بررسی و تحلیل نگرش ژئوپلیتیکی اسناد بالادستی آمایش سرزمین در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش‌آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

آمایش سرزمین به عنوان تجلی سیاستگذاری فضایی، تلاقی گاه نهایی محتوای برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی است که ضمن توسعه و تعادل سرزمینی، بر ارتقا قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیکی هر کشوری، نقش بی بدیلی ایفا نماید. رویکرد ژئوپلیتیکی ناظر بر بهره وری قابلیتهای مکانی- فضایی در راستای استفاده بهینه از مزیت های رقابتی در مقیاس های خرد و کلان ارتقاءدهنده قدرت ملی یک کشور و تعیین کننده مناسبات آن با دیگر قدرت ها است. از این رو توجه به جایگاه آن در اسناد سیاستگذاری فضایی کشور با توجه به جغرافیای ایران، از منظر ژئوپلیتیک کاربردی ضروری است. هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل نگرش اسناد بالا دستی آمایش سرزمین در ایران است. بر این مبنا، این مقاله با تحلیل محتوای کمی و روش توصیفی-تحلیلی به دنبال تحلیل نگرش ژئوپلیتیکی در اسناد بالادستی آمایشی ایران است. لذا، با بررسی آن اسناد، گزاره‌های ژئوپلیتیکی آنها احصاء و ارزیابی گردید. نتایج نشان می‌دهد که 78 بند سیاستی دارای نگرش ژئوپلیتیکی بوده است. اگرچه نگرش ژئوپلیتیکی در اسناد بالادستی آمایشی از سال 1377 در سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی آمده ولی اهمیت این موضوع در سند جهت گیری های ملی آمایش سرزمین با 63 گزاره ژئوپلیتیکی تثبیت شده است که بیانگر درک ارزش‌هایی فضایی-مکانی ایران می‌باشند که در قالب گزاره های ژئوپلیتیکی سیاستگذاری فضایی کشور معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Geopolitical Attitude of the High-Level Documents of Spatial Planning in Iran

نویسندگان [English]

 • Mostafa Ghaderi Hajat 1
 • Abed Golkarami 2
1 Assistant Professor of Political Geography, Department of Political Geography, Tarbiat Modarres University
2 non job
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Spatial planning as a spatial manifestation and the final intersection of development programs (economic, social, cultural, etc.) in the geographical space, not only in the country's planning system, is always emphasized by many experts and executive experts. It should be emphasized in the high-level  documents and general policies of the Islamic Republic of Iran for implementation and implementation.Spatial planning or land management, spatial and social justice in all fields, as well as organizing and organizing the geographical space as the habitat of Iranian citizens at the national, regional, local and physical levels, and one of the foundations of the country's development It facilitates the general and political management of the country.Therefore, due to the undeniable link between the development of geographical locations and spaces with their geopolitical status and geopolitical prestige, it is very important to follow the geopolitical trends in the country's planning and spatial documents. So, geopolitical attitudes require one of the most important elements influencing the production of space in the planning system and, most importantly, the high-level documents as determinants, given that space is productive and that no geographical space is formed in a vacuum. The general line of space development should be considered.
Methodology
  Using the analysis of quantitative content and using descriptive and analytical methods, this article seeks to examine and analyze the geopolitical attitude of the high-level documents of Spatial planning in Iran. In this regard, the country's high-level documents such as the constitution, the promising document, the general policies of the system and other basic documents in the field, including 31 documents, have been reviewed and their preparatory statements have been counted and selected, and then among them, geopolitical propositions have been selected and evaluated
Results and findings
The high-level  documents of the country's space policy after the Islamic Revolution, in three general forms of mother and base documents, include the general policies of the system and the basic documents of the field, which are presented in the form of tables.Therefore, Spatial planning in high-level  documents seeks to fully recognize and discover the human and natural capacities and geographical location of the country and the optimal use and exploitation of these resources by relying on regional balances and Preserving the living environment is aimed at the comprehensive development of the country and strengthening self-reliance and eliminating deprivation and inequality.However, statistical propositions were calculated according to the conceptual definition and executive areas related to land management, which included 176 policy propositions in six areas: 1- Principles and policies, 2- Activity, 3 - Environment and biological resources 4- Infrastructure 5- Residential system and 6- Social and cultural; are divided into tables (2-7). Then, in the studies on the high-level  propositions of the high-level  documents (31 documents), the propositions that were of a geopolitical nature were counted, which were equal to 85 propositions of geopolitical policy, and were shown in the tables of numbers 9 to 14.
 
Discussion and analysis
As the research findings show, the general policies of the system in the Vision period with 1 proposition, the general policies of the system in the oil and gas sector 1 proposition, the general policies of the system in the employment sector 1 proposition, the policies The general system in the transportation sector 1 proposition, the document of fundamental change in education 1 proposition, the general policies of the system in the energy sector 2 proposition, the general policies of the system in the passive defense sector with 3 propositions, the general policies of the Sixth Development Plan with 5 propositions, general policies of Spatial planning with 4 propositions and national orientations of Spatial planning with 63 geopolitical propositions (equivalent to nearly 74% of the total geopolitical propositions) pay attention to the category of spatial planning Have.As can be seen in this study, geopolitical attitudes in statistical documents have been reflected in the general policies of the system since 1998 with statements in the energy sector, and then in chronological order in politics. The general systems of the system are seen in transportation, oil and gas, the Vision period, passive defense, employment, land management and the Sixth Development Plan, and in the Spatial planning National Orientation Document with the mentioned frequencies.It seems that one of the reasons for neglecting the geopolitical implications of development is rooted in the weakness and persistence of the above approach in statistical propositions. Of course, the new approaches have to some extent sought compensation, and it is hoped that these categories will be taken more seriously.
Conclusion
The results of the study show that based on the geopolitical attitude of the spatial propositions, it was found that the format of 85 policy clauses (equivalent to 48.29% of the total spatial propositions) can be traced to the geopolitical attitude.Although geopolitical attitudes in statistical documents have been evident in the general policies of the system since 1998 with propositions in the energy sector, the importance of this issue in the context of national orientations of land management with 63 geopolitical propositions (Approximately 74% of all geopolitical statements) are fixed in spatial policy documents.Although the statements made in this study indicate the importance of geopolitical propositions in the country's space policy documents, the propositions that are geopolitical in nature and indicate the geopolitical understanding of Iran's spatial-spatial values It can be presented in the form of geopolitical propositions of the country's spatial policy documents as categorized in the form of policy propositions with a specific reference authority.

کلیدواژه‌ها [English]

 • High-level Documents
 • Spatial planning
 • Geopolitical Attitude
 • Geopolitical Propositions
 • Iran
 1. Ahmadipour, Z and others. (2007). Investigating the process of accelerating the development of political-administrative spaces in the country Case study: Iranian provinces in the first to third development plans (1989-2009), Geopolitics Quarterly, 1(86), 49-22.[In Persian]
 2. Arami, H. (2016). Land Management; Analysis of Operational Background and Experiences in Iran, Tehran: Model of Progress Publication.[In Persian]
 3. Banafi, M, Nowruzi, M. (2013). Pathological Analysis of the Translation of Upper Documents of the Islamic Republic of Iran in Operational Programs: Political Considerations. Journal of Planning and Budgeting, 4(18) .[In Persian]
 4. Boroujerdi, A. (2015). The share of socio-cultural policies in the general policies of the system, upstream documents and program laws in the Islamic Republic of Iran, Cultural Sociology, 3(16) .[In Persian]
 5. Cavanagh, S. (1997) "Content analysis: Concepts, Methods and applications", Nurse Researcher, vol 4 (3), p 5-16, DOI: 10.7748/nr.4.3.5.s2.  
 6. Cohen, S.B. (2003). Geopolitical realities and United States foreign policy, Political Geography, 22,Constitution of the Islamic Republic of Iran.[In Persian]
 7. Danaeifard, H. (2011). Explaining the implementation of economic jihad with a focus on the integration of national policies: designing a conceptual model and leading challenges, Strategic Management Thought, 5(2).[In Persian]
 8. Dehghani Firoozabadi, J. (2015). Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Samat Publications.[In Persian]
 9. Ettaat, J., Mousavi, Z. (2011). The Relationship between Regional Security and Development of Political Spaces Case Study: Sistan and Baluchistan Province in Iran. Geopolitics Quarterly, 7(21), 70-87.
 10. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2003). Iran's vision document, notified on 8/13/2003.[In Persian]
 11. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (1998). General policies of the system in the field of economic security, notified on 23//10/1998.[In Persian]
 12. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (1998). General policies in the energy sector, notified on 07/11/1998.[In Persian]
 13. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2000). General policies in the water resources sector, notified on 11/03/2000.[In Persian]
 14. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2000). General policies of the system in the field of natural resources, notified on 03/11/2000.[In Persian]
 15. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2000). General System in the Oil and Gas Sector, 03/11/2000.[In Persian]
 16. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2000). General policies of the transport sector, notified on 03/11/2000.[In Persian]
 17. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2000). General Policies of the Mining System, notified on 03/11/2000.[In Persian]
 18. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2002). General Policies of the System in Judicial Security, Dec. 28, 2002.[In Persian]
 19. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2003). General policies of the system in the perspective period, notified on 08/02/2003.[In Persian]
 20. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2004). General policies of the system in the field of growth and development of technology, notified on 01/22/2004.[In Persian]
 21. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2004). General policies of the system in the growth and development of science and research in the field of higher education and research centers, notified on 12/15/2004.[In Persian]
 22. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2005). General policies of the Article 44 of the Constitution, notified on March 1, 2005.[In Persian]
 23. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2005). General policies of the system in the field of prevention and reduction of hazards caused by natural disasters and unexpected events, notified on 06/25/2005.[In Persian]
 24. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2006). General policies of the system in paragraph "c" of Article 44 of the Constitution (Introduction), notified on 12/04/2006.[In Persian]
 25. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2010). General policies in the management of administrative, notified on 01/14/2010.[In Persian]
 26. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2010). General policies of the system in reforming the consumption pattern, communicated on 04/14/2010.[In Persian]
 27. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2010). General policies of the system in the urban planning sector, notified on 11/29/2010.[In Persian]
 28. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2010). General policies of the system in the housing sector, notified on 11/29/2010.[In Persian]
 29. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2010). General policies of the system in the passive defense sector, announced on 11/29/2010.
 30. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2011). General policies of the system in the employment sector, notified on 04/28/2011.[In Persian]
 31. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2011). General policies of the system in Spatial planning, notified on 9/21/2011.[In Persian]
 32. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2012). General policies of the system in the agricultural sector, notified on 09/29/2012.[In Persian]
 33. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2012). General policies of the system in the industrial sector, notified on 29/09/2012.[In Persian]
 34. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2013). General policies of the system in the resistance economy, notified on 11/30/2013.[In Persian]
 35. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2015). General policies of the system in the Sixth Development Plan, notified on 04/09/2015.[In Persian]
 36. Expediency Discernment Council of the Islamic Republic of Iran. (2015). General policies of the system in the environment, notified on 08/26/2015.[In Persian]
 37. Goldstin. J. (1999). International Relations, (NewYork: London).
 38. Hafeznia, M R. (2011). Geopolitical Principles and Concepts, Mashhad: Papli Publications.[In Persian]
 39. Iman, M T and Noshadi, M R. (2011). Qualitative content analysis, Quarterly Journal of Research, 2(2), 44-51.[In Persian]
 40. Lowith, Karl (2007). Max Weber and Karl Marx, Translated by Shahnaz Mosamaparast, Tehran: Ghaghanous pulisher.
 41. M. S. Poole & J.P. Folger. (1981). Modes of observation and the validation of interaction analysis schemes, Small Group Behavior, 12, 477-493; https:/ doi.org10.1177104649648101200406.  
 42. -MomeniRad and others. (2013). Qualitative content analysis in research ritual: nature, stages and validity of results, Quarterly Journal of Educational Measurement, 4(14), 187-222.[In Persian]
 43. Paluj, M. (2011). Policy Making and Development of Macro Strategies of the Administrative System of the Country, Strategic Science Research Journal, Tehran: of the National Defense University Publications.[In Persian]
 44. Program and Budget Organization. (2017). National orientations of Spatial planning, approved on 02/05/2017.[In Persian]
 45. Sadeghi Shahedani, M. (2016). Analysis of Operational Background and Experiences of Planning in Selected Countries, Tehran: Models of Progress Publications [In Persian].
 46. Sharifzadegan, M H and Razavi Dehkordi, S. (2010). Evaluation of Land Management Planning Process in Iran and Strategies for Improving It, Journal of Environmental Sciences, 7(4) ) .[In Persian] [In Persian].
 47. Supreme Council for Cultural Revolution. (2010). Comprehensive scientific map of the country, approved on 14/10/2010.[In Persian]
 48. Supreme Council for Cultural Revolution. (2011). Fundamental change in education, approved on 07/05/2011.[In Persian]
 49. Taylor, P. (1994). Political Geography, England: Longman Scientific & Technical.
 50. The BP Statistical Review of World Energy.(2009). at: http://www.bp.com.  
 51. Todaro, M. (1991). Economic Development in the Third World, Volume One: Collection of Programs and Development, Tehran: the Management and Planning Organization Publications.[In Persian]
 52. Tuathail, G, Agnew, J. (1992). Geopolitics and discourse Practical geopolitical reasoning in American foreign policy, PC?LITiCAGL EOGRAPHYV, 11(2).