دوره و شماره: دوره 16، شماره 57، فروردین 1399، صفحه 1-245 
تبیین مولفه های ژئوپلیتیکی موثر بر شکل‌گیری روابط استراتژیک

صفحه 1-36

مسعود عبدی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ ریباز قربانی‌نژاد