تدوین راهبرد سیاست گذاری پویا در تعاملات بین‌المللی برای توسعه اقتصادی ج.ا. ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 روابط بین الملل،عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار، روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات و پایان جنگ سرد، مفاهیم و عناصر قدرت را متحول و دولت‌ها را به سمت تجهیز توانمندی‌های نظامی با قدرت اقتصادی، از طریق توجه به شاخص‌های توسعه پایدار و گسترش تعاملات بین‌المللی، هدایت کرد. ایران نیز پس از انقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی، هدف کسب جایگاه قدرت اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیا را در چشم‌انداز 1404 قرار داد. تاکنون، مواجهه با مشکلاتی نظیر جنگ و تنش‌های سیاسی مانع از پیاده‌سازی برنامه‌ای راهبردی عملیاتی برای تعاملات بین‌المللی کشور شده است. این در حالی است که جهانی‌شدن، موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خاورمیانه، و ماهیت منحصربه‌فرد ج.ا.ایران در منطقه، ضرورت حضور موثر این کشور در زنجیره تولید و تجارت جهانی را ایجاد کرده است. بنابراین درصدد ارائه راهبرد موردنیاز ج.ا.ایران در سیاست‌گذاری تعاملات بین‌المللی و تبیین ویژگی‌های آن هستیم. بنا به فرضیه پژوهش، راهبرد سیاست‌گذاری پویا، مبتنی بر تعامل سازنده منطقه‌ای و بین‌المللی، فهم کارکرد ساختارهای اقتصاد بین‌الملل و تطابق با استانداردهای بین‌الملل در چارچوب منافع ملی، راهبرد مناسب تعاملات بین‌المللی برای تحقق توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی است.
روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و به‌منظور پاسخ‌گویی به سوال اصلی، از تحلیل محتوای کیفی و کمی داده-ها (ثانویه-کتابخانه‌ای و نخستین- نظرخواهی از خبرگان) و ابزار آماری نظیر SPSSو تحلیل مسیر استفاده شد. پس از تایید جامعه نمونه در مورد متغیرها، شاخص‌ها و مدل پیشنهادی، مدل یا الگوی نهایی ارائه شد که به باور این پژوهش و تایید جامعه نمونه، کاربست مدل پیشنهادی درنهایت بهبود قدرت منطقه‌ای کشور در قالب شاخص‌های قدرت سازنده را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Dynamic Political Strategy for I.R.I’s International Interactions for Economic Development

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Naghdi 1
 • Seyed Masoud Mousavi Shafaee 2
 • Abdolreza Rokneddin Eftekhari 3
 • Mohsen Eslami 4
1 International Relations, Human Sciences, Tarbiat Modares, Tehran, Iran
2 Associate Prof., International Relations, Human Sciences, Tarbiat Modares, Tehran, Iran
3 Professor, Geography and Rural Planning, Human Sciences, Tarbiat Modares, Tehran, Iran
4 Assistant Prof., Department of International Relations, Faculty Human Sciences, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Intrduction
Throughout its progressive path towards sustainable development and due to the dynamics of the international system, development has experienced several up and downs in different countries, gradually, to reach the era of modern technologies, at the verge of which global economics, politics and communications have been emerged and economic development placed at the focal center of development. The result of series of studies focused on economic development, its methods and theories in different countries led to the strengthening the belief in the increasing role of international interactions for economic development. Eventually, at present, most countries’ vision or policy of economic development is focused on improving the country’s international interactions considering the effects on economic development. Given the role of international interactions in economic development and in view of the 20-year vision of the country, which places the Islamic Republic at the position of regional power of Southwest Asia in 1404, this study intends to present a political strategy to guide the international interactions of the I.R.I in line with economic development.   
Methoddology  
   In order to provide the I.R.I with a dynamic political strategy for international interactions in line with economic development as the main question of this study, the research method was based on post-positivism applying comparative as well as survey research approach. An in other words, descriptive-analytical method was used based on a combined (quantitative-qualitative) approach and the theoretical framework is based on dynamic policy making and constructive power. Data was collected through documentary and library studies. Then, based on frequency of indicators, a questionnaire was concluded and distributed among sample society, comprised of economic and political elites and theorists. Accordingly, SPSS means of examinations (regression analysis and path analysis) was applied to examine the collected data (primary and secondary) and the proposed model of political strategy for I.R.I. was presented and approved by the sample society.
 Findings
 The research findings comprised of two parts: descriptive and statistic findings which are presented as follows:
1. Successful economically-developed countries follow a dynamic political strategy in their international interactions in which they pay attention to economic indicators such as FDI as well as foreign policy indicators such as avoiding international sanctions.
2. As per secondary and primary data, nine main indicators of “economic development”, “effective economic indicators in international interactions”, “international interactions”, “dynamic policy- making”,  “dynamic policy- making in international interactions for economic development”, “constructive regional and international interaction”, “understanding the functioning structure of international economy”, “compliance with international standards”,  “national interests” and their sub-indicators (72) were developed and their authenticity as well as applicability in Iranian society were examined and approved through primary data collected from the sample society.
3. Economic and foreign policy indicators such as export development, transparency, etc., are in weak position in I.R.I.
4. Iran needs a comprehensive and dynamic strategy to operationalize the 1404 vision and to increase in its influence in the regional and international system
Analysis
Having reviewed the I.R.I. strategies within past decades, it’s been concluded that Iran is favoring potential features of regional power. Also approval of 1404 vision shows that Iranian political leaders and elites are concerned about constructive international and regional interactions and role of such interactions in economic development, however, economic as well as foreign policy indicators has been placed in weak position in I.R.I. which means that 1404 vision is a very broad and general policy. In order to its operationalization, the I.R.I. needs a transparent and dynamic strategy for conducting international interactions. A dynamic political strategy which will improve features of constructive regional power of I.R.I and increase in its influence while mitigating the regional tensions and improving economic interactions in the region and international society.
Concluding
According to the hypothesis of this study, I.R.I strategy for international interaction should follow a dynamic policy-making strategy based on four main indicators of “constructive regional and international interaction”, “understanding the functioning structure of international economy”, “compliance with international standards”, within “national interests” which will eventually improve the position of economic and foreign policy indicators of I.R.I and lead the I.R.I. to build the features of constructive regional powers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Development
 • International Interactions
 • Effective Economic Indicators in International Interactions
 • Dynamic Decision-making
 • Constructive Power
 1. Albright, M. K. (1999). United States Strategic Plan For International Affairs. Washington.
 2. Ashtariyan, K.(1997). Policy Sciences and Its Achievements for Iran. Law and Political Science, 37 (1063), 159-170.[In Persian]
 3. Barati, R. & Shirkhani M.A. (2013). Pragmatic Foreign Policy and Economic Development (Case Study: China from 1978-2010), Strategic Studies of Public Policy, 4(12), 133-164.[In Persian]
 4. Bayne, N. & Woolcock, S. (2009). The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations. Translator: Mohammad Hassan Sheikholeslami, Ministry of Foreign Affairs, Tehran.[In Persian]
 5. Birkland, T. A. (2015). An Introduction to the Policy Process Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making. New York‏: Routledge.
 6. B. Shoraka, H.R., Jafari, A., & Kavianifar, M. (2008). Malaysia’s 2020 Vision, Center for Strategic Research, Tehran.[In Persian]
 7. B. Shoraka, H.R. & Jafari, A. (2009). Saudi Arabia’s 2025 Vision, Center for Strategic Research, Tehran. [In Persian]
 8. Dickson, A. (2008). Development and international relations, translator: Hossein PourahmadiInstitute for Strategic Studies.[In Persian]
 9. Flemes, D. (2007). Conceptualising Regional Power in International Relations : Lessons from the South African Case Daniel Flemes. In GIGA Research Programme: Power, Violence and Security. Hamburg.
 10. Hallsworth, M., Parker, S., & Rutter, J. (2011). Policy Making in the Real World. In Institute for Government. https://doi.org/10.1111/twec.12234
 11. Houshisadat, S.M. (2015). Economics and Foreign Policy in the Islamic Republic of Iran; Synergy or Conflict (Emphasizing on Explaining the Position of Foreign Policy in the Commercial and Economic Strategy of the Islamic Republic of Iran), Islamic Parliament Research Center Of I.R.I. Tehran.[In Persian]
 12. Institute for Trade Studies and Research, ministry of Industry, mine and trade. (2004). National Conference of the Islamic Republic of Iran's Accession to the World Trade Organization (WTO) (Opportunities and Challenges). Tehran.[In Persian]
 13. Jahangiri, S. & Saei, A. (2018). The role of foreign policy in China's economic development and global emergence, World Politics, 7(3) 25, 183-213, DOI: 10.22124 / wp.2018.3233.[In Persian]
 14. Lake, D. A. (2009). Regional hierarchy: authority and local international order. 35–58. https://doi.org/10.1017/S0260210509008420
 15. Malekmohammadi, H.R. (2016). On Laswell's shoulders to the border of borderless in policy, Law and Political Science, 71, 301-309.[In Persian]
 16. Mont, R.J. Almond, G.A., & Paul Jr., (2002). A Theoretical Framework for Comparative Policy Review, translator: Alireza Tayeb, Management and planning studies, Tehran.[In Persian]
 17. Mossalanejad, A. (2016). Internal Cohesion Policy Making in Strategic Area of the Islamic Republic of Iran, Geopolitics Quarterly, 12(4), Summer 2016. 48-72. [In Persian]
 18. Mossalanejad, A. (2017). Economic policymaking on sanctions control throughout the process of nuclear diplomacy, politic Quarterly, 15(47) 3 791-813, DOI: 10.22059/jpq.2017.62865.[In Persian]
 19. Motevaseli, M. (1995). An overview of the perspectives, theories and policies of economic development, Ministry of Foreign Affairs, Tehran.[In Persian]
 20. Mousavi Shafaie, S.M. (2010). Development-Oriented Approach to Iranian Foreign Policy; Necessities and Challenges, 40(2), 319-338.[In Persian]
 21. Nolte, D. (2007). How to Compare Regional Powers: Analytical Concepts and Research Topics. In GIGA German Institute of Global and Area Studies, Hamburg.
 22. Nye, B. J. S. (2006). Soft Power, Hard Power and Leadership. Leadership, 1–23.
 23. Pashapoor, Hojatollah. (2018). The Causes of South West Asia Tensions and thePresence of World Powers in the Region; with Emphasis on Geopolitics of Energy. Geopolitics Quarterly, Volume: 13, No 4, Winter 2018.
 24. Pearce, J. (2013). Power and the twenty-first century activist: From the neighbourhood to the square. Development and Change, 44(3), 639–663. https://doi.org/10.1111/dech.12035
 25. Pedersen, T. (2002). Cooperative hegemony : power , ideas and institutions in regional integration. 677–696.
 26. Ramesh, M., Howlett, H., & Pearl A. (2011). Studying General Policy. Translator: Abbas Monavariyan &  Ebrahim Golshan, Tehran: Administration Management Training Center.[In Persian]
 27. Rezaei, M. (2009). Southwest Asia Region, International Peace Studies Centre (IPSC), Retrieved from http://peace-ipsc.org/fa. 28.03.2018.[In Persian]
 28. Rosenau, J. (2009). Political Science in the Minimized World In Foreign Policy Making in Interdependence of World by James Barber & Michael Smith, translator: Hassan Seifzadeh, Ghoomes, Tehran. 208-222.[In Persian]
 29. Samiee Esfahani, A. & Amirbek, A. (2011). Iran's regional power and external challenges, Politics, 41(4), 97-118.[In Persian]
 30. Schiavon, J. A., & Domínguez, D. (2016). Mexico , Indonesia , South Korea , Turkey , and Australia ( MIKTA ): Middle , Regional , and Constructive Powers Providing Global Governance. Asia & the Pacific Policy Studies, 3(3), 495–504. https://doi.org/10.1002/app5.148.
 31. Shamiri Shekofti, A. & Shahandeh, B. (2018). Explanation of the Position of Smart Power in China's Foreign Policy, Geopolitics Quarterly, 14 (3), 31-62.[In Persian]
 32. Steel Analytical News. (2018). Complete Economic Recession. http://www.ifnaa.ir/fa/news/46751, 24.03.2019.[In Persian]
 33. Taslimi, M. S. (2011). The Process Analysis of Policy and Decision Making, Samt, Tehran.[In Persian]
 34. Vaezi, M., Jannati, A. & Karbasian, M. (2014). Foreign policy Strategy for development of Iran Economic position in new International Status, Tehran.[In Persian]
 35. Voice of Iran News Agency (cited from Howmuch.net). (2018). http://tnews.ir/site/5d52122338564.html, 20.05.1397.[In Persian]
 36. www.baselgovernance.org/asset-recovery
 37. www.financialtribune.com/
 38. www.heritage.org/
 39. www.howmuch.net/
 40. www.keyou.ir/
 41. www.oecd.org/
 42. www.transparency.org/cpi2018
 43. www.weforum.org/events/world-economic-forum-on-africa-2019