نویسنده = میرنجف موسوی
بررسی میزان تأثیرگذاری جابجایی برخی از کارکردهای شهر تهران در ساماندهی وضعیت پایتخت در ایران

دوره 12، شماره 41، فروردین 1395، صفحه 136-165

عیسی ابراهیم‌زاده؛ میرنجف موسوی؛ علی باقری کشکولی


تحلیل جغرافیایی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی جابجایی پایتخت در ایران

دوره 11، شماره 37، فروردین 1394، صفحه 135-227

میرنجف موسوی؛ علی باقری کشکولی


نقش مرز و قومیت در عملکرد نقاط شهری مطالعه موردی: منطقه آذربایجان

دوره 10، شماره 33، فروردین 1393، صفحه 190-220

میرنجف موسوی؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ زهرا ادیب‌نیا


تحلیل فضایی نابرابری‌های منطقه‌ای میان مناطق مرزی و مرکزی ایران

دوره 8، شماره 25، فروردین 1391، صفحه 214-235

عیسی ابراهیم‌زاده؛ میرنجف موسوی؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد