تبیین پارادایم‌های‌‌‌ رئالیسم و لیبرالیسم در مناسبات هیدروپلیتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

مسائل روزافزون هیدروپلیتیکی به یکی از مسائل راهبردی در روابط ‌بین‌الملل تبدیل شده‌اند. درخصوص آب‌های فرامرزی، این مسائل به‌طور مستقیم تحت تأثیر مناسبات سیاسی و امنیتی بین دولت‌ها قرار می‌‌گیرند که می‌توانند راهبردهای سیاستی و امنیتی دولت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. در طول تاریخ، پارادایم‌های متفاوتی نسبت به مقوله مراودات هیدروپلیتیکی وجود داشته است که واکاوی آن‌ها از اهمیت بسزائی برخوردار است زیرا نمایان‌گر آن است که سیاست‌ها و راهبردهای اتخاذ شده در مناسبات هیدروپلیتیکی ریشه در چه نگرشی دارند، دارای چه نواقصی هستند و چگونه می‌توانند بهبود یابند. این مقاله، با ماهیت بنیادی-نظری و روش توصیفی-تحلیلی به تبیین بازتاب پارادایم‌های رئالیسم و لیبرالیسم و نظریات آن‌ها در مناسبات هیدروپلیتیکی می‌پردازد. نتایج مطالعات نشان می‌دهد به‌ دلیل وجود رابطه درهم‌تنیده‌ «سیاست، امنیت، هویت و آب»، تحلیل مناسبات هیدروپلیتیکی نیازمند فراپارادایمی اندیشیدن است زیرا هر پارادایم، تنها از زاویه‌ای خاص به این مناسبات می‌نگرد و انتخاب هر رویکرد می‌تواند تأثیر جدی بر نحوه تحلیل روابط و تبیین راهبردهای کشورها در مواجهه با مسائل هیدروپلیتیکی در نظام بین‌الملل داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Realism and Liberalism Paradigms in Hydropolitical Interactions

نویسندگان [English]

  • Hojjat Mianabadi 1
  • Seyedeh Zahra Ghoreishi 2
1 Assistant Professor, Department of Water Engineering and Management, Tarbiat Modares University
2 Department of Irrigation & Reclamation Engineering, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Increasing hydropolitical challenges becomes one of the key strategic issues for international relations. These issues in transboundary waters are directly affected by the political, social, and security relationships of governments, which can affect mid and long-term states' strategies. There have been various paradigms throughout history with regard to hydropolitical interactions, which are so important to be understood. Because it shows what are the deficiencies of policies and strategies and how can they improve. The purpose of this study is to explain reflections of the Realism and the Liberalism paradigms and their theories in hydrolpolitical interactions by a theoretical-fundamental methodology. The results show that due to complex relationships among "water, politics, security and identity", analyzing hydropolitical interactions requires learning to think across paradigms, or perhaps beyond paradigms. Each paradigm offers a specific view of conflictive and or cooperative relations on shared water resources in transboundary river basins so choosing each of them will give a specific strategy for a riparian country in transboundary water management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Conflict and Cooperation
  • tragedy of commons
  • Water War
  • Interdependency
  • Water Institution

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 14 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 30 مرداد 1399