تحلیل ژئوپلیتیکی ناکامی اخوان‌المسملین در مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اخوان‌المسلمین نام یک جنبش سیاسی - اجتماعی است که در سال 1928 م. توسط حسن‌البناء در مصر ایجاد شد. اخوان­المسلمین از بدو تأسیس به پیروی از آموزه‌های حسن‌البنا، به دنبال برقراری حکومت اسلامی در مصر است. این جنبش پس از سال‌ها مبارزه، با وجود موفقیت نسبی که در سال‌های دهه 1980 م. بدست آورد و توانست به پارلمان مصر راه یابد، نتوانست به هدف خود دست یابد. اخوان در دوران حکومت حسنی مبارک نحوه شرکت درانتخابات پارلمانی را مشی سیاسی خود قرار داد و پس از مدتی به قیام مردم مصر علیه حسنی مبارک در آغاز سال 2011م. پیوست. انقلاب مصر( 2011م. ) فرصت مناسبی بود تا اخوان به هدف خود برسد، اما در سال 2013م. شکست خورد. این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که عوامل شکست اخوان‌المسملین در مصر چه بود؟ و در این راستا با استفاده از مناقشه ساختار -کارگزار این فرضیه را مطرح کرده است که مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، عملکرد نامناسب جماعت اخوان و گروه‌های سیاسی به ‌علاوه دخالت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای موجب شکست اخوان‌المسلمین در سال 2013م. گردید.
یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که در سه مقیاس محلی، ملی و منطقه­ای وجود احزاب رقیب، فقدان رهبری معنوی، ناکارآمدی قانون اساسی، ناتوانی دولت در تحقق وعده‌های خود به مردم ، اتحاد مخالفان علیه اخوان، دشمنی ارتش با انقلابیون، مخالفت الازهر و دستگاه قضائی مصر با انقلاب و دخالت قدرت‌های خارجی در زمره عوامل ژئوپلیتیکی بودند که اخوان‌المسلمین‌ را در مصر به چالش کشیدند. لذا می‌توان گفت که اخوان با وجود سال‌ها مبارزه در مصر، به واسطه چالش با احزاب رقیب محلی، نظام حاکم بر مصر و دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای، شایستگی خود را برای ایجاد یک حکومت مدنی در مصر، که تضمین‌کننده منافع اکثریت باشد را از دست داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Analysis of the Muslim Brotherhood Failure in Egypt

نویسندگان [English]

 • Javad Etaat 1
 • Hasan Karimi 2
1 Associate Professor of Political Science, Shahid Beheshti University of Tehran
2 PhD in Political Geography, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract     
Introduction
The Muslim Brotherhood is the name of a political-social movement established in 1928 by Hassan al-Blaana in Egypt. Despite the fact that the Muslim Brotherhood is an Egyptian organization, it has global incentives and seeks to create a single, global organization under its own management. To this end, the members of this party in the late 1930s began to engage with Islamist enthusiasts in the Arab world. The Muslim Brotherhood, while communicating with Muslim and non-Muslim countries, has begun to establish branches in these countries. The Muslim Brotherhood is strongly opposed to secularism and secular nationalism and seeks to establish an Islamic state in Egypt, and ultimately in the Muslim world. This study, using a descriptive-analytical method with data collected from written sources and the Internet, seeks to find the possible reasons for the failure of the Muslim Brotherhood in Egypt. It can be said that the failure of the Muslim Brotherhood was due to its incompatibility with the political and social environment of Egypt on the one hand and the interference of external factors on the other. The findings of this study indicate that the constitutional trap, the lack of charismatic leadership, managerial weakness, the poor economic conditions in Egypt, the challenge with other parties, the tension with the army, the conflict with al-Azhar and the interference of foreign powers were among the factors that led the failure of the Muslim Brotherhood in Egypt. According to Islam promoted by the Muslim Brotherhood, politics means absolute politics in the real sense of the word, that is, attention to the internal and external affairs of the nation without relying on any particular party. The Brotherhood is an invitation to return because it calls on Muslims to return to Islam and the Qur'an. It follows a traditionalistic approach because it requires itself to practice a pure tradition. It is, in fact, a Sufi reality and political institution because it calls for the reform of the government from inside and the revision of the relation of the Islamic nation with other nations of the world. Ultimately, it has social insight. The Muslim Brotherhood sought to establish an Islamic state in Egypt. But a look at the fundamental slogans of this movement on the one hand, and the political and social atmosphere of Egypt, on the other hand, suggests that it is difficult to establish a fit between them. The Egyptian revolution (2011) was the golden opportunity that the Muslim Brotherhood had been looking for years to make clear and put into action their intentions.
 
Methodology
The main method of empirical sciences, including geography, is the deductive method. The deductive method or deductive reasoning reveals the scientific principles through the process of reasoning, and thus it is a logical method. In fact, logical reasoning supports and reinforces empirical ideas and impressions and synthesizes them by forming a thesis and antithesis. In this method, the methods of creating a rule that is the basis of its validity are examined.
 
Results and discussion
Egypt located in North Africa is one of the most important countries in the Islamic world due to the presence in al-Azhar University. The domination of the Egyptian government over al-Azhar on the one hand and the lack of financial independence, on the other hand, made this discursive center unable to function well. This situation aggravated by the fall of the Ottoman caliphate in 1918 led to the formation of the Muslim Brotherhood (1928). The Brotherhood originated in the city of Ismailia. Later, it became an overarching ideology in Egypt and was ultimately reflected on a transnational scale. After the revolution of 2011, the Muslim Brotherhood succeeded in taking control of the government in Egypt. But a set of factors led the party to fall in 2013. The factors affecting the fall of the Muslim Brotherhood were the constitutional trap, the lack of charismatic leadership, managerial weakness, the disastrous situation of Egypt, the inability of the government to fulfill its promises to the people, lack of interaction with other parties, tension with the army, disagreement with al-Azhar, and the opposition of the regional and international powers.
 
Conclusion
The Muslim Brotherhood was the product of the political and social conditions of Egypt and the entire Muslim world after the fall of the Ottoman caliphate. The Muslim Brotherhood officially started its political activities in 1939 due to the Second World War and the protests by the people about the British presence in Egypt. With the rise of Abdel Nasser in 1952, the Brotherhood was allowed to do political activities. But the Brotherhood's attempts to Islamicize the Egyptian society caused friction between the Brotherhood and Nasser, and many of them went to jail. During the Sadat era, many members of the Brotherhood were released from prison and began to take political actions, but the Camp David Peace Treaty caused a disagreement between the Brotherhood and Anwar Sadat, which caused Anwar Sadat to imprison many of them. When Mubarak came into power in the 1980s, the Muslim Brotherhood resumed their political activities due to the open political atmosphere at that time. However, the proximity of Mubarak to Israel created tension in the relationship between the Brotherhood and Mubarak. The September 11 incident led to the reopening of political space in Egypt. The Brotherhood took advantage of this opportunity and won over 80 seats in the 2005 parliamentary elections, an issue that was of concern to Mubarak. The 2011 revolution led Mubarak to collapse from power. The Muslim Brotherhood managed to take power but fell within a year. Among the factor leading to the failure of the Brotherhood, one can mention the constitutional trap, the lack of strong leadership, the chaotic situation in Egypt, the consensus of other parties against the Brotherhood, the opposition to al-Azhar, and the negative regional and global reactions. So the Brotherhood, after years of struggle, questioned its competency for establishing an Islamic and democratic government in Egypt due to its poor performance

کلیدواژه‌ها [English]

 • Muslim Brotherhood
 • Revolution
 • Egypt
 • Islamic Government
 • Defeat
 1. Abraham Mohammad. (2006). Muslim Brotherhood of Egypt, Tehran, Andesh-Sazan Noor. [In Persian]
 2. Ahmadi Tabataba'I, S. M.R; Piroozfar, M. (2018). “Modern Political Islam in Turkey: Case Study of Najm al-Din Erbakan Political Thoughts”, Quarterly Journal of Policy, Vol. 48, No. 2.
 3. Ahmadi, H (2011).The Evolution of Islamic Movements,Tehran, Imam Sadiq University. [In Persian]
 4. Ahmadian, H. (2012).Egypt's Transition from the Authoritarian Regime; Factors and Grounds, Quarterly of Palestinian Studies, No. 13.
 5. Adabi, M.J. (2009).Islamophobia, Fundamentalism, and Terrorism, Proceedings of the 8. Al-Hosseini, Isaac Musa. (1996). Muslim Brotherhood, Translated by H. Khosroshahi,Tehran, Etelaat Publisher. [In Persian]
 6. Al-Banna, H. (2011). “Awakening message”,Translated by Mustafa Arbabi, Tehran: Ehsan. [In Persian]
 7. Al-Hosseini, E. M. (1996).Muslim Brotherhood, Translated by Hadi Khosroshahi, Tehran: Etelaat. [In Persian]
 8. Al-Jandi, A. (2010). “Imam Hassan al-Belna, Shahid and the Harbinger of Awakening”, Translated by M. Arbabi, Tehran: Ehsan.Conference on Islamic World, Victim of Terrorism, 1 Vol., PP. 120-115. [In Persian]
 9. Al Arkoubi, Kh. (2008). "Spiritual leadership and identity in Moroccan business: an ethnographic study of YNNA holding", New Mexico State university, A dissertation submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Business Administration Specialization in Human Resources Management.
 10. Barkezhi, Abed Hasan. (2001). Jamaat-e-Islami Pakistan, Tehran: Ehsan. [In Persian]
 11. Bonyar, L. (2009). the Muslim Brotherhood of Egypt, Translated by Ali Farahi, Tehran: Institute for Islamic History. [In Persian]
 12. Behjati Ardakani, H. (2015). Factors Affecting the Failure of the Muslim Brotherhood in Egypt, Master's Thesis in Political Science, Payame Noor University, Tehran.
 13. Browers, M. (2009). Political Ideology in the Arab World, Cambridge University Press.
 14. Brusse, W; Schoonenboon, J (2006)."Islamic Activism and Democratiz- ation," ISIM Review, No.18.p.8.
 15. Dara, J; Khaki, M (2018). "Analyzing of ISIS geopolitical practices Based on the Wallerstein-Taylor conceptual model, Geopolitics Quarterly, Vol. 14, No.3.pp.190-219.
 16. Dekmejian, H. (1987). Contemporary Islamic Movements in the Arab World, Translated by H. Ahmadi,Tehran: Keyhan . [In Persian]
 17. Deylami Saleh, B. (2005). Challenges of Democracy in the Middle East, Middle East Studies Quarterly, No.1 P. 12.
 18. Domanloo et al., (2014). “Democracy or Authoritarianism: The Political Failure of the Muslim Brotherhood”, Political Studies of the Islamic World, Vol. 4, No. 1.
 19. Elizabeth, I; Annet, R. (2012). “Präsidentschaftswahlen in Egyptian: Chancen und Herausforderungen for Mohammed Mursi”. GiGA Focus, Nummer 6.
 20. ElMaddex, R (2006), “The Constitutions of the World”, Translated by Seyyed Moqadad Torabi, Tehran: Share Danesh Publication. [In Persian]
 21. Eslami, S. H. (1994).Abu Alla Mawdadi, Armed and Fighter, Kayhan Andisheh Journal, No. 54, P. 23.
 22. Esposito, J; Wall, J. (2010). Contemporary Islamic Movements,  Translated by Ahmadvand,Tehran: Ney Publisher.[In Persian]
 23. Ebrahimi, N. A. (2016). Neo-Socialization and Globalization of Middle East Security, Strategic Studies Research Center, Tehran. [In Persian]
 24. El.Sherif, A (2015). “The Egyptian Muslim brotherhoods failures”, https://carnegieendo wment.org/files/muslim_brotherhood_failures.pdf.
 25. Enayat, H. (2002). A Survey of Arab Political Thought,Tehran: Kharazmi. [In Persian]
 26. Enayat, H. (1984). Political Thoughts in Contemporary Islam, Translated By Khoramshahi,Tehran: Kharazmi. [In Persian]
 27. Etaat, J; Dabiri, A.A. (2016). "Investigating the Spatial Dimensions of Terrorism", Geopolitics Quarterly, Vol. 12, No. 2. 8.
 28. Fallahzadeh, A. (2007). Arab Republic of Egypt, Tehran: Contemporary Abrar. [In Persian]
 29. Feirahi, D. (2014).The Constitutional Trap Caught All, Iranian Diplomacy Site.
 30. Feirahi, D; Askari Sadr, A. (2018). “The Causes of the Failure of the Muslim Brotherhood of Egypt after Mubarak's Overthrow”, Political Science, Vol. 21, No. 82.
 31. Gilles, K. (1996). Prophet and Pharaoh, Translated by Hamid Ahmadi, Tehran: Etelaat. [In Persian]
 32. Golshan Pajouh, M.R. (2009). Middle East,Tehran: Abrar Moaser Institute. [In Persian]
 33. Hamidi, S; Zanganeh, P. (2017). “Comparing the Impact of Intellectual-Organizational Thinking on the Activities of Hezbollah in Lebanon and the Muslim Brotherhood of Egypt", Political Science Quarterly, Vol. 13, No. 2.
 34. Hafeznia, M.R. (2011).Geopolitical Principles and Concepts,  Tehran:Astan Quds Razavi. [In Persian]
 35. Harati, M. J; Zafari, M. (2013). The Difference in the Role and Position of the Army in the Process in of the Islamic Revolution of Iran and the Developments in Egypt in 2011, Journal of Islamic Revolution, Vol. 2, No. 4.
 36. Hedges, M;Cafiero, G. (2017). “The GCC and the Muslim Brotherhood: What does the future hold?” The Middle East Policy. Vol 24. No 1. pp. 129-153.
 37. Jaber, R. (1996). Government in the Thought of Hasan al-Banna, Translated by M. J. Hojati Kermani,Tehran: Etelaat Publisher . [In Persian]
 38. Jaber, R. (2001). Muslim Brotherhood, Translated by M. Arbabi, Taybad: Sunnah. [In Persian]
 39. Jafari valadani, A; Tavalaie, M.M. (2014). “Recognizing the Reasons for the fall of the Muslim Brotherhood After a Year of Governance, Journal of Political Research in the Islamic World, No. 13.
 40. Karimi, H. (2018). Geopolitics, Islamic Fundamentalism, and Radicalism,Tehran: Razenahan Publisher. [In Persian]
 41. Khameyar, A. (2011). Iran and Muslim Brotherhood: Convergence and Divergence Factors, Tehran:Andishesazan Noor. [In Persian]
 42. Kaviani Rad,M: et al. (2017). "Explaining the Territorial Spread of Fundamentalist Organizations in Weak Governments (Case Study: ISIS in Egypt)", Geopolitics Quarterly, Vol. 14, No.1.46.
 43. Khodaevandi, A. A. (2016). Examining the Causes of the Failure of the Egyptian Brotherhood-Muslim Movement in Creating a Post-Mubarak Political System in 2012, Master’s Thesis in Political Science, Razi University of Kermanshah.
 44. Khanipur, L. (2014). The Reasons behind the Failure of the Muslim Brotherhood Government in Egypt, Master’s Thesis in Political Science, Gilan University.
 45. Kurdi, J. (1990). The Muslim Brotherhood and democracy, conference Transformed to confrontation, Liwa al-Islam.
 46. Mac Gregory, A. (2010). Islamic Movements in the Horn of Africa, the Jamestown Foundation.
 47. Mahmoudian, M. (2012). Muslim Brotherhood and Future of the Egyptian Foreign Policy, Quarterly Journal of Strategic Studies, Vol. 15, P. 1.
 48. Mohammad. et al., (2011). “The Muslim Brotherhood of Egypt”, Tehran: Andhishe Sazan Noor.
 49. Morad pour Dehnavi, A.H. (2017). A Study of the Socio-Political Factors of the Inadequacy of Islamic Awakening in Egypt and the Strategies of the Islamic Republic of Iran to Confront it, Ph.D. Dissertation in Political Science, University of Bagher al-Ulum (AS).
 50. Moradi, V. (2012). "The Pattern of Political Behavior of the Brotherhood after the January 25 Revolution in Islamic Awakening: Iranian and Western Observations, Edited by Asghar Eftekhari, Imam Jafar Sadegh University Press.
 51. Masoudnia, H; Saeedi Hizani, N. (2012). Investigating the Factors Behind the Fall of Hosni Mubarak's Regime and the Perspective of the Developments in Egypt, Bi-Quarterly of Political Science, Vol. 8, No. 1, PP. 163-194.
 52. Masoudnia, H; Foroughi, A; Chalmqani, M. (2012). "Turkey and the Syrian Crisis, From Mediation to Support of the Opposition", Quarterly of Political Studies in the Islamic World, No. 4
 53. Mustafa, H. (2006).Road to al-Qaeda,Tehran: Azadmehr.[In Persian]
 54. Malaekeh, S.H; Hosseini, S.M. (2016). The Causes of Brotherhood Failure in Establishing a Stable Government in Egypt, Journal of Political and International Studies, No. 26.
 55. Michel, R.(2010).The History of the Muslim Brotherhood from the Beginning to Today, Translated by Sayyed Hadi Khosroshahi,Tehran: Center for Diplomacy Documentation and History. [In Persian]
 56. Michel, R. (1996).The Society of Muslim Brothers, Oxford University Press, Oxford.
 57. Nadavi, A.H. (2000). A Talk to the Muslim Brotherhood, Translated by Z. Waisi, Tehran: Ehsan.[In Persian]  
 58. Nabavi, S.A.A. (2005). "Political Islam in Egypt: Transition to Political Minimalism", Middle East Studies Quarterly, No. 41.
 59. Niakoui, A; Sabouri, Z. (2011)."Different Political Parties and Cultures in Egypt", Quarterly Journal of International Relations Research, Vol. I, N. 207-235.
 60. Poursaaeed, F.(2011). Comparing the Islamic Revolution of Iran and the Egyptian Revolution, Strategic Studies Research Center, Vol. 4, No. 52.
 61. Rahimi Roshan, H; Hejazi, S. M. K.(2014). A Comparative Study of the Rise and fall of Mossadegh and Morsi in the Egyptian Revolution and the National Iranian Oil Movement, Journal of the Islamic Revolution Research Journal, Vol. 3, No. 12.
 62. Rajabi, Z. (2015).The Factors behind the Failure of the Islamist Government of Mohamed Morsi in the Arabic Republic of Egypt from June 30, 2012, to June 3, 2013, Master's Thesis in Political Science, Qazvin Imam Khomeini International University.
 63. Rashnoo, N.A (2013). "Geopolitical approaches and interests in developments in the Middle East and North Africa", Geopolitics Quarterly, Vol. 9, No.1.pp.127 – 165.
 64. Roberts, D. (2014). “Qatar and the Muslim Brotherhood: Pragmatism or
 65. Preference? "Journal of Middle East Policy. Vol. 21. No3.pp 84-94.
 66. Safavi, S. H; Nabavi, S. M (2016). "Turkey's behavior towards Syrian developments in the light of strategic depth doctrine", Defense Policy Quarterly, Twenty-Fourth Year, No. 94.
 67. Sajedi, A; Ranjbar, R (2015). “The Role and Position of the Egyptian Military Forces in the Developments of the July 2011 Revolution”, Quarterly Journal of Policy , Vol. 5, No. 1.
 68. Sani, M. (2015). A Look at the Most Important Takfiri Groups (Callers of Terror), Journal of Ummah Vaheda (The World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought), No. 1, P. 76.
 69. Sardarnia, Kh.A. (2010). Political-Economic Challenges and Political Liberalization in the Arab Middle East, Middle East Studies Quarterly, Vol. 17, No. 2.
 70. Soltani Fard, M. H.(2007). Origins and History of Principle in Egypt, Office of Political and International Studies, Tehran.
 71. Samiei Esfahani, A.R; Dehghan, H. (2014). the Failure of the Muslim Brotherhood Government after the Egyptian Revolution of 2011 (A Sociological Approach), Bi-Quarterly of the Political Sociology of the Islamic World, Vol. 2, No. 2.
 72. Sayyed Qutab. (1999). Ma'alim Fi-al-Tiraq, Translated by Mahmoud Mahmoud,Tehran: Ehsan. [In Persian]
 73. Salehi, S. J;. et al. (2012). The New Middle Class and the Political Challenges of the Egyptian Government from the 1980s to the End of 2011, Studies of the Islamic World, Vol. 1, No. 1.
 74. Tohidfam, M; Hosseinian Amiri, M. (2009). “Integrating Action and Structure in the Thoughts of Giddens, Bourdieu, and Habermas and Its Impact on New Sociology”, Journal of Political Science, Vol. 4, No. 2.
 75. Tavakoli, Y. (1994). Islamism in Egypt: A Study on the Thought and Performance of the al-Jama'a al-Islamiyya in Egypt, Tehran: Hadith Publisher. [In Persian]
 76. Taylor, P; Flint, C. (2018). Political Geography: World Economy, Nation-State and Locality, Rutledge, London.
 77. Yegin, M (2016). “Turkey’s reaction to the coup in Egypt in comparison with the US and Israel”, Journal of Balkan and6 Near Eastern Studies Volume 18, Issue 4.
 78. Zanganeh, S; Karimi, H. (2017). the History of Jihadist Groups in Iraqi Kurdistan, Foreign Policy Quarterly, Vol. 31, No. 2.
 79. Zarqhani, H; Ahmadi, I. (2017). "Shiite-Phobia as a 'Western-Arab' Discourse-Based Territory Building in Geopolitical Crises in the Middle East (Case Study of Syrian Crisis)", Geopolitics Quarterly, Vo. 13, No. 1.35.
 80. Zollner, B. (2009). “The Moslem Brotherhood, Hasan al Hudaybi and Ideology”, London: Rutledge.
 81. Wendy, A. B; Schoonenboon, J. (2006).Islamic Activism and Democratization, ISIM Review, No.18, P. 8.
 82. Wright, R. (2008). Dreams and shadows: the future of the Middle East, penguin press