گامی به‌سوی الگوی نظری نظم پراکنشی- شاخه‌ای در سیاست بین الملل نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سیستم بین‌الملل، به‌عنوان یک سیستم چند پیکری، در فاز گذار از سیستم ساده و خطی به پیچیده و آشوبی است که این موضوع چالش‌های نوینی را برای تبیین نظم در آن ایجاد کرده است. در ادبیات روابط بین‌الملل، نظم از دیدگاه ساده و کلاسیک موردمطالعه قرارگرفته و تصوری خطی از آن وجود دارد، این در حالی است که این سیستم از گونه پیچیده و آشوبی است.الگوی نوینی از نظم در حال پدیدار شدن است که نظریه‌های موجود روابط بین‌الملل از تبیین آن ناتوان هستند. بر این اساس پرسمان اصلی پژوهش حاضر بر محوریت الگوی نظری تبیین‌کننده نظم پیچیده و آشوبی سیستم بین‌الملل پیچیده شکل می‌گیرد. هدف اصلی ، مفهوم‌سازی چنین نظمی است . نویسنده با بهره‌گیری از بنیان‌های هستی شناسانه و شناخت‌شناسانه نظریه پیچیدگی و گزاره‌های نظری آن و بهره‌گیری از رهیافت روشی ابد اکتیو،الگوی نظم شاخه‌ای – پراکنشی را به‌عنوان الگوی نظری نوآورانه ، به جامعه علمی روابط بین‌الملل ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Step Toward the Theoretical Model of Dissipative and Bifurcated Order in the New International Politics

نویسنده [English]

  • Farhad Ghasemi
هیات علمی دانشگاه تهران
چکیده [English]

Abstract
The international system is in a phase of transition from simple, linear to complex, and chaotic, in the context of international multi-body systems, which has brought new challenges to explain its order. The literature of international relations has investigated order from a simple and classical perspective and the international system is recognized as a linear system, while this system is complex and chaotic. A new model of order is emerging that existing theories of international relations are unable to explain it. Accordingly, the main question of this article is based on the theoretical model, which explains the complex and chaotic order of the emerging international system. The main purpose is to conceptualize such an order. In this regard, the author by employing the ontological and epistemological foundations of complexity and abductive as a methodological approach pioneers the dissipative and bifurcated order as an innovative theoretical model and offer it to the scientific community of International Relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • complexity
  • Dissipative and Bifurcated order
  • Bifurcated Balance of Power
  • New world order

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399
  • تاریخ دریافت: 22 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 08 مهر 1399