اطلاعیه

 نویسندگان محترم لازم است درصورتیکه مقاله شان دربررسی اولیه تایید و قابل داوری بود جهت هزینه داوری،  مبلغ یکصدهزارتومان به شماره حساب143378632 و یا شماره کارت 8539 0041   8370   5859 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس، کد1433، به نام انجمن ژئوپلیتیک ایران و فیش مربوطه را نیز آپلود و ارسال نمایند. در غیر اینصورت مقاله در این مجله قابل بررسی و داوری نخواهد بود.