffective in the long run. The issue has been a struggle for the preservation of the Lebanese and Palestinian identity and survival. However, based on historical events and the evaluation of both the spatial attributes and the geopolitical positions of these regions, the international and regional parties, regardless of the difficulties they face, have taken on a sort of pattern that they tend to follow when they plan on intervening in this crisis. This article will introduce us to the main parties involved, their methods and the goals they plan on achieving even since the beginning of this issue up until the year 2011.
Methodology
With a descriptive-analytical method, this study intended to find the mechanisms or the patterns of intervention of the global and regional parties, and the process by which they form.
Findings
The findings of this study are discussed under the following themes:

The Model of Controversial Transformation of the Conflict due to the Intervention in the Issues of the Small Geographical Places : Geographically smaller place with multiple issues à Entry of powers into its regional issues à Dealing with overlapping issues whilst providing different options ( if à then ) à Engaging with other local and regional parties which will be able to maneuver more à change in the influence and authority of the powers, whether in speech, political visions or dialogue à Entry of new players that would, in turn, create new issues and new visions or dialogues à once again, a geographically smaller place with multiple issues.

 

Interventional Levels and Actors in the Geopolitical Crisis of the East Coast of the Mediterranean Sea: The magnitude and levels of intervention creates an impact on participants, regardless of the distance between the international force and the place of intervention, as opposed to the inevitable influence of neighboring regional forces.

 

The Conflict in the Region Has Re-Divided the World and the Players into an Eastern and Western Camp: Making it the first division in the last two decades in the East Coast of the Mediterranean Sea, the last one being the division during the Cold War.

 

The Subdivisions Imposed by the Equation Involving the Eastern Coast of the Mediterranean and the Identity of the Players.

 

Relationships Within this Situation Are Not One-way Relationships: Foreign players are forced to accept that they aren’t alone when it comes to interests in the region, and that there is no one great power that, alone, reigns over the region.In the meantime, and due to the clash of interest between the foreign powers, the role and effectivity of local and regional power increases and becomes more prominent and visible.

 
Analysis
The geopolitical crisis has a degree of sustainability and continuity which is not easily solvable. Therefore, due to the prolonged investment in the Palestinian issue and its pivotal importance to the local, regional, and trans-regional parties, the intervention method has shifted over time.In addition to that, due to the continuous nature of the conflict and the efforts of the players to resolve it, we are witnessing changes in the way some parties moving from one party to another, and the emergence of new players, such as Hamas and  Hezbollah, a factor that entails the modification of  rules of the game and the  redistribution of  power.
The basic part of the conflict theory is to resolve the conflict while sustaining the interests of the parties involved, seeking to find an answer to the reduction (or increase) of the contradiction between them (Vayrynen, 1991: 4). Given the specific conditions of the conflict in the Eastern Mediterranean (Lebanon and Palestine-“Israel”), and the apparent role of political parties on different levels, and conflicts of interest and their sharing arrangements, this conflict has become, due to those overlapping issues and its global functioning, the source of many other violent, regional, and global conflicts.
The purpose of this passage is to study, from a geopolitical starting point, the reason behind the involvement of foreign parties and the pattern of interference they claim in the conflicts of the East Coast.
 
Conclusion
The results showed that The Eastern Mediterranean coast crisis has the following impacts on global and regional politics:
1- Interventions of transregional and global parties in a given region have a specific pattern that results from a region’s spatial characteristics and geopolitical position.
2. The struggle of the world powers leads to a reduction of high-level capabilities and an increase in the influence of local and regional powers.
3- The role local powers have in influencing the global security system as a consequence of the crisis (political-economic-ideological) and, ultimately, on the international institutions.
4. The inability of global powers to control the crisis alone, with their sole interest in mind, leads to the possible change in the global viewpoint with the progression of the conflict at hand (leads to a change in the geopolitical-geostrategic paradigm).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mediterranean East Coast
 • Geopolitical Crisis – Global players- Intervention patterns
 1. Brzezinski, Zbigniew (2006). Game Plan. Translation by Mehrdad Rezaeian. Tehran: Political and International Studies Office.
 2. Hafeznia, Mohammad Reza (2000). Fundamentals of Political-Social Studies (Vol. I). Qom: Overseas Islamic Schools and Organization. [in persian]
 3. Hafeznia, Mohammad Reza (2006). Principles and concepts of geopolitics. Mashhad: Papelle. [in persian]
 4. Hafeznia, Mohammad Reza and Kaviani-rad, Murad (2004). "New horizons in political geography". Tehran: SMT center[in persian]
 5. Braden, Kathleen and Shelley, Fred (2004). Engaging Geopolitics, Translation by Ali Reza Farshadi and Reza Rahnama. Tehran: University of Command and Staff.
 6. Shokouhi, Hossein (1999), New Thoughts in Geography. Tehran: Gita Publications. [in persian]
 7. Mir Heydar, Dourreh (2006) The Foundations of Political Geography, Tehran: SMT center [in persian]
 8. Moyer, Richard (2000), New Incomes in Political Geography, Translation by Mir Heydar, Dourreh and Safavi, Yehya. Tehran Geographic Organization of the Armed Forces.
 9. Vaezi, Mahmoud (2005). The Theoretical Foundations of Mediation in International Conflict, Quarterly Journal of Law and Political Science[in persian]
 10. Vayrynen  , Raimo (1991). “To Settle or to Transform: Perspectives on the Resolution of National and International Conflicts”,london, Sage .
 11. Nagibzadeh, Ahmed (2004). History of Diplomacy in International Relations: From Westphalian to Today. Tehran: Gomes Publishing. [in persian]
 12. Seifert, Thomas and Werner, Klaus (2007). The Black Book Oil. Beirut: The Oriental Library.
 13. Chomsky, Naum and Ashkar, Gilbert (2007). The Dangerous Sultan: American Foreign Policy in the Middle East, Beirut: Dar al-Saqi.
 14. Brzezinski, Zbigniew (1998). Chaos: Global Turbulence at the Threshold of the 21st Century, translated by Malik Fadel, Jordan: Al Ahlia and Lebanon: Publishing Company.
 15. Israeli public guide: political parties 1997
 16. Encyclopedia of the Lebanese parties. Beirut: Information Center 2006
 17. Dougherty, James and Pfaltzgraff, Robert (1997). Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey, Translation by Ali Reza Tayyib and Vahid Bangi, Tehran: Gomes Publication[in persian].
 18. Seifzadeh, Hossein (1994). Different theories in international relations. Tehran: Gomes publishing house. [in persian]
 19. Claire, Michael (2002), Wars on Resources, Lebanon, Beirut, Arab Book House.
 20. Hilal, Jamil (1998). The Palestinian Political System after Oslo: An Analytical and Critical Study, Beirut: Palestine Research Center.
 21. Khalifa, Nabil (2008). Syrian, Israeli and European Strategies Toward Lebanon: A Study of the Fate of the State - The Barrier, Beirut: Byblos Center for Studies, II.
 22. Woolberg, Eric (2010). It is unreasonable that Russia does not fulfill its obligations. Midland 13 \ 6 \ 2010
 23. Heydari, Gholam Hossein (2005). The geopolitical outlook of the world in the twenty-first century. International Security Book 3 Opportunities, Threats and Challenges to National Security of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Cultural Institute of International Studies and Research Abrar Contemporary Tehran[in persian]
 24. Drysdale, Alasdair and Blake, Gerald H. (1995). The Middle East and North Africa: A Political Geography. Translation of the Mir Heyda, Dourreh. fourth edition. Tehran: Political and International Studies Office
 25. Russett, Bruce and Starr, Harvey (2006). World Politics: The Menu for Choice. Translated by Ali Omidi. Tehran: Political and International Studies Office.
 26. Lake, David A. and Margan, Patrick M. (2002). Regional Orders: Building Security in a New World. Translation by Seyyed Jalal Dehghani. Tehran: Nonprofit Strategic Studies Research Institute.
 27. Rabiei, Hossein (2009): Investigating conflicts resolution and contributing to the optimal model of land dispute resolution, Quarterly Journal of Geopolitics  - vol. 5, Spring and Summer Issue [in persian]
 28. Mir Heydar, Dourreh (2006), comparison of political geography and international relations in terms of methodology and ethics. ZeeBlue Quarterly: The 2nd Year[in persian]
 29. Badiei, Marjan: The Curtain of the Sheds of Tehran from the Islamic Revolution, Quarterly Journal of Geopolitics – vol. 5, No. 1 Spring and Summer 2009 p. 101-72 [in persian]
 30. Kreutz, Andrej (2007), “Russia in the Middle East: Friend or Foe?”, London, Praeger Security International
 31. www.hazemsakeek.com/magazine/indexc
 32. http://www.yabeyrouth.com/pages/index1615.htm
 33. Haaretz, 23/11/2006, Hyrald Tribune 21/1/2007

 

Interviews:
 
 1. US Deputy Secretary of State William Byrnes / Speech at the Center for Middle East Studies, November 10, 2009.
 2. James Jones National Security Advisor at the Center for Near East Studies in Washington, DC April 21, 2010
 3. Obama / Speech at the UN General Assembly: (amarica.org) 2009.
 4. Biomass, Causes: Enemy with Islam for US Identity / Writer and Analyst in American Islamic Relations: Islam Online

For More Information:

 1. For more information about Israel, refer to: Qassim, Naeem (successor to Hezbollah Secretary General of Lebanon) (2006), Hezbollah: Method .. Experienced .. The Future, Beirut: Darulahidi. Refer to Qazi, Fayz (2009), Hezbollah's sentiments for the critique of Hezbollah: I am Hassan Nasrallah, even Michel Aoun. Beirut, Riyadh Al-Rays Llakht Vollenshir. And Sharareh, Watahah (2006), Hezbollah party: Lebanon, Islamic Republic of Iran, Beirut: Dar al-Nahar, 4th.
 2. For more information on Lebanese parties, see: Encyclopedia of the Lebanese parties (2006). Beirut: Arabic Information Center. And Asti, Shukat (2004), Lebanese parties: Interpreting experience, Beirut, El Salvador.
 3. For more information, go to: Khalifa / Syria, Israel, and Eurasia Strategies in Lebanon: 2008