دوره و شماره: دوره 16، شماره 58، تیر 1399، صفحه 1-216 
تدوین راهبرد سیاست گذاری پویا در تعاملات بین‌المللی برای توسعه اقتصادی ج.ا. ایران

صفحه 7-31

فرزانه نقدی؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ محسن اسلامی


تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی

صفحه 32-57

فاطمه بخشی شادمهری؛ سید هادی زرقانی؛ امید علی خوارزمی