رقابت بین کشورهای عضو سازمانهای منطقه‌ای؛ مطالعه موردی: سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

Assistant Professor of Political Geography, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده

با توجه به تعداد و نقش رو به رشد سازمان‌های منطقه‌ای طی دو دهه گذشته به ویژه در مورد صلح، امنیت، توسعه و پیشگیری یا تخفیف منازعات، برخی از قرن 21 به عنوان دوران منطقه‌گرایی در مقابل قرن 19 و 20 که به ترتیب دوران امپریالیسم و ملی‌گرایی بودند، یاد می‌کنند. امروزه، همگرایی منطقه‌ای به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های دولت‌ها تبدیل شده است. اگرچه هدف همه سازمان‌های منطقه‌ای تقویت همکاری بین کشورهای عضو است، اما در بعضی موارد رقابت‌های آشکار یا پنهان در سطوح خرد یا کلان وجود دارد که گاهی منجر به رکود و ناکارآمدی سازمان منطقه‌ای شده و مانع از همکاری مؤثر می‌شود. سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به عنوان یک سازمان منطقه‌ای در جنوب‌غربی آسیا که در سال 1985 تاسیس شد، از عدم موفقیت در رسیدن به اهداف رنج می‌برد که به نظر میرسد یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی و عدم موفقیت این سازمان وجود رقابت بین کشورهای عضو میباشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به دنبال شناسایی زمینه‌های رقابت بین کشورهای عضو این سازمان از دیدگاه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک می‌باشد. بدین منظور، زمینه‌های رقابت به چهار عامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی که حاوی هجده متغیر فرعی هستند طبقه‌بندی شدند و نتایج حاصله نشان داد که عوامل ژئوپلیتیکی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به ترتیب تأثیر مثبت و معناداری بر بروز رقابت در سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interstate Rivalries within Regional Organizations Case study: Economic Cooperation Organization (ECO)

نویسنده [English]

 • Hossein Mokhtari Hashi
Assistant Professor of Political Geography, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Although the goal of all regional organizations is to strengthen cooperation between member states, in some cases there are apparent or hidden rivalries in minor or major levels, which sometimes leads to stagnation and inefficiency of the regional organization and hinders effective cooperation. The need for cooperation in South West Asia to benefit all developing countries in the region became the main driver for the foundation of the Economic Cooperation Organisation (ECO) in 1985. This study aimed to identify the areas of rivalries among the member states of this organization resulting lack of cooperation and success, from a political geography and geopolitics point of view. Contexts of rivalries classified into four political, economic, cultural, and geopolitical factors containing eighteen sub-variables. The results showed geopolitical, political, cultural factors, and economic factors respectively have a positive and significant effect on rivalries in ECO

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geopolitics
 • Rivalry
 • Economic Cooperation Organisation (ECO)
 1. Alcock, John. E. Cooperation/Competition in Encyclopedia of psychology, First Edition, Edited by Raymond J Corsini and Bonnie Davis Ozaki. Vol. 3 (New York: John Wiley & Sons,1984): 293-294.
 2. Biermann, Habil Rafael. Rivalry among International Organizations, Bringing Power Back In. Paper was prepared for the Panel ‘The European Union and Transatlantic Relations of the Pan-European Conference of the Standing Group on International Relations in Europe, Turin; 14 September 2007. Avalable at: http://www.eisa-net.org/be-bruga/eisa/files/events/turin/Biermann-Rivalry%20 Among%20International%20Organizations%20%28Turin%29.pdf Accessed Feb 14, 2017.
 3. Blacksell Mark. Political Geography, Translated to Persian by Mohammadreza Hafeznia, Hossein Rabiei, Abbas Ahmadi and Ataollah Abdi. (Tehran: Entekh- ab Publications, 2006): 1. [In Persian]  
 4. Deutsch Morton. A theory of cooperation and competition. Human Relations, Vol 2, No 2 (1949): 129–152. Avalable at: http://journals.sagepub.com/doi/ abs/10.1177/001872674900200204 Accessed Feb 16, 2017.
 5. Economic Cooperation Organization Secretariat. Brief Introduction of ECO (2017). Available at: http://www.eco.int/in2.htm Accessed Feb 08, 2017.
 6. Hafeznia Mohammadreza. Principles and Concepts of Geopolitics (Mashhad: Papoli Publications, 2006):370. [In Persian]  
 7. Hafeznia, Mohammadreza and Kavianirad, Morad. New Horizons in Political Geography (Tehran: SAMT Publications, 2004): 105. [In Persian]  
 8. Hafeznia, Mohammadreza; Mokhtari Hashi, Hossein and Roknaldin Eftekhari, Abdoreza.  Geopolitical Challenges of Regional Integration-Case study: Econo- mic Cooperation Organization (ECO). Geopolitics Quarterly, Vol 8, No 1(2012): 9. [In Persian]       
 9. Http://eco.int/general_content/87003-Trade-Statistics.html?t=General-content.

10. Katila, Riitta and Chen, Eric L. Effects of search timing on innovation: The value of not being in sync with rivals. Administrative Science Quarterly, Volume 53, No 4 (2008): 593-625.

11. Linn, Johannes and Pidufala, Oksana. The Experience with Regional Economic Cooperation, Lessons for Central Asia (Wolfensohn Center for Development. Working Paper 4. October 2008): 4.

12. Porter, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. (New York: Free Press, 1980).

13. Shahabi, Sohrab and Shikoleslami Mohammad Hossein. Should we wait for Economic Cooperation Organization (ECO) Success? Politics Quarterly Vol 37, No. 3 (2007): 140. [In Persian]  

 

14. Smith, William Paul. Rivalry. In Encyclopedia of psychology, First Edition, Edited by Raymond J Corsini and Bonnie Davis Ozaki. Vol. 3 (New York: John Wiley & Sons,1984): 248.

15. UIA (Union of International Associations). Historical overview of number of international organizations by type 1909-2013 (Brussels, UIA, 2013): 33-35. Available at: https://www.uia.org/sites/uia.org/files/misc_pdfs/stats/Historical _overview_of_number_of_international_organizations_by_type_1909-2013.pdf Accessed Jan 27, 2017.

16. UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific). 2004: 26. Meeting the challenges in era of globalization by strengthened regional development cooperation. New York: UNESCAP. Available at: www.unescap.org/pdd/publications/regcoop/regcoop_full.pdf. Accessed Feb 18, 2017.

17. Valeriano, Brandon. "The Steps to Rivalry: Power Politics and Rivalry Formation" (PhD diss. Vanderbilt University, 2003): 30.

18. Wankel Leonard M. Competition in motor performance: An experimental analysis of motivational components. Journal of Experimental Social Psychology, Volume 8, Issue 5 (1972): 427-437.