دوره و شماره: دوره 16، شماره 59، مهر 1399، صفحه 1-228 
بازتاب‌های سیاسی مهاجرت‌های بین‌المللی از خاورمیانه به اروپا

صفحه 29-51

ابراهیم رومینا؛ سیده زهرا علوی شوشتری؛ محمدرضا حافظ نیا


بررسی تاثیر برجام بر سیاست و راهبردهای منطقه ای ایران: تداوم یا تغییر

صفحه 172-202

یونس سلمانی جلودار؛ کیهان برزگر؛ مهدی ذاکریان؛ حمید احمدی