ژئوپولیتیک ورزش و دیپلماسی مناسبات همسایگان در جام جهانی 2022 قطر (مطالعه‌ی موردی: ایران و کشورهای عرب خلیج فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

2 گروه آموزشی جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 عضو هیات علمی گروه جغرافیای سیاسی ، دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

اهمیت مناسبات و روابط همسایگان در ژئوپلیتیک، از جمله مباحث مهم و انکارناپذیر است. در این میان، ورزش که امروزه یکی از موضوعات موثر در قدرت، رقابت و همگرایی در مقیاس ملی و فراملی است، در مناسبات همسایگان نقش ایفا می‌کند. منطقه‌ی خلیج فارس، به دلیل برخورداری از منابع انرژی و جایگاه استراتژیک، به عنوان یکی از مهمترین فضاهای جغرافیایی دنیا محسوب می‌شود. تنش میان کشورهای این منطقه و به‌ویژه میان ایران و شماری از کشورهای عرب خلیج فارس، افزایش یافته است. اغلب این تنش‌ها در رفابت‌های ورزشی نیز متجلی گشته است. از این رو، جلوه‌گر شدن رقابت‌های جغرافیایی-سیاسی در بافت ورزشی را می‌توان تحت عنوان ژئوپولیتیک ورزش مطالعه کرد. مقاله‌ی حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین ابعاد قدرت در ورزش و سیاست از نقطه نظر ژئوپولیتیک ورزش در منطقه‌ی خلیج فارس پرداخته و رقابت‌های ژئوپولیتیک در ورزش و تعامل آن در عرصه‌ی ورش را بررسی کرده است. نتایج تحقیق، نشان می‌دهد که رقابت‌های ورزشی می‌تواند عرصه‌ای از همگرایی و همکاری باشد و نیز در برخی موارد، می‌تواند باعث افزایش و تقویت تنش و رقابت گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Geopolitics of Sport and Diplomacy of Neighborhood Relations in the 2022 World Cup in Qatar (Case study: Iran and the Persian Gulf Arab States)

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Taghi Raeissadat 1
 • Afshin Mottaghi 2
 • Seyed Nasrollah Sajjadi 3
 • Hossein Rabiei 4
1 Political geography Ph.D Student at Kharazmi university
2 Department Of Political Geography, Faculty Of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of political Geography, Faculty of Geographical sciences. Kharazmi University, Teharn, Iran
چکیده [English]

The significance of neighborhood relations in geopolitics cannot be over-emphasized. As a space for neighborhood relations, sport is one of the most effective issues in power, competition, and convergence on national and transnational scales. International competitive sports are useful for remembering people to compare themselves with the other nation’s achievements and capabilities. Meanwhile, the Persian Gulf is the most significant region in the world due to its energy resources and strategic position. Tensions between the regional states have increased, especially between Iran and some Arab states. Most of these tensions have appeared in sport and athletic competitions. Therefore, the emergence of political-geographical rivalry in sports contests can be studied as the geopolitics of sport. This descriptive-analytic paper explained the power aspects in sport and politics from the point of the geopolitics of sport in the Persian Gulf region and studied geopolitical competitions in the region and its interaction in the sporting arena. The results of the research indicate that sports contests can bring sphere of convergence and cooperation and in some cases can provide the increasing and strengthen of tension and competition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sport
 • Geopolitics
 • Persian Gulf
 • Competition
 • Convergence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399
 • تاریخ دریافت: 23 مرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 27 مهر 1399
 • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1399