سرمایه اجتماعی بین المللی؛ چارچوبی برای تبیین روابط ایران و عربستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانش‏آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

با وجود اینکه روابط پر فراز و نشیب ایران و عربستان به عنوان دو کشور تأثیرگذار خاورمیانه در سال‏های پس از انقلاب اسلامی مورد توجه بسیاری از محققین و صاحب‏نظران بوده و از زوایای مختلف به آن پرداخته شده، اما تاکنون به تأثیر "سرمایه اجتماعی بین‏المللی" بر روابط ایران و عربستان پرداخته نشده است. بر این اساس پرسش اصلی مقاله این است که سرمایه اجتماعی بین­المللی چه تأثیری بر روابط ایران و عربستان در سال‏های پس از انقلاب اسلامی داشته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور بر این فرضیه تأکید می‏شود که میان نوسان در روابط ایران و عربستان در سال‏های پس از انقلاب اسلامی و نوسان در میزان سرمایه اجتماعی بین‏المللی آنها همبستگی وجود دارد. در واقع هدف نویسندگان مقاله این است که با نقد و بررسی رهیافت‏ها و رویکردهای موجود، از «سرمایه اجتماعی بین­المللی» به عنوان چارچوبی متفاوت یاد کرده و مبانی تئوریک، مؤلفه‏های مفهومی و نحوه کاربست آن برای تبیین روابط ایران و عربستان را مورد بررسی قرار دهند و در نهایت نیز با استفاده از روش همبستگی، میزان ارتباط متغیرهای مذکور را مشخص کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Social Capital; A Framework for Explaining Iran and Saudi Arabia Relations

نویسندگان [English]

 • Reza Khalili 1
 • Hamed Mehraban Incheh broon 2
1 Political science Department, Law and Political Science Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Political Science Department, Law and Political Science Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

ExtendedAbstract 
Introduction
The widespread fluctuations in Iran-Saudi relations as two influential countries of the Middle East have led many scholars and experts to explain their relationship, which has led to the development of various views and opinions in this regard. By critically examining these views and theories, it can be seen that although each of them has the ability to explain the stages or periods of relations between the two countries, they have not been able to explain the whole fluctuation in their relations. This situation has led to study of the issue as main problem of the article and the critique of the existing views and ideas aimed to introduce "international social capital" as a new approach, and analyzing the fluctuations of relations between the two countries in the years after the Islamic Revolution based on the approach.
Methodology
This research at the theoretical and practical levels requires using of its own methods. At the theoretical level, using the documents and library resources, describes and criticizes existing approaches. In the next stage, is explained the conceptual and theoretical basis of international social capital as a new framework. Accordingly, at the practical level, after determining the dimensions, components and indicators of international social capital, quantitative measurements placed on the agenda in order to finally analyze the relationship between the fluctuation in the international social capital of Iran and Saudi Arabia and the fluctuation in relations between the two countries, based on the available statistical data.
Findings
The findings of this study are discussed under the following themes:
1. Critique of the existing views and approaches on Iran and Saudi Arabia Relations
The existing views and approaches on Iran and Saudi Arabia relations have some deficiency in the ontological, epistemological and methodological levels, which discussed in details in theoretical part of the article.
 
2. Benefits of international social capital as a framework for explaining Iran and Saudi Arabia relations
International social capital as a new theoretical approach has some advantages for explaining relationship between Iran and Saudi Arabia in compare to the existing approaches discussed in the article.
3. Measurement of international social capital of Iran and Saudi Arabia during the years under review
Attempts have been made to measure the amount of international social capital of Iran and Saudi Arabia annually based on accurate and comprehensive quantitative indicators.
4. Measure the fluctuation in relations of Iran and Saudi Arabia in the years under review
Attempts have been made to measure the fluctuation of Iran-Saudi Arabia relations in the period under review, based on quantitative indicators.
5. Influence of Iran and Saudi Arabia's international social capital on their relations
Data analysis clearly shows that the fluctuation in relations between Iran and Saudi Arabia in the years after the Islamic Revolution was influenced by the fluctuation in their international social capital.
Analysis
The average of total international social capital of Iran and Saudi Arabia in the first period of relations between the two countries was 30 and 55, respectively. The 25 percent difference between their international social capital shows that there is tension in their relationship with a score of 28, which is obtained for the level of relations between the two countries.
The average of total international social capital of Iran and Saudi Arabia in the second period was 38 and 58 respectively. The upward trend of the international social capital of the two countries compared to the previous period is consistent with the increase in the level of relations between the two countries to 61 score.
The average of total international social capital of Iran and Saudi Arabia in the third period of relations between the two countries was 34 and 53 respectively, indicating a decreasing trend, and this situation matches with the decrease of the average rating of the relations between the two countries to 30.
The average of total international social capital of Iran and Saudi Arabia in the fourth period of relations between the two countries was 35 and 53 respectively, which is slightly different from the previous period. This situation is also consistent with a slight increase in the level of the relationship between the two countries.
Conclusion
ExtendedAbstract 
Introduction
The widespread fluctuations in Iran-Saudi relations as two influential countries of the Middle East have led many scholars and experts to explain their relationship, which has led to the development of various views and opinions in this regard. By critically examining these views and theories, it can be seen that although each of them has the ability to explain the stages or periods of relations between the two countries, they have not been able to explain the whole fluctuation in their relations. This situation has led to study of the issue as main problem of the article and the critique of the existing views and ideas aimed to introduce "international social capital" as a new approach, and analyzing the fluctuations of relations between the two countries in the years after the Islamic Revolution based on the approach.
Methodology
This research at the theoretical and practical levels requires using of its own methods. At the theoretical level, using the documents and library resources, describes and criticizes existing approaches. In the next stage, is explained the conceptual and theoretical basis of international social capital as a new framework. Accordingly, at the practical level, after determining the dimensions, components and indicators of international social capital, quantitative measurements placed on the agenda in order to finally analyze the relationship between the fluctuation in the international social capital of Iran and Saudi Arabia and the fluctuation in relations between the two countries, based on the available statistical data.
Findings
The findings of this study are discussed under the following themes:
1. Critique of the existing views and approaches on Iran and Saudi Arabia Relations
The existing views and approaches on Iran and Saudi Arabia relations have some deficiency in the ontological, epistemological and methodological levels, which discussed in details in theoretical part of the article.
 
2. Benefits of international social capital as a framework for explaining Iran and Saudi Arabia relations
International social capital as a new theoretical approach has some advantages for explaining relationship between Iran and Saudi Arabia in compare to the existing approaches discussed in the article.
3. Measurement of international social capital of Iran and Saudi Arabia during the years under review
Attempts have been made to measure the amount of international social capital of Iran and Saudi Arabia annually based on accurate and comprehensive quantitative indicators.
4. Measure the fluctuation in relations of Iran and Saudi Arabia in the years under review
Attempts have been made to measure the fluctuation of Iran-Saudi Arabia relations in the period under review, based on quantitative indicators.
5. Influence of Iran and Saudi Arabia's international social capital on their relations
Data analysis clearly shows that the fluctuation in relations between Iran and Saudi Arabia in the years after the Islamic Revolution was influenced by the fluctuation in their international social capital.
Analysis
The average of total international social capital of Iran and Saudi Arabia in the first period of relations between the two countries was 30 and 55, respectively. The 25 percent difference between their international social capital shows that there is tension in their relationship with a score of 28, which is obtained for the level of relations between the two countries.
The average of total international social capital of Iran and Saudi Arabia in the second period was 38 and 58 respectively. The upward trend of the international social capital of the two countries compared to the previous period is consistent with the increase in the level of relations between the two countries to 61 score.
The average of total international social capital of Iran and Saudi Arabia in the third period of relations between the two countries was 34 and 53 respectively, indicating a decreasing trend, and this situation matches with the decrease of the average rating of the relations between the two countries to 30.
The average of total international social capital of Iran and Saudi Arabia in the fourth period of relations between the two countries was 35 and 53 respectively, which is slightly different from the previous period. This situation is also consistent with a slight increase in the level of the relationship between the two countries.
Conclusion
Research findings indicate that whenever international social capital of the two countries started to grow at the same time, their relations went out of tension and rivalry, and led them to friendly relations and cooperation. In contrast, when the international social capital of the two countries collapsed simultaneously, often the relations between the two countries have been out of competition and they have been on the path to tension and hostility. Also, if the international social capital of a country has increased and the international social capital of the other country has fallen, the relations between the two countries have led to tension and hostility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign Relations
 • Iran
 • Saudi Arabia
 • Theoretical Approaches
 • International Social Capital
 1. Adami, Ali, Najmieh Pouresmaeili (2012), “Saudi Arabia and Iran: The Islamic Awakening Case”, Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 3, No. 4, winter 2013, pp. 153-178.
 2. Aghaei, Davood and Hassan Ahmadian (2010), "Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia Relations; Fundamental Challenges and Future Possibilities", Journal of Politics, Vol. 40, No. 3, Pages 1-19. [In Persian].
 3. Alawi, Sayed Babak (2001), "Social Capital", Tadbir Monthly, Vol. 12, No. 116. [In Persian].
 4. Alghunaim, Ghadah Ghunaim Rashid (2014), “Conflict between Saudi Arabia and Iran: an Examination of Critical Factors Inhibiting Their Positive Roles in the Middle East”, Nova Southeastern University, Available At: http://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=shss_dcar _etd.
 5. Asadi, Ali Akbar (2013), "Relations between Iran and Saudi Arabia during the Period of Moderation: Grounds and Obstacles", Office of Political Studies, Research Center of the Islamic Consultative Assembly, No. 13288. [In Persian].
 6. Atlas Media (2014), “Economic Complexity Rankings”, Available At: http://atlas.media.mit .edu.
 7. Barzegar, Kayhan (2003), "Political Interactions of Iran-Saudi Arabia after September 11", Rahbord-e Jharfna, No. 23, pp. 195-231. [In Persian].
 8. Bourdiue, Pierr and Loice Wacquant (1992), An Invitation to Reflexive Sociology, Chicago: Yniversity of Chicago.
 9. Dehsheiar, Hossein (2009), "Two Pillars of the United States Coin in the Middle East", Middle East Strategic Studies Research Institute. Available at: http://fa.cmess.ir/View/tabid/127/ArticleId/1015/.aspx. [In Persian].
 10. Ekhtiari Amiri, Reza, Ku Hasnita Ku Samsu (2011), “Security Cooperation of Iran and Saudi Arabia”, International Journal of Business and Social Science, Available At: http://ijbssnet.com/ journals/Vol_2_No_16_September_2011/28.pdf.
 11. EPI (Environmental Performance Index) (2016), “Environmental Performance Index”, Available At: http://epi.yale.edu.
 12. Gauntlett, David (2011), Making is Connectingg: The Social Meaning of Creativity, Available At: http://www.makingisconnecting.org/gauntlett2011-extract-sc.pdf.
 13. GGGR (Global Gender Gap Report) (2015), Available At: https://en.wikipedia.org/wiki/Global_ Gender_Gap_Report.
 14. Ghaffari, Gholamreza (2011), Social Security and Police, Tehran: Jameehshenasan Publication. [In Persian].
 15. Ghalibaf, Mohammad Bagher, et.al (2008), "Impacts of Dimensions of Social Capital on Border Security Case Study: Nowsood, Paveh Township, Kermanshah Province", International Quarterly of Geopoitics, Vol. 4, No. 12, pp. 25-50.
 16. Ghorbani, Fahimeh (2012), "The Roots of Tension in Iran and Saudi Arabia Relations". Available at: http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1902870. [In Persian].
 17. Global Peace Index (2016), “Global Peace Index”, Available At: http://162.243.170.40/#/page/ indexes/global-peace-index.
 18. Grootared, Christan (1998), Social Capital: The Missing Link? Social Capital Initiative Working, World Bank, Washington D. C.
 19. Grumet, Tali Rachel (2015), “New Middle East Cold War: Saudi Arabia and Iran's Rivalry”, Electronic Theses and Dissertations, Paper 1028. Available At: http://digitalcommons.du.edu/cgi/ viewcontentcgi?article=2027&context=etd.
 20. Hadian, Hamid (2006), "Exploring the Relationship between Iran and Saudi Arabia in the Light of New Regional Conditions", Zharphna, pp. 79-96. [InPersian].
 21. Hafezian, Mohammad Hussein (2009), "Relations between Iran and the Arabian Gulf States: Future Prospects", Middle East Studies Quarterly, Vol. 16, No. 2, pp. 7-28. [In Persian].
 22. Harati, Mohammad Javad et.al (2015), "Reflecting the New Political Order of Iraq on the Relations between Iran and Saudi Arabia," Journal of World Politics, Vol 4, No. 3, pp. 169-197. [In Persian].
 23. Heritage Foundation (2016), “Index of Economic Freedom”, Available At: http://www.digital heritage 2015.org/.
 24. Ibrahimifar, Tahereh (1999), "Investigating the Causes of Divergence in the Persian Gulf Region", Foreign Policy, Vol. 13, No. 2, pp. 379-396. [In Persian].
 25. Jahner, Ariel (2012), “Saudi Arabia and Iran the Struggle for Power and Influence in the Gulf”, International Affairs Review, volume xx, Number 3, Available At: http://www.iar-gwu.org/node/413.
 26. Jalinus, Ahmed et.al (2014), "The Divergent Role of the United States in the Persian Gulf after September 11," World Politics Quarterly, Vol. 3, No. 4, pp. 183-213. [In Persian].
 27. Janseis, Ahmed et.al (2014), "Iran and Saudi Conflict in the Syrian Crisis", Political Studies in the World of Islam, Vol. 3, No. 12, pp. 67-92. [In Persian].
 28. Javdani Moqaddam, Mahdi (2012), "New Geopolitics of Shiism in the Middle East and Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran", International Quarterly of Geopoitics, Vol. 8, No. 26, pp. 29-62.
 29. Karimi, Mostafa (2010), "Investigating the Role and Developments of the Social Capital of Iran's Society in the Sacred Defense Era", Negin-e Iran, Vol. 9, No. 35, pp. 69-92. [In Persian].
 30. Karimian-e Habili, Karamreza and Hengameh Alborzi (2015), "Media Wars: The Challenge of the Shiite-based Islamist Model of Iran and the Wahhabi-based Model of Saudi Arabia", International Political Studies Quarterly, No. 24, pp. 213-238. [In Persian].
 31. Khezri, Ehsan et.al (2015), "The Origins of Iran-Saudi Conflicts (Case Study of Iraq, Bahrain, and Yemen)", International Political Research Quarterly, No. 21, pp. 179-207. [In Persian].
 32. Legatum Institute (2015), “The Legatum Prosperity Index”, Available At: http://www.prosperity .com/rankings.
 33. Lin, Nan (2001), Social Capital a Theory of Social Structure and Action, New York: Cambridge University, Available At: http://www.insna.org/PDF/Keynote/1999.pdf.
 34. Mansouri Moghadam, Mohammad (2012), "The Element of Identity and Its Impact on Saudi Arabia's Foreign Policy toward the Islamic Republic of Iran", Journal of Parliament and Strategy, Vol. 19, No. 72, pp. 77-99. [In Persian].
 35. Mirtorabi, Tahereh (2011), "America and the Persian Gulf Stability in Iran-Saudi Geopolitical Contest", Journal of Fairness Diplomacy, pp. 155-174. [In Persian].
 36. Mosalanejhad, Abbas (2012), "Explanation Shiite Identity Seeking and the Middle East's New Geopolitics", International Quarterly of Geopoitics, Vol. 8, No. 25, pp. 135-171.
 37. Mosalanejhad, Abbas (2014), "Geopolitics of Identity and Security Policy in the Regional Balance of the Middle East", International Quarterly of Geopoitics, Vol. 10, No. 34, pp. 70-98.
 38. Mosalanejhad, Abbas (2017), "Social Capital and Strategic Self-reliance in National Development Process", International Quarterly of Geopoitics, Vol. 13, No. 46, pp. 67-92.
 39. Mottaghi, Afshin (2015), "Analysis of the Conflicts in the Relations of Iran and Saudi Arabia from the Perspective of Constructivism Theory", Strategic Research of Politics Quarterly, Vol. 2, No. 42, pp. 141-161. [In Persian].
 40. Mousavi, Seyyed Mohammad and Rami Bakhshi Telliyabi (2012), "The Impact of Ideological Issues on Saudi Foreign Policy toward Iran since 2003'', International Political Research Quarterly, Vol. 11, pp. 99-61. [In Persian].
 41. Naderi Nasab, Parviz (2010), "The Challenges of Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia Relations in the Region", Politics Quarterly, Vol. 40, No. 1, pp. 315-336. [In Persian].
 42. Naderian, Hussein (2012), "The Roots of Iran and Saudi Arabia Contests at the Regional and International Levels". Available at: http://yazahra-z.blogfa.com/post/109. [In Persian].
 43. Nasri, Ghadir (2014), Vital Regions of the Middle East, Tehran: Imam Sadiq University Publication. [In Persian].
 44. Nejat, Seyyed Ali (2014), "Strategies of the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia towards the Syrian Crisis", Foreign Policy, Vol. 28, No. 4, pp. 631-655. [In Persian].
 45. Niakuei, Seyyed Amir and Ali Asghar Sotoudeh (2015), "The Nature of Saudi Arabia's Strategy against the Islamic Revolution of Iran in the Conflicts of Syria and Iraq", Research Letter of the Islamic Revolution, Vol. 4, pp. 95-110. [In Persian].
 46. Noghani, Mohsen and Ahmadreza Asgharpour-e Masouleh (2008), "A Comparative Study of Approaches and Indicators Used in the Measurement of Social Capital", Process of Management and Development, No. 68-69. [In Persian].
 47. Nuralivand, Yasir (2017), "Saudi Arabia and the Attempt to Rebalance against Iran", Strategic Studies Quarterly, Vol. 20, No. 1, pp. 133-158. [In Persian].
 48. Peak, Andrew Lee (2016), "The New Middle East Balance: In Iran's Favor, At Risk to Saudi Arabia". Available at: http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1958528./ [In Persian].
 49. Rezaei, Ali Akbar and Arsalan Fathipour (2013), Social Capital, Concepts and Models of Measurement, Tehran: Culture and Civilization. [In Persian].
 50. Rizwan, Muhammad, et al, (2014), “From Rivalry to Nowhere: A Story of Iran-Saudi Ties”, IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), Volume 19, Available At: http://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol19-issue9/Version-4/P0199491101.pdf.
 51. Roohi Dehnebeh, Majid (2011), "A Conceptual Explanation of the Causes of Divergence between Iran and the Persian Gulf Cooperation Council", Foreign Relations Quarterly, Vol. 4, No. 1, pp. 79-112. [In Persian].
 52. Roshandel, Jalil and Hossein Seifzadeh (2003), Internal, Regional and International Structural Conflicts in the Persian Gulf, Tehran: Center for Scientific Research and Strategic Studies in the Middle East. [In Persian].
 53. Sadeghi, Hossein and Hassan Ahmadian (2010), "Saudi Arabia; from Oil Hegemony to Regional Leadership", Foreign Relations Quarterly, Vol. 2, No. 3, pp. 137-170. [In Persian].
 54. Sadeghi-e Aval, Hadi et.al (2015), "Analysis of Iran-Saudi Relations from the Perspective of Motivational Realism Theory (2005-2015)", International Political Research Quarterly, No. 25, pp. 129-160. [In Persian].
 55. Saei, Ahmad and Mehdi Alikhani (2013), "A Study of the Conflict Cycle in the Relations between the IR Iran and Saudi Arabia", Quarterly of Political Science, Vol. 9, No. 22, pp. 129-153. [In Persian].
 56. Shahverdi, Hasan (2014), The Impact of Ideological Conflict on Political Relations between Iran and Saudi Arabia from 2010-2014, Master's Degree in Political Science, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University. [In Persian].
 57. Shareapoor, Mahmood (2008), "The Global Trend in Social Capital Measurement: Effectiveness from Public Policy Area'', Process of Management and Development, No. 68-69. [In Persian].
 58. Sharma, Anu (2016), “Severed Ties between Iran and Saudi Arabia: A Cold War or a Proxy War of Narratives, Influencd and Power”, Available At: https://www.academia.edu/%2021648224/.
 59. Shoja, Morteza (2006), "Regional Rivalries of Iran and Saudi Arabia and Balancing of Forces in the Middle East", Political-Economic Ettelaat, Vol. 239-240, pp. 40-53. [In Persian].
 60. SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) (2015), “Military Expenditure Data: 1988–2015”, Available At: https://www.sipri.org/databases/milex.
 61. Systemicpeace (2014), “Polity IV Individual Country Regime Trends, 1946-2013”, Available At: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm.
 62. Tabyin Strategic Center (2013), ''The Iran-Saudi Conflict''. Available at: http://tabyincenter.ir/about-us/.
 63. Tavasoli, Gholam Abbas and Marzieh Mousavi (2005), "The Concept of Capital in Classical and New Theories, with an emphasis on Social Capital Theories", Letter of Social Sciences, Vol. 11, No. 26, pp. 1- 32. [Persian].
 64. Terrorism Index (2015), “Terrorism Index”, Available At: http://162.243.170.40/#/page/indexes/ terrorism-index.
 65. The Global Economy (2016a), “Social Globalization Index”, Available At: http://www.theglobal economy.com/rankings/kof_soc_glob/.
 66. The Global Economy (2016b), “Economic Globalization Index”, Available At: http://www.theglobal economy.com/rankings/kof_econ_glob/.
 67. The Global Economy (2016c), “Political Globalization Index”, Available At: http://www.theglobal economy.com/rankings/kof_pol_glob/.
 68. Transparency International (2015), “Corruption Perceptions Index”, Available At: http://www.trans parency.org/cpi2015.
 69. Turner, Jonathan (2009), "The Formation of Social Capital in the Micro, Middle, and Macro Levels", Translated by: Nair Pirahari, Management and Social Capital, No. 40, pp. 157-184. [In Persian].
 70. UNDP (United Nations Development Programme) (2015), “Human Development Reports”, Available At: http://hdr.undp.org.
 71. Vaezi, Mahmoud (2008), Iran-Saudi Relations in the View of Mutual Trust, Tehran: Center for Strategic Research. [In Persian].
 72. Weforum (2016), “Competitiveness Rankings”, Available At: http://reports.weforum.org/global-competitiveness.
 73. World Bank (2015), “International Tourism, Number of Arrivals”, Available At: http://data.world bank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2014&locations=SA&start=1995&view=chart.
 74. World Bank (2016), “Internet Users (Per 100 People)”, Available At: http://databank.worldbank. org/data/reports.aspx?Code=IT.NET.USER.P2&id=af3ce82b&report_name=Popular_indicators&populartype=series&ispopular=y.