تبیین الگوی مدیریت بحران اجتماعی با رویکرد امنیتی مورد مطالعه؛ استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد سیستان و بلوچستان واحد زاهدان

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

4 گروه مدیریت و بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

اصولا بحران یک فشار زایی روانی- اجتماعی است که باعث درهم شکسته‌شدن انگاره های متعارف زندگی و واکنش‌های اجتماعی می‌شود و مدیریت‌بحران فرآیندی نظام‌یافته‌است که بحران‌های‌بالقوه درحوزه‌های‌مختلف را شناسایی، پیش‌بینی و سپس درمقابل آنها اقدامات پیشگیرانه تدوین می نماید. از این رو همواره باید مجموعه‌ای از طرح‌ها و برنامه‌های عملی برای مواجهه با بحران‌های‌احتمالی تنظیم‌گردد تا مدیران‌آمادگی رویارویی با وقایع پیش‌بینی‌نشده را کسب کنند. مطالعه حاضر به دنبال ارائه الگوی مدیریت بحران اجتماعی-امنیتی در استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. بدین منظور با روش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد با تعداد 35 نفر از متولیان مدیریت بحران استان مصاحبه عمیق به عمل آمد. مجموعه داده‌های جمع‌آوری شده پس از طی فرایند مقایسه مستمر داده‌ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی، در قالب 5 مقوله؛ هویت، نفوذ، مشروعیت، مشارکت و توزیع و 3 طبقه؛ امنیتی- سیاسی، مدیریتی و اجتماعی- فرهنگی، سازماندهی شدند و نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها در قالب مدل مدیریت بحران اجتماعی- امنیتی ارائه گردید. اینک در این مقاله ویژگی‌ها‌و شاخص‌های مهم هریک از بحران‌های مرتبط، با توجه به شرایط محیطی استان سیستان و بلوچستان تبیین گردیده و تحلیل نهایی بیانگر ضرورت اتخاذ راهبردهای مدیریت بحران اجتماعی- امنیتی در استان از طریق؛ تغییر نگرش مرکز نسبت به این استان، برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثمرات توسعه ملی در منطقه، تحکیم فرآیندهای همگرایی-ملی‌و انسجام‌امنیتی‌و اجتماعی می‌باشد. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک الگو برای خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری در شرایط مشابه نیز بمنظور مدیریت بحران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Social Crisis Management Model with a Security Approach in Sistan and Baluchistan Province

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Baghbani 1
 • Noormohammad Yaghoobi 2
 • issa Ebrahimzadeh 3
 • Vahid Khasheei 4
1 Azad University of Sistan and Baluchestan.
2 University of Sistan and Baluchestan
3 University of Sistan and Baluchestan
4 University of Allame Tabatabaei
چکیده [English]

Extended Abstract      
Introduction
In fact the crisis is a large and specific psychosocial stressor that disrupts conventional patterns of life and social reactions and creates new needs with physical and financial injuries threats and dangers. Crisis management as a systematic process is obliged to identify and predict potential crises in different areas with proper understanding of the past, present and future and then formulate active preventive systems against them. So, there should always be asset of plans and practical programs to deal with future crises in order to be prepared to face unpredictable events for managers; therefore, crises management emphasizes the necessity for regular prediction and preparation to deal with those internal and external issues that seriously threaten the life of the organization. 
Methodology
The present study aims at presenting a social crisis management model with a security approach in Sistan and Baluchistan province. For this reason, 30 crisis management officials of the province were interviewed deeply using qualitative method and data-focused theory. The data set which were collected after continuous comparison process of data and open, axial and selective coding, were organized into five identity, influence and 3 security-political, managerial and social-cultural classes.
Result and Discussion
The final result of data analysis collected in the form of social crisis management model with security approach in Sistan and Baluchistan province was presented. This model aims at explaining the important features and indices of each crisis related to the model according to environmental conditions of Sistan and Baluchistan province‌.
Conclusion
In fact, these findings show social-security crisis management perspective of Sistan and Baluchistan province that can be used as a model for policymaking and decision-making in crisis situations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crisis Management Model
 • Security Crisis
 • Social Crisis
 • Sistan and Baluchistan
 1. Adib Haj‌Bagheri, Mohsen (2006), Grounded theory: Research method, Tehran, boshra publication, First Edition, .[In Persian]
 2. Andalib, Alireza (2001). Basic Theory and Principles of Preparation of Border Regions of the Islamic Republic of Iran, Faculty of Command and Staff of the Islamic Revolutionary Guard Corps, Tehran. .[In Persian]
 3. Bichranloo, Abdolla(2006), Crisis Management and Disasters, Andisheh Sadegh Journal, Imam Sadegh University Research Center, No. 24.[In Persian]
 4. Coombs, W., Timothy & Laufer, D (2018). Global Crisis Management- Current Research and Future Directions, Journal of International Management,Vol 24, Issue 3, pp199-203.
 5. Creswell, J.W (2012). Educational Research: Planning conducting, and evaluating quantitative and qualitative (4ed). Boston, Pearson Education, Inc.
 6. Danaee‌Fard, Hassan and Emami, Seyed‌Mojtaba(2007), Qualitative Research Strategy; The Application of Foundation Data Theory, Andishe Management, Vol. 1, No. 2, pp 69-97, .[In Persian] [In Persian].
 7. Ebrahimzadeh, Issa (2010), Security and Development in the South-East Frontiers of Iran and its Strategic Planning, Journal of Political-Economic Information, Information Institute, No. 274-273, Tehran, May-June, pp. 149-136, .[In Persian]
 8. Ebrahimzadeh, Issa, Mousavi, Miranjf, Ali Bagheri Keshkoli (2016), Investigating the Effect of Displacement of Some of Tehran's Functions on Regulating the Capital of Iran, Geopolitics Quarterly, Volume 12, Number 1, pp. 165-196, .[In Persian]
 9. Ebrahimzadeh, Issa and Mousavi, Mirnjaf (2016), Geopolitical and Geoeconomic Preparation of the South-East Frontier Regions and Its Development Strategies, Case Study of Sistan and Baluchestan Province, Geography and Development Quarterly, No. 42, pp. 26-1. .[In Persian]
 10. Ebrahimzadeh, Issa and Sahraei, Ahmad (2012).An Analysis on Religious-Ethnic Geopolitics, Security and Development in Border Towns. Case Study Sistan and Baluchestan, Romanian Review of Regional Studies, Vol VIII, No 2, pp 29-40. 
 11. Hetu, S., Gupta, S., Tan, G, Vu, V.A., (2018). A simulation framework for crisis management: Design and Use, Journal of Simulation Modelling Practice and Theory, Vol 85, pp 15-32.
 12. HosseinGholizadeh, Rezban., Habibi, Lela., Aali, Marzeye. (2010), A review of the methodology underlying theory with emphasis on organizational studies. Strategic Quarterly,Vol 19  No 54, pp 277-257. .[In Persian]
 13. Hosseini, Yaghob., Damani Asl, Anna. (2012), Investigating the Impact of Strategic Management on the Quality of Crisis Management Operations Case Study: Country Rail Transport Industries. Crisis Management Quarterly, No. 2, pp 86-77 .[In Persian]
 14. Iman, Mohamad Taghei., Mohammadi, Manizhe. (2008), Methodology of Fundamental Theory, Journal of Methodology in Humanities, Vol. 14, No. 56, pp 54-31.[In Persian]
 15. Ghalibaf, Mohammad Bagher, Mohammad Yaghoubi, Abolghasem Mahmoodi (2014), Geopolitical Explanation of the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf Region Based on Fossil Energy, Geopolitics Quarterly, Vol. 10, No. 3, pp. 56-56 .[In Persian]
 16. Kazemi, AliAsghar(1997). The crisis of modernity and political culture in contemporary Iran, Qumes Publishing, Tehran .[In Persian]
 17. Kaviani Rad, Morad (2010). Regionalism in Iran from a Political Geography perspective, Institute for Strategic Studies, Tehran.[In Persian]
 18. Lapamumbara Joseph,(2001), The Crisis of Government Capacity, in The Book Leucine Pie and Others, Crisis and Sequences in Political Development, Translated by Gholamreza Khajeh Saravi, Tehran: Institute for Strategic Studies Research.
 19. Mazlumi , Nader (2000). Crisis management: A Strategic Approach. Journal of  Improvements Management Studies Vol 7, No 25.26, Pp 65-82.[In Persian]
 20. Pour Ezzat, Ali.Asghar (2008), Application of Multilayer Cellular Planning System in National Media for Crisis Management in Social Systems, Communication Research, Vol 15, No 55 pp 163-179.[In Persian]
 21. Rafeian, Mojtaba. (2017). An Explanation a Model for Enhancing Disaster Risk Management by Using Community-based Approach (CBDRM), Case Study: A Local Community in Tehran. Armanshahr Architecture & Urban Development, Vol 9, No 17, pp 389-401.[In Persian]
 22. Roshandel Arbatani Taher., Pour‌ezzat, Ali.asghar., Gholipour, Arean. (2008), Developing a Comprehensive Crisis Management Process Model Using Discipline and Security Approach, Journal of Law constabulary, Vol 10, No 2, .[In Persian]
 23. Shabani N., Dehghan, Y (2015). Security and law enforcement environment of Sistan and Baluchestan province. Rah-e Farda Publications, Naji Nashr Publications,Tehran.
 24. Strauss, Amsalem and Corbin, Juliet (1990(, Fundamentals of Qualitative Research: Techniques and Processes of Background Theory Production, (translated by Ebrahim Afshar), Tehran, Ney Publication, 2011.[In Persian]
 25. Tokakis, V., Polychroniou, P., Boustras, G (2019). Crisis management in public administration: The three phases model for safety incidents, Safety Science, Vol 113,pp 37-43.
 26. Vali-zade, Ali and Zaki, Yashar (2008), Investigation and Analysis of Iran's Geopolitical and Geoeconomic Position for CIS Countries, Geopolitics Quarterly, Volume 4, Number 3, pp. 23-56, .[In Persian]
 27.  Zargham, ali, Mohammadi,Rakhshande, Oskouei Seyedeh Fatemeh. (2007). Death and the Strange Familiar (Meaning of Death) from Iranian Nurses’ Perspective): A Qualitative Study. IJN. Vol 20 No 51 pp71-83.[In Persian]