دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 1-350 
بررسی نقش تنگۀ مالاکا با رویکردی ژئوپلیتیکی و استراتژیکی

صفحه 264-287

حسن کامران دستجردی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی


علت ها و پیامدهای شکست دولت در سوریه 2019-2011

صفحه 288-309

الهه کولایی؛ یحیی زرین نرگس؛ زیبا اکبری