مکان و فضا: خوانشی انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه جغرافیای سیاسی- دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران.دانشکده جغرافیا

چکیده

چکیده
این پژوهش با رویکردی بنیادی و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی انجام پذیرفته است تا حوزۀ کاربردی مقوله‌های فضا و مکان را در ارتباط با خاستگاه‌ فلسفی آن‌ها مورد مداقه و واکاوی قرار دهد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، علاوه بر دیدگاه‌ سنتی(پوزیتیویسم)، سه مکتب- پدیدارشناسی، مارکسیسم و پُست‌مدرن- مهم‌ترین تأثیر و بیشترین حجم مفاهیم را دربارۀ دو مقولۀ فضا و مکان دارند. در این میان، رویکرد مارکسیستی، روابط‌ اجتماعی، حوزه‌های مصرف و تولید سرمایه‌داری و تناقضات این نظام را در فضا مد نظر قرار می‌دهد. مکتب پُست‌مدرن بیشتر به روابط سلطه و قدرت در فضاهای بخش‌بندی شده اشاره دارد؛ و مکتب پدیدارشناسی بیشتر به مفهوم تجربه‌زیستی در مکان توجه دارد وفضامندی در این‌جا اهمیت ثانویه می‌یابد . همچنین، مکاتب سه‌گانه، از دیدگاه دکارتی دربارۀ فضا و مکان- به‌عنوان مقوله‌ای مطلق، فاصله می‌گیرند و به‌سوی فضا به‌ مثابه فرایند و حوزۀ روابط و مکان به ‌مثابه تجربۀ‌ زیسته می‌روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

space and place: Critical reading

نویسندگان [English]

 • rasoul afzali 1
 • Marjan Badiee Azandehie 2
 • Qiuomars Yazdanpanah Dero 3
 • azim zamani
1 University of Tehran, Faculty of Geography, Department of Political Geography
2 Department of Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran
3 University of Tehran, Faculty of Geography, Department of Political Geography
چکیده [English]

Abstract
Using a descriptive-analytic approach, this research seeks to study and analyze the applied domain of the categories of space and place in relation to their philosophical origins. The results show that, in addition to the traditional view, the three schools of phenomenology, Marxism, and post modern have the most significant impact and are the largest volume of concepts regarding the two categories of space and place. In the meantime, the Marxist approach, social relations, domains of the consumption and production of capitalism, and the paradoxical relations of this system consider into space. The postmodern school focuses more on the relationships of domination and power in parceled spaces; and the phenomenological school notices more on the concept of lived experience in place. Also, triple schools get away from the Descartes view about the space and place as absolute categories and move toward space as process and the field of the relation and place as lived experience.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Place
 • Space
 • Phenomenology
 • Marxism
 • POST MODERN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399
 • تاریخ دریافت: 07 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 08 شهریور 1399
 • تاریخ پذیرش: 08 مهر 1399