نقش نظریه هاوس هوفر در آلمان نازی (پیامد‌های آن بر امنیت ملی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران.دانشکده جغرافیا

2 جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

3 استاد دانشگاه بهشتی، گروه علوم انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع سوخت عظیم ، همواره مورد توجه اندیشه و قدرت جهانی بوده است. یک نمونه کشور آلمان نازی بود که ملاحظات جغرافیایی خاصی برای منطقه داشت. این مطالعه به دنبال پاسخ به این سؤال است که: «چگونه تغییر نقش ژئوپلیتیک آلمان از عقاید هاوس‌هوفر به هیتلر بر سرنوشت ایران در زمان سلطنت رضا شاه تأثیر گذاشت؟»؛ ما توضیح خواهیم داد که چه اتفاقی افتاده و چرا اتفاق افتاده است. این تحقیق از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. در این مقاله، تلاش شد تا از مدل‌های گرافیکی برای درک بهتر مفاهیم استفاده شود. نتایج حاکی از آن است که ایده های آلمان نازی برای فتح جهان در زمان آدولف هیتلر و رودولف هس با ایده های هاوس‌هوفر بسیار متفاوت بود. در جنگ جهانی دوم، نظریه هاوس‌هوفر با دیدگاه های هیتلر جایگزین شد. این تغییر تأثیر مستقیمی بر استراتژی ایران داشت. رضا شاه در این دوره یک استراتژی بی‌طرفی اتخاذ کرد که سرانجام به شکست و اشغال نظامی ایران منجر شد. بنابراین، وقتی استراتژی آلمان نازی از هاس‌هوفر به سمت هیتلر تغییر یافت، رضا شاه نیز باید رویکرد خود را تغییر می‌داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Haushofer's theory in Nazi Germany (its impact on Iran's national security)

نویسندگان [English]

 • Qiuomars Yazdanpanah Dero 1
 • Reza dolati 2
 • alireza mehrabi 3
1 استادیار
2 Political Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Professor of Beheshti University, Department of Humanities, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Middle East and North Africa have always been of great interest to global thought and power due to their strategic location and huge fuel resources. One instance was Nazi Germany, which had specific geographical considerations for the region. This study seeks to answer the question: "How did the change in the role of German geopolitics from Haushofer's Ideas to Hitler's affect the fate of Iran during Reza Shah's reign?"; We will explain what happened, and why it happened. This research is descriptive-analysis in terms of its nature and method. In this article, an attempt was made to use graphical models to better understand concepts. The results indicate that Nazi Germany's ideas for conquering the world under Adolf Hitler and Rudolf Hess were very different from those of Haushofer. In World War II, Haushofer’s theory was replaced by Hitler's viewpoints. This change had a direct impact on Iran's strategy; Reza Shah adopted a neutral strategy during this period, which eventually led to defeat and military occupation of Iran. Thus, when Nazi Germany's strategy shifted from Haushofer’s to Hitler’s, Reza Shah should have changed his approach too.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Haushofer
 • Nazi Germany
 • Iran
 • Middle East
 • Second World War

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399
 • تاریخ دریافت: 30 فروردین 1399
 • تاریخ بازنگری: 11 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 30 مرداد 1399