تبیین نقش اقتصاد سرمایه داری و فضای جریان ها در ظهور و نقش آفرینی شهرهای جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی،تهران ،ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

3 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران

4 استادیار جغرافیای سیاسی دانشکده جغرافیای دانشگاه خوارزمی تهران ایران

چکیده

بدنبال شیوه تولید پست فوردیسم، شبکه های جهانی تولید بوجود آمده که نیازمند خدمات پیشرفته و زیر ساخت های تکنولوژیک برای مدیریت آنهاست. این خدمات اغلب پیچیده، تمایل به خوشه بندی در تعداد محدودی از شهرها دارند که در واقع شهرهای جهانی هستند و در ارتباط با یکدیگر شبکه قدرتمندی را بوجود آورده اند. شهرهای جهانی، از مزایای رقابتی قابل توجهی برخوردارند و به عنوان کانون های قدرتمند جذب سرمایه در اقتصاد جهانی عمل می کنند. با توجه به اهمیت روز افزون این شهرها در اقتصاد جهانی و رقابت شدید شهرهای بزرگ جهان برای تبدیل شدن به شهر جهانی، در این مقاله نقش اقتصاد سرمایه داری و فضای جریان ها شکل گیری و نقش آفرینی شهرها در سطح جهانی تبیین شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اقتصاد سرمایه داری و تحولات مرتبط با آن منجر به جهانی شدن اقتصاد، شکل گیری شبکه ای از تجارت جهانی، پست فوردیسم و برون سپاری تولید در فضای جهانی، شهری شدن سرمایه و نیاز به استقرار شرکت های بزرگ چند ملیتی در شهرهای خاص شده است. فضای جریان ها نیز بواسطه شبکه ای شدن جهان و درهمتنیدگی شدید فعالیت و اقتصاد جهانی نیازمند نقاط گره گاهی برای کنترل شبکه ارائه خدمات پیشرفته پشتیبانی است که این شهرهای جهانی این نقاط گره گاهی را می سازند. بنابراین شهرهای جهانی در بستر اقتصاد سرمایه داری معاصر به عنوان پایگاه مکانی پیوندهای جهانی فضای جریان ها امکان ظهور پیدا می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Capitalist Economics and Space of Flow in the Emergence and Role-Playing of Global Cities

نویسندگان [English]

 • Mohammad Sadeghi 1
 • Hossein Rabiee 2
 • Morteza Ghourchi 3
 • Ataoullah abdi 4
1 PhD in Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Political Geography, ShahidBeheshti University, Tehran, Iran
4 Political Geography Department, Geographic Sciences Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract      
Introduction
Today, considering the growing importance of the global cities and achieving the status of the global city have become a major issue in the struggle of big cities. Countries need global cities to participate in the global economic scene and to attract capital and resources in the highly competitive world to play an active role in the global network of cities. The global cities are strategic places that play the role as the global economic knot and are considered to be very important places to show political and economic power. Considering the role of the global cities in countries' development identifying the cities that have the potential to become a global city is of great importance. The entry of new cities into the world of global acting and playing a role in the international arena needs to move in certain ways and means, therefore, at the global level, any big city does not become a global city in terms of population or economy. Few studies have been conducted on the theoretical foundations of the issue and in particular the role of capitalist economics and the flow of space in the emergence of global cities. This research explains the theoretical role of the capitalist economy and the space of flows in the formation of global cities, and seeks to answer this question: on what space and grounds do global cities find emerging and role-playing opportunity?
Methodology
In terms of its objectives the present study is a basic research type and in terms of its nature and methodology it is a descriptive-analytic. The data are gathered through library resources. Qualitative analysis method is employed for analyzing the findings. The qualitative method also is used to final conclusion.
Result and Discussion
The transformations in the context of capitalism that have taken place in the global economy in the last three decades are accompanied with a shift to services and financing. This transformation has brought renewed importance to the major cities as the place of some of the special activities and functions. At the current stage, the world economy is precisely the blend of global dispersion of economic activity and global integration under the conditions of continued ownership and economic control, which has contributed to the strategic role of some of the major cities. These cities are the core of advanced services and distant communication technologies and are essential for the implementation and management of global economic operations. Global cities are inherently tied up by building technology infrastructure that forms the basis of what Manuel Castells calls "space of flows." Global cities are important nets that twist part of the material infrastructure of these flows. They are like places and physical points that link the space of flows to the material world. They provide a unique and irreplaceable place that enables the social infrastructure and technology to form the cornerstone of globalization. The linking of global cities with information-based capitalism, as the control and command centers and the location of advanced manufacturing service companies, is necessarily based on the material infrastructure, which facilitates the economy where value is increasingly derived from information. The simultaneous emergence of the network of information and communication technologies has been fundamental in the success of capitalist capital. The combination and entanglement of the capitalist system and the technological infrastructure of the information era provided space for the accumulation of capital. Capital accumulation is in fact the centerpiece of the capitalist system and the contemporary development of capitalism, where global cities are its main place and headquarters.
Conclusion
The transition from Fordism to the post-Fordism and its flexible production has led to the breakdown and distribution of production in a globalized world. In this context, global cities have become the main destination for the command and hosting of the largest multinational companies manufacturing and advanced global services. The globalization of the economy and the formation of a global free market have created a vast and interconnected network of international trade exchanges that cover the world. The space of flows is shaped and formed in the context of the numerous links of the global economy, relations and connections that have been built along space and parallel to the information-based economy. In general, cities are considered as the national subsystem of the countries and cannot independently enter the global and transnational scale. For being globalized, cities must first become powerful cities at the national level, and then enter internationally through the mediation and infrastructure that the country's political and geopolitical environment provides. When cities become a global city, on the one hand, their locational space is within the national space of the countries, and on the other hand, they play a role in the form of the space of flows and the global network society as a nodal place in global exchanges and relationships, and become an actor in the world, that are in command of a huge amount of economic and global exchanges. The empowerment of global cities has made them to be a player in the global politics and economy. In such a space, countries are working to bring representatives of them into the network to enjoy the benefits of this massive inter-city and inter-country communication network. Countries seeking globalization and global markets are striving to bring more cities into their world-wide network of cities and thereby gaining geopolitical power and position.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Globalization
 • Capitalism
 • Space of flows
 • Global city
 1. A.T. Kearney (2018). 2018 Global Cities Report, (Online version: from web site: https://www.atkearney.com/global-cities/2018).
 2. Azimi, N (2015). Reginol Planning City and Capital Accumulation, Mashhad, Nika Press. [In Persian].
 3. Beckert, J (2013). Capitalism as a System of Expectations: Toward a Sociological Microfoundation of Political Economy, Journal Politics & Society, Vol. 41 No. 3, Pp: 323-350. DOI: 10.1177/0032329213493750.
 4. Belant, A, Vilson, J (2016). Dissident Geographies: An introduction toradical ideas and practice, Translated by Hossein hataminezhad, Tehran, University of Tehran Press. [In Persian].
 5. Castells, M (2007). The Rise of the Network Society, Translated by Ahmad Aliglian & Afshin Khakbaz, Tehran, Tarhe now Press[In Persian].
 6. ghahraman poor, Tehran, Tehran Urban Research & Planning Center Press. [In Persian].
 7. Elango, B (2008). Using Outsourcing for Strategic Competitiveness in small and medium-sized firms, International Business Journal of Competitiveness review, Vol.18, No.4, Pp:  322-332.  DOI: 10.1108/10595420810920806
 8. Farajirad, A, Ghorbaninehjad, R & Mehraban, A (2017). Impact of Globalization on Convergence Enhancement in Cultural Territory of Nowruz, Geopolitics Quarterly, Volume 13, Issue 46, Pp: 93-120. [In Persian].
 9. Fornas, J (2014).   Introducing Capitalism: Current Crisis and Cultural Critique, Journal Culture Unbound, No. 6, Pp: 15-38.
 10. GaWC (2018). The World According to GaWC 2018, (Online version: from web site: https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2018t.html).
 11. Ghourchi, M & khaniha, N (2016). The impact of the international organization of the Asian Mayors Foram cities on the formation of regional convergence, in book Writings about globalization global cities and the supranational role of cities Tehran, compilation bay Mortaza Ghourchi,Tehran,Tehran Urban Research & Planning Center Press. [In Persian].
 12. Ghourchi, M & Rostami, GH (2016).  Strategic planning of competitive atmosphere replaces welfare-centered planning in global cities,in book Writings about globalization global cities and the supranational role of cities Tehran, compilation bay Mortaza Ghourchi,Tehran, Tehran Urban Research & Planning Center Press[In Persian].
 13. Ghourchi, M (2012).  Explanation of World Cities Formation: Strategies for Evolution of Tehran to a World city, PhD Dissertation, Tehran: Tarbiat Modares University. [In Persian].
 14. Harvey, D (1990).The limits to Capital, Oxford, and Oxford University Press.
 15. 15- Harvey, D (2009). The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization, Translated by ArefAqvami Moghaddam, Tehran, Akhtaran Press[In Persian].
 16. Imani, J, Rafiean, M & Dadashpour, h (2016). Urban Speculation and Spatial Segregation (Analysis of Spatial Evolution of Tehran Metropolis in the Context of Oil-Based Economy), Geopolitics Quarterly, Volume 12, Issue 41, Pp.: 104-135[In Persian].
 17. Kamanroudi, M, Karami, T & Abdi, a (2010). Philosophical-Conceptual Explanation of Political Geography of City, Geopolitics Quarterly, Volume 6, Issue 19, Pp: 9-44[In Persian].
 18. Kourtita, k, Macharisb, c & Nijkampc, p (2014). A multi-actor multi-criteria analysis of the performance of global cities, Applied Geography, Vol.49, Pp: 24-36. DOI: 10.1016/j.apgeog.2013.09.006.
 19. 19- MMF (2018). The Global Power City Index, (Online version: from web site: http://mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2018_summary.pdf).
 20. Mousavi, M (2016). Urban Diplomacy, in book Writings about globalization global cities and the supranational role of cities Tehran, compilation bay Mortaza Ghourchi, Tehran, Tehran Urban Research & Planning Center Press. [In Persian].
 21. Murry, W (2014). Geographies of Globalization, Translated by jafar javan and abdollah abdollahi, Tehran, Chapar Press.[In Persian].
 22. OECD (2007). Competitive Cities: A New Entrepreneurial paradigm in Spatial Development, OECDTerritorial Reviews, Organisation FOR economic Co-operation and development, paris: OECD Publishing.
 23. Pacione, M. (2001). Urban Geography: a global perspective, Routledge.
 24. Paul, D.E. (2005). The local politics of going global: making and unmaking Minneapolis-st Paul as a world city, urban studies, vol.42, No. 12, Pp: 2103-2112.
 25. Pourmousavi, M, Ghourchi, M & Rostami, G (2012). Geopolitical Explanation of World Metropolises; Reflecting the Conceptual Differences between the Global City and World City, Geopolitics Quarterly, Volume 7, Issue 21, Pp: 41-69.[In Persian]
 26. Rafiyan, M & Farjam, R (2011). Globalization and its effect on world urban network structure, Information Quarterly of Geopolitics, Volume 7, Issue 22, Pp: 105-145. [In Persian].
 27. Rossi, U & Vanolo, A (2016). Urban Political Geographies A Global Perspective, Translated by Ali valigholizadeh, Maragheh, University of Maragheh Press.[In Persian].
 28. Sarafi, M (2015). The urbanization of the world and the globalization of cities, Political & Economic Ettelaat, No. 155-156, Pp: 164-167.[In Persian].
 29. Sassen, S  (2013).  Ephemeral Kingdoms, Eternal Cities, The European. (Online version: from web site: www.theeuropean-magazine.com).
 30. Sassen, S (2001). The Global City, second edition, Princeton University Press, New York, Tokyo, London.
 31. Sassen, S (2011).  A Sociology of Globalization, Translated by Masoud Karbassian, Tehran, cheshmeh Press.[In Persian].
 32. Sassen, S (2012). Beyond State-to-State Geopolitics: Urban Vectors Dominate, 2012 Global Cities Index and Emerging Cities Outlook, www.atkearney.com.
 33. Sassen, S (2018). Cities in the global economy, Translated by Afshin Khakbaz, Tehran, Scientific and cultural publications Press.[In Persian].
 34. Short, J. R & Kim, Y.H (2005). Globalization and the City, Translated by Pantea lotfi kazemi, Tehran, Processing and planning of Tehran city Press. [In Persian].
 35. Short, J. R (2004).  Global Metropolitan: Globalizing Cities in a Capitalist World, Routledge Publishers.
 36. Short, J. R (2017). Global metropolitan globalizing cities in a capitalist world, Translated by Mehdi Davoodi, Tehran, Iranian Association of Geopolitics Press. [In Persian].
 37. Soja, W. E (2000). Post - metropolis, Critical Studi es of Cities and Region, Blackwell.
 38. Strange, S (2015). Political Economy and the changing global order, by Richard Stubs and Geoffry Undrhill, New York: St, Martins.
 39. Taylor, P. J (2004). World City Network: A Global Urban Analysis, London & New York: Routledge.
 40. Taylor, P. J, Catalano, G. & Walker, D. R. F (2002). Measurement of the world city network, Urban Studies, Vol. 39, No.13, Pp: 67-76. DOI: 10.1080/00420980220080011.
 41. Taylor, P.J, Walker, D.R.F & Szegner M.J (2001). A New Mapping of the World for the New Millennium, Geographic Journal, Vol.167, No. 3, Pp: 213-222. DOI: 10.1111/1475-4959.00019.
 42. Thornley.  A  (2016).  Urban planning and competitive advantage: London, Sydney and Singapore, London school of economics and political science, paper No. 2.
 43. Wallerstein, I (2008).The emergence and fall of the future capitalist system,Translated by Behrooz Alishiri, Strategic Quarterly,No.15-16, Pp: 9-44 .[In Persian].
 44. Wuttke, C (2011).  From industrial enclaves to prototypes of the modern Chinese city: development zones in Guangdong, Christian wuttke, institute of geography, university of osnabru ck, Germany.
 45. Zarghani. H, Eskandaran. M (2012).World Cities in Urban Geopolitics and Urban Diplomacy, 5th Congress of the Iranian Association of Geopolitics. [In Persian].