تبیین نقش آفرینی جغرافیای فرهنگی در خلق هویت ژئوپلیتیکی (مطالعه موردی: آذربایجان ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

جغرافیای فرهنگی آذربایجان در ایران به سرزمین فرهنگی - تاریخی آذربایجان اطلاق می شود که بیانگر اجتماع فرهنگی مشخصی با ویژگی های قومی - زبانی - مذهبی و لذا رفتارهای فرهنگی - هویتی و الگوهای تعاملاتی خاصی در جغرافیای آذربایجان نسبت به مجموعه فرهنگی ایرانی بشمار می‌رود. لذا، می‌توان گفت حس تعلق فرهنگی - جغرافیایی در جامعه آذربایجانی ایران به نحوی شکل گرفته که از لحاظ عاطفی - روانی، دلبستگی و وابستگی جغرافیاییِ آنها را نسبت به سرزمین آذربایجان و ایران نمی توان از یکدیگر جدا تلقی نمود. به عبارتی دیگر، از طرفی جامعه آذربایجانی ایران به جغرافیای آذربایجان حس تعلق جغرافیایی - فرهنگی ویژه ای دارد و این حس تعلق و دلبستگی به صورت آیکونوگرافی - سیرکولاسیون قدرتمندی، وفاداری او را نسبت به ارزش‌های جغرافیایی - فرهنگی محلی تقویت و او را در مسیر حفظ و تثبیت هویت آذربایجانی به حرکت در می آورد. بااین وجود، این حس تعلق به معنی حس بیگانگی از مجموعه ایرانی نیست. لذا، از لحاظ هستی شناختی، در جامعه آذربایجانی ایران حس تعلق و دلبستگی تاریخی - معنوی گسترده ای نیز نسبت به سرزمین ایران (جغرافیای تاریخی) وجود دارد که به راحتی می‏توان عمق و گستردگی حرکت آیکونوگرافی - سیرکولاسیون آن را در یکپارچگی تاریخی - سیاسی، ایثار و وفاداری، گستردگی مشارکت اجتماعی - سیاسی، فخرآفرینی ملی، یکپارچگی و وحدت انسانی و بسیاری دیگر از ویژگی های شاخص فرهنگ سیاسی - اجتماعی و ملی جامعه آذربایجانی در سرزمین ایران و در مسیر پایبندی جغرافیایی - فرهنگی به هویت ایرانی و سربلندی ایران مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Cultural Geography in the Formation of Geopolitical Identity: A Case Study of Iranian Azerbaijan

نویسنده [English]

 • Ali Valigholizadeh
Department of Geography, Faculty of Humanities, Maragheh University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Iranian society is comprised of a multicultural geography in which around 50 percent of citizens are not from the dominant cultural geography, that is, from Persian-speaking cultural territory. Most of the cultural sub-territories in Iranian society are ethnic groups whose population is more concentrated in the border regions of Iran, and these cultural groups have a large geographical-cultural affiliation and unity with large numbers of similar ethnic groups in neighboring areas abroad. However, the cultural geography of Azerbaijan is very different. This cultural territory, unlike other cultural territories in Iran, is geographically and demographically the largest cultural and ethnic geography in Iran. Among the various Iranian cultural-ethnic groups, the Azerbaijani group is the only ethnic and cultural group that is almost entirely Shiite. However, this cultural group differs markedly from the Iranian cultural complex in terms of ethnic-linguistic characteristics. These features, the geographical-cultural unity and demographic and ethnic-linguistic homogeneity of Azerbaijan with geography beyond the political and national borders of Iran, the influence of this cultural group throughout history, and the process of being informed by globalization from the external cultural values and homogeneous identities make this cultural sub-territory express their identity, their ontological, cultural affiliations and attachments as well as original and native geographical symbols. At the same time, they show adhering, dependency, attachment and sense of belonging to all Iranian cultural values and identity with a local approach.
Therefore, according to the topics listed, in this study, using the descriptive-analytical method, the role of cultural geography of Azerbaijan in the creation of this geopolitical identity in Azerbaijan (iconography and circulation) is investigated.
Methodology
This study has tried to analyze the role of cultural geography of Azerbaijan in the creation of this geopolitical identity in Iranian Azerbaijan, employing a descriptive-analytical method and with the help of library information, theoretical and case analysis.
Results and Discussion
In geo-political terms, Azerbaijan’s cultural geography with its various cultural characteristics plays an important role in identifying the Iranian Azerbaijani community and its socio-political organization (that is, iconography and circulation).
In fact, Azerbaijan’s cultural geography (both religious and ethnic-linguistic) as a solid cement creating geographical-social integration brings Azerbaijan’s human community closer and reinforces the sense of social responsibility, physical and functional integration and unity of Azerbaijan’s cultural-human geography in Iran. This geographical-social mechanism and the Azerbaijani iconography occur in two different ways: religious iconography with the Iranian cultural-human community and ethnic-linguistic iconography with the cultural-human community outside the border. Therefore, in Iranian Azerbaijan, the result of this mechanism in the emergence of socio-cultural self-awareness, sense of geo-cultural belonging, sense of identity and collective spirit appears simultaneously in relation to two different cultural-human societies which has emotional and psychological consequences in geo-political terms. Also, the cultural geography of Azerbaijan in Iran plays a powerful separating role, while creating integrity. Even this movement of geo-cultural circulation like Azerbaijani iconography appears in two different ways. In other words, on the one hand, the homogeneous religious characteristic (Shiite identity) of Azerbaijan’s cultural geography with Iranian cultural geography leads its to separation and its distinctive geo-cultural authenticity and originality to the depth of ethnic-linguistic cultural geography outside the political borders of Iran and, on the other hand, the homogeneous ethnic-linguistic characteristics of Azerbaijan (Azerbaijani ethnic-linguistic identity) with its homogeneous cultural geography outside the political borders of Iran lead it to express ethnic-linguistic identity, the ethnic-linguistic separation of Iranian cultural geography and strengthening the sense of cultural belonging outside the political borders of Iran.
Conclusion
Azerbaijan’s cultural geography in Iran refers to the cultural-historical territory of Azerbaijan, which represents a distinct cultural community with ethnic-linguistic-religious characteristics, and thus cultural identity behaviors and specific interaction patterns in Azerbaijani geography towards the Iranian cultural complex. Therefore, it can be said that the sense of cultural-geographical belonging in Iranian Azerbaijani society has been shaped in such a way that their geographical dependence and ties to the territory of Azerbaijan and Iran can not be separated from an emotional and psychological point of view. In other words, Iranian Azerbaijani community has a special geographical-cultural sense to Azerbaijan geography, and this sense of belonging in the form of a powerful Iconography and Circulation reinforces his loyalty to the local geographical-cultural values and moves it on the path of preserving and consolidating Azerbaijani identity. However, this sense of belonging does not imply a sense of alienation from the Iranian set. Thus, ontologically, there is also a wide sense of historical-spiritual belonging to the Iranian territory (historical geography) in the Iranian Azerbaijani community, which can easily be observed in the depth and extent of its Iconography and Circulation in historical-political integration, sacrifice and loyalty, the extent of socio-political participation, national pride, human integrity and unity, and many other features of the socio-national and political culture of the Azerbaijani community in the territory of Iran and on the path of geo-cultural commitment to Iranian identity and Iranian pride

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural Geography
 • Geopolitical Identity
 • Iconography
 • Circulation
 • Iranian Azerbaijan
 1. Abrahamian, Ervand (2000), Iran between two revolutions, Translated by Ahmad Golmohammadi & Mohammad Ebrahim Fattahi, Tehran: Ney Publication. [In Persian].
 2. Afzali, Rasouli (2009), "Cultural Geography of Territorial State in Iran", Human Geography Research, Volume 66, Issue 66, pp 35-52. [In Persian].
 3. Ahmadi, Seyed Abbas (2010), "Role of Religion in Expansion of Sphere of Influence Case Study: of Shiism and Iran", Geopolitics Quarterly, No 17, pp 37-74. [In Persian].
 4. Ahmadipour, Zahra & Mansouria, Ali Reza (2006), "Administrative Divisions and Political Instabilities in Iran (1906-1978)", Geopolitics Quarterly, Vol 2, No 3, pp 62-89. [In Persian].
 5. Akpinar, Yavuz (2003), “The Role of the Azeri Turks in the Political and Cultural Life of the Middle East”, in Geopolitics of the Turkish world in the 21st century, By Ümit Özdağ, Yaşar Kalafat ve Mehmet Seyfettin Erol, Vol 1V, Ankara: ASAM Publication.[ In Turkish]
 6. Bakhtiari, Mohammad (2006), Shiites in Afghanistan, Qom: Institute of Shiology. [In Persian].
 7. Berkowitz, Leonard (1979), Social Psychology, Translated by Mohammad Hossein Farjad & Abbas Mohammadi-e Asl, Tehran: Sahab. [In Persian].
 8. Cottam, Richard W (1992), Nationalism in Iran, Translated by Ahmad Tadayyon, Tehran: Kavir Publication. [In Persian].
 9. Fuller, Graham E (1998), The "Center of the Universe": The Geopolitics of Iran, Translated by Abbas Mokhber, Tehran: Nashr-e Markar Publication. [In Persian].
 10. Gibson & Waitt, (2009), "Cultural geography", in International encyclopedia of human geography, Edited by Rob Kitchin and Nigel Thrift, Elsevier, UK.
 11. Hafeznia, MohammadReza & Faraji, Mohamadreza (2016), "Place Nonidentity and Failure of Political Movements; Case Study: Bahrain Protest Movement after Destroying the Lolo Square", Geopolitics Quarterly, No 42, pp 1-23. [In Persian].
 12. Hafeznia, MohammadReza & Valigholizadeh, Ali (2007), "Safavid State and Iranian Identity", Journal of National Studies, No 32, pp 2-28. [In Persian].
 13. Hafeznia, MohammadReza (2002), Political Geography of Iran, Tehran: Samt Publication[In Persian].
 14. Hafeznia, MohammadReza (2006), Principles and concepts of geopolitics, Tehran: Samt Publication. [In Persian].
 15. Heyat, Javad (1987), Turkish history, language and dialects, Tehran: Andishe-e No[In Persian].
 16. Hosseinzadeh, Fahimeh (2001), "Iranian Ethnic Groups, Differences and Similarities", Journal of National Studies, No 8, pp 43-67[In Persian].
 17. Jones, Martin; Jones, Rllys & woods, Michael (2007), an introduction to Political Geography: space, place and politics, translated by Zahra Pishgahifard and Rasool Akbari, Tehran University Press. [In Persian].
 18. Karimipour, Yadollah (2002): Introduction to Iranian Country Divisions: Volume One, Tehran: Iranian Geographical Association[In Persian].
 19. Kasravi, Ahmed (1922), The Turkish Language in Iran, published originally in al-`Irfan and translated from the Arabic to English by Evan Siegel, pp. 121-123. [In Persian].
 20. Kasravi, Ahmed (1978), 18-year history of Azerbaijan, Tehran: Amirkabir Publication. [In Persian].
 21. Keskin, Arif (2003), “National Movement of South Azerbaijan”, in Geopolitics of the Turkish world in the 21st century, By Ümit Özdağ, Yaşar Kalafat ve Mehmet Seyfettin Erol, Vol 11, Ankara: ASAM Publication. [In Turkish]
 22. Khaledi, Shahria (2005), Human Geography: A Cultural Perspective, Tehran: Islamic Azad University Press. [In Persian].
 23. Lorimer, Hayden (2008), “Cultural geography, non- representational condition and concerns”, Progress in human geography, 32 (4), Pp 551-559, DOI: 10.1177/0309132507086882, pp 551-559.
 24. Maghsoudi, Mojtaba (2002), Ethnic Developments in Iran, Causes and Reasons, Tehran: National Research Institution[In Persian].
 25. Maghsoudi, Mojtaba (2003), Ethnicities and their role in the political developments of the reign of Mohammad Reza Pahlavi, Tehran: Islamic Revolution Documentation Center. [In Persian].
 26. Moini Alamdari, Jahangir (2002), "Manifestation of historical consciousness on Habitat: Heidegger and the historical and spatial origins of identity", Journal of National Studies, No 14, pp 7-28. [In Persian].
 27. Mojtahedzadeh, Pirouz (2004), Political geography and geopolitics, Tehran: Samt Publication. [In Persian].
 28. Morshedizadeh, Ali (2001), Azeri intellectuals and national and ethnic identity, Tehran: Nashr-e Markaz[In Persian].
 29. Muir, Richard, (2000), Political Geography: A New Introduction, Translated by: Dorreh Mir heydar & Yahya Rahim Safavi, Tehran: Publication of Geographical Organization of Armed Forces. [In Persian].
 30. Noorayi, Mehrdad (2015), “an Analysis of Mutual Effects of Cultural Identity and Social Changes”, Sociological Cultural Studies, Vol 5, No 1, pp 113-121. [In Persian].
 31. Pourmosavi, Sayed Mousa; Mirzadeh Kouhshahi, Mahdi & Rahnama Qarakhan Biglou, Jahanbakhsh (2008), "Political Organization of Cultural and Functional Spaces and Areas in Iran", Geopolitics Quarterly, Vol 4, No 13, pp 75-101. [In Persian].
 32. Rabiee, Hossein; Karimipour, Yadollah and Aboalkhani, Ali (2017), Geo-culture and Security, Israel's Actions in Iranian Culture Territory (Case Study: India), Geopolitics Quarterly, Volume: 12, No 4, PP 66-85. [In Persian].
 33. Rawlings, Eleanor M & Daugherty, Richard A (2008), Geography into the Twenty-First Century, Translated by Hasan Lahooti, Mashhad: Publication of Astan Ghods Razavi. [In Persian].
 34. Salehi-e Amiri, Seyyed Reza (2006), Ethnic Conflicts Managment in Iran, Tehran: Center for Strategic Research. [In Persian].
 35. Shaffer, Brenda (2002), Borders and Brethren: Iran and the Challenge of Azerbaijani Identity, Cambridge: MIT Press.
 36. Shakui, Hossein (2003), New Thoughts in Philosophy of Geography, Vol 2 (Environmental Philosophies and Geographical Schools), Tehran: Gitashenasi Publication. [In Persian].
 37. Tahami, Sayed Mojtaba (2005), National Security: Defense and Security Policies (Yol 1), Tehran: AJA Publication[In Persian].
 38. Shakui, Hossein (1996), New Thoughts in Philosophy of Geography, Vol 1, Tehran: Gitashenasi Publication. [In Persian].
 39. Jordan-Bychkov, Terry G. & Rowntree, Lester (2001), Human Mosaic: A Thematic Introduction to Cultural Geography, Translated by Mohammad Soleimani & Simin Tavallaei, Tehran: Institute of Culture, Art and Communication. [In Persian].