مفهوم سازی مناطق مرزی و تبیین پارامترهای شکل دهنده آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحولات و پیشرفت‌های صورت گرفته در طی دهه‌های اخیر روند وابستگی و پیوند روز افزون کشورها را به یکدیگر فراهم آورده است و در این بین مناطق مرزی را به کانون توجه مطالعات تبدیل کرده است. مطالعات مرزی در دوره حاضر بیشتر روی توسعه مناطق مرزی، سطح کنش‌ها، نفوذپذیری مرزها، ساکنین مرزی و غیره همه به نوعی بر برجسته‌تر شدن مطالعه مناطق مرزی تأکیدکرده‌اند.بررسی مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشانگر وجود نوعی ابهام و عدم مفهوم‌سازی درست از منطقه مرزی است. از سوی دیگر، در زمینه وسعت و پهنه‌سازی منطقه‌ای که به عنوان منطقه مرزی در نظر گرفته شود، کاری صورت نگرفته است. تحقیق حاضر با هدف مفهوم‌سازی و تبیین مولفه‌های شکل دهنده منطقه مرزی با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و پرسش‌نامه‌‌ای به انجام رسیده است.نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان‌دهنده آن است که مفهوم منطقه مرزی فضای جغرافیایی بلافصل خطوط مرزی با وسعت‌های متفاوت که تحت تأثیر مستقیم مرزها قرار می‌گیرند، می‌باشد. برای تفسیر از تحلیل محتوا و تحلیل سلسله مراتبی (ANP)، استفاده شده است. نتایج اولویت بندی نیز نشان می دهد که دارا بودن پیوند طبیعی با فراسوی مرز، سرمایه گذاری پایین در منطقه (به دلایل امنیتی و غیره)، دارا بودن پیوند قومیتی با فراسوی مرز، تأثیرپذیری از سیاست ارتباطی نسبت به کشور هم مرز، دارای پیوندهای تاریخی با فراسوی مرز، آمیختگی زندگی بازیگران با مرز ، منطقه‌ای با وسعت توافق شده و در آخر قرارگیری در خط مقدم حمله و جنگ، موثر مولفه‌های شکل‌‌دهی منطقه مرزی انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualize border regions and explain their shaping parameters

نویسندگان [English]

 • Mohsen Janparvar 1
 • Darya Mazandarani 2
 • Elham Ghabasefidi 2
 • Farid Abasi 2
1 Geography department, Faculty of Literature of Dr Shariati, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Geography of Department
چکیده [English]

Investigating the studies in this area shows some ambiguity and lack of proper conceptualization of the border region. On the other hand, there has been no work on the extent and zoning of the border area that can be considered. Accordingly, the present study, using descriptive and analytical method, using library data and questionnaires, while conceptualizing the border area, tries to identify the parameters that form the border area. The results of the present study indicate that the concept of border area is the immediate geographical space of border lines with different extents that are directly affected by the boundaries. Content analysis and hierarchical analysis (AHP) have been used for interpretation. Prioritization results also show that having a natural link with the border, low investment in the region (for security reasons, etc.), having a ethnic link with the border, the impact of communication policy on the countries border has historical links beyond the border, the actors' life mix with the border, a vastly agreed-upon area, and finally the front line of attack and war, were selected the most effective parameters to shape the border region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Border
 • Border Area
 • Border Parameters. Geographical Space
 • Hierarchical Analysis (ANP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399
 • تاریخ دریافت: 15 فروردین 1399
 • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 17 تیر 1399