دوره و شماره: دوره 18، شماره 65، فروردین 1401، صفحه 1-314 
تحلیل ژئوپلیتیک انتقادی از منظر رئالیسم انتقادی

صفحه 1-43

آیدین ترکمه؛ محمد رضا حافظ‌نیا؛ ابراهیم رومینا؛ زهرا احمدی پور


بررسی و تحلیل جایگاه توانمندی نظامی در قدرت نرم کشورها

صفحه 44-71

سید جواد موسوی زارع؛ سید هادی زرقانی؛ مصطفی امیرفخریان


مکان و فضا: خوانشی انتقادی

صفحه 72-114

رسول افضلی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ عظیم زمانی