نظریه چرخه قدرت و تحولات قدرت ایالات متحده؛ بستری برای تحلیل رفتار سیاست خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تحول سیستم بین‌الملل پس از پایان جنگ سرد و سیاست خارجی ایالات متحده به عنوان ابرقدرت باقی‌مانده در سیستم، از مهم‌ترین عواملی هستند که سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی تمامی بازیگران سیستم بین‌الملل اعم از دولتی و غیردولتی را شکل می‌دهند. به همین منظور، این نوشتار بر آن است تا با پاسخگویی به این سوال که قدرت آمریکا در سال‌های بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروری سابق چه تحولاتی را از سر گذرانده است، بستر لازم را برای درک روند تحولات نظام‌بین‌الملل و فهم سیاست خارجی آمریکا و به تبع آن سایر بازیگران سیستم فراهم آورد.نظریه چرخه قدرت به سبب نقاط قوت خود در بررسی روند تحولات و تحلیل آن، به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است. در ابتدا داده‌های مربوط به هشت شاخص قدرت ملی برای هشت قدرت برتر نظام بین‌الملل در بازه ۱۹۸۹-۲۰۱۷ گردآوری شده و سپس با محاسبه قدرت نسبی برای هر یک از هشت بازیگر مورد نظر، چرخه قدرت آمریکا ترسیم شده است. داده‌ها با استفاده از پایگاه‌های اینترنتی جمع‌آوری شده و تجزیه و تحلیل آن به صورت کمی صورت گرفته است. چرخه ترسیم شده نشان می‌دهد که آمریکا در ۱۹۹۸ در نقطه بیشینه قدرت نسبی خود در نظام بین‌الملل قرار داشته و پس از آن وارد فاز افول قدرت نسبی شده است و در سال ۲۰۱۲ سرعت کاهش قدرت نسبی آن از افول فزاینده به افول کاهنده بدل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Power Cycle Theory and Changes in The US Relative Power; A Context for Analyzing Foreign Policy Behavior

نویسندگان [English]

 • Mohammad Jamshidi 1
 • Zakiyeh Yazdanshenas 2
1 Regional Studies Department, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Regional Studies Department, Law and Political Science Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Since the end of the Cold War and vanishing the bipolar international system, different arguments have been made in order to explain the status of world order, US position in the international system and the US foreign policies and strategies in different regions. Some scholars have tried to explain the structure of the new international system. For example, Wohlfarth has called it unipolar while Huntington recognized it as a unipolar-multipolar system. Some other scholars have tried to explain US grand strategies as the only superpower left in the international system after the collapse of USSR. Selective engagement, off-shore balancing and strategic restraint are among strategies that they have recommended to the US, in order to maintain its position in the new international system.
On the one hand, we should notice that new rising powers like China and India have changed international equivalents of contemporary era, so it does not seem wise to simply call the international system a unipolar or multipolar system. On the other hand, understanding US position in this complex system and explaining its strategies and policies is not possible without strictly clarifying the changes of its power after the end of the cold war.
 
Methodology
  This paper is going to examine US power changes between 1989-2017 by using Power Cycle Theory. The research is based on quantitative method. First, we have distinguished all the major powers of the international system after the Cold War which are as follows: United States, United Kingdom, Germany, France, Russia, China, Japan and India. Then we have collected all of these players data for eight indicators of national power that is introduced by Kumar. These indicators are: Population, energy consumption, energy consumption per capita, GDP, GDP per capita, total trade, military expenditure and military expenditure as a percentage of GDP. In the third phase, we have calculated each countries’ relative power in each indicator for different years as the percent of the total major actor systemic capability on that indicator. At the fourth phase, we compute each countries’ total relative power by calculating the average of its relative power on each of the eight power indicators. At the end, the Power Cycle of US and inevitably other majors have been drawn by using SPSS software.
 
Results and Discussion
Research findings showed that the US has experienced its maximum relative power around 1998 and has entered the declining phase of relative power after that, though it seems there are still long distances between its absolute power and other major powers’ absolute power. The findings also showed that the rate of declining US relative power has changed from an increasing phase to a decreasing phase around 2012. This point is called inflection point 2 in Power Cycle Theory.
 
Conclusion
In conclusion, according to Power Cycle theory and its special definition of relative power, the rate of changes in the relative power is much more important than the exact amount of absolute power and the US power cycle shows that the relative power of the only super power of the international system is decreasing while China’s relative power as the US main rival is increasing, tremendously. In addition to showing the changes of US power, drawing US power cycle can also help us to understand the upcoming changes in the structure of international system in a better way.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Power Cycle
 • Relative Power
 • Role
 • International System
 • The US
 1. Acharya, A; Barry, Buzan (2010), Non-Western International Relations Thepry: Perspective on and beyond Asia, New York: Routledge.
 2. Ajorlu, M; Etebar, A (2008), Role of Military Power in Consolidation of US Hegemony(in Post-Cold war Era), Geopolitics Quarterly,Vol4, No13, PP:137-162. [In Persian]
 3. Chiba. D, Machain. C; William Reed (2014), Major Powers and Militarized Conflict, Lournal of Conflict Resolution,Vol58(8), PP:976-1002.
 4. Chiu, D (2003), International Alliances in the Power Cycle Theory of State Behavior, International Political Science Review, Vol24, No1, PP: 123- 136.
 5.  Correlates of War Project. (2017), State System Membership List, version 2016. http://www.correlatesofwar.org/data-sets/state-system-membership
 6. Doran, C; Parsons, W (1980), War and the Cycle of Relative Power, The American Political Science Review, Vol. 74, No. 4, PP: 947-965.
 7. Doran, C (2012), Power Cycle Theory and the Ascendance of China: Peaceful or Stormy? The SAIS Review of International Affairs, Vol32, No1, PP: 73-87.
 8. Doran, C. (1971), The Politics of Assimilation: Hegemony and Its Aftermath, Baltimore: John Hopkins University Press.
 9. Doran, C. (1983), Systemic Disequilibrium, Foreign Policy Role, and the Power Cycle: Challenges for Research Design, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 33, No. 3,PP: 371-401.

10. Doran, C. (1983), War and Power Dynamics: Economic Underpinnings”, International studies quarterly, Vol27, No4, PP: 419-441.

11. Doran, C. (2003), Economics, Philosophy of History, and the Single Dynamic of Power Cycle Theory: Expectations, Competition and Statecraft, International Political Science Review, Vol24,No1,pp:13-49.

12. Doran, C. (2005), Explaining Ascendancy and Decline: The Power Cycle Perspective, International Journal, Vol60, No3,pp: 685-701.

13. He, K. (2010),The Hegemon’s chouce between power and security: explaining US policy toward Asia after the cold war, Review of International  Studies, Vol. 36, No4, PP: 1121-1143.

14. Hebron, L; James, P; Rudy, M (2007), Testing Dynamic Theories

15. International Energy Agency,Total Final Energy Consumption (TFC), (2018), https://webstore.iea.org/world-energy-balances-2018.

16. International Monetary Fund(IMF), Direction of Trade Statistics,(2018), Value of Exports, http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42.

17. Kissane, D. (2005), 2015 and the Rise of China: Power Cycle Analysis and the Implications for Australia, Security Challenges, Vol1, No1, PP: 105-121

18. Kohout, F(2003),Cyclical, Hegemonic and Pluralistic Theories of Intern- ational Relations: Some Comparative Reflections on War Causation, Vol24,No1, PP: 51-66.

19. Kumar, S. (2003), Power Cycle Analysis of India, China, and Pakistan in Regional and Global Politics, International Political Science Review, Vol 24, No. 1, PP: 113–122.

20. Lahneman, W. (2003), Changing Power Cycles and Foreign Policy Role–Power Realignments: Asia, Europe, and North America, International Political Science Review, Vol 24, No. 1,PP:97-111.

21. Mousavi Shafaee, S; Naghdi, F. (2015), Regional Powers and World Order in the Post Cold War Era, Geopolitics Quarterly, Vol11, No4, PP:148-176.[In Persian]

22. Omidi. A; Masoomeh, R (2015), Shift of Great Powers by 2025 and Its Political- Security Consequences for Iran, Journal of Strategic Studies of Globalization,Vol6, No18, PP:125-158. [In Persian]

23. Parasiliti, A. (2003), The Causes and Timing of Iraq’s Wars: A Power Cycle Assessment, International Political Science Review, Vol24, No1, PP: 151-165.

24. Rasooli Saniabadi, E. (2018), Compararive Analysis of U.S. 2017 National Security Starategy Document towards China and Iran, Geopolitics Quarterly,Vol14,No 4.PP:188-208. [In Persian]

25. SeyyedEmami, A (2011), Research in Political Science: Positivist, Hermen- eutics and Critical Approaches, Tehran: Institute for Cultural and Social Studies. [In Persian]

 1. 26.  Stockholm International Peace Research Institute(SIPRI), Yearbook: Arma- ment, Disarmament and International Security (2018), https://www.sipri .org/yearbook.

27. Tessman, B; Chan S. (2004), Power Cycles, Risk Propensity, and Great-Power Deterrence, Journal of Conflict Resolution, Vol48, No2, PP: 131-153

28. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, custom data acquired via website.

29. World Bank. GDP(current US$), World Development Indicators, The World Bank Group, 9/1/2018. https://databank.worldbank.org/data/reports. aspx? source=2 & country=CHN.

30. Yoon, Y. (2003), Introduction: Power Cycle Theory and the Practice of International Relations, International Political Science Review, Vol 24, No1, PP:5-12.