دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، دی 1400، صفحه 1-352 
The Role of Indonesian and Egyptians’ NGOs in Democratisation

صفحه 289-306

Mansoureh Ebrahimi؛ Mukhamad Shokheh؛ Kamaruzaman Yusoff