سناریوهای آینده جهان در پرتو بحران اوکراین

سخن سردبیر

نویسنده

استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.


عنوان مقاله [English]

سناریوهای آینده جهان در پرتو بحران اوکراین

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Hafeznia
Professor of Political Geography and Geopolitics, Tarbiat Modares University, Tehran
  1. References

    1. Hafeznia, M, R. (2010). Emerging Geopolitical Structure in the World, Geopolitics Quarterly, Vol. 6, No. 3.
    2. Hafeznia, M.R. (2016). Theory of the active geostrategic faults of the world, Geopolitics Quarterly, Vol.12, No.4.
    3. Wikipedia (2022).’ attack of Russia to Ukraine. wikipedia.org. [In Persian]